Porsanger – Fjellvandring i Porsanger/ Mountain hiking in Porsanger

  TIL TOPPS I PORSANGER

«Til topps i Porsanger» startet opp som et samarbeidsprosjekt mellom Stabbursnes Naturhus og Museum og Statskog Finnmark i 2004. Prosjektet ble en suksess og er en del av det rike friluftslivet i Porsanger.

  TO THE TOP IN PORSANGER

«To the Top in Porsanger» started out as a joint project between Stabbursnes Nature House and Museum and State Forest Finnmark in 2004. The project was a success and is part of the rich outdoor life in Porsanger.

  Følgende 10 topper er med i prosjektet:

1. Bringnes, 367 moh. Kartblad 2035 IV Olderfjord og 2036 III Billavuotna

Startpunkt: Fra Olderfjord mot Havøysund. Ta av liten vei før bru over Smørfjordelva. Følg veien over ferist ca. 1,5 km. Her er startpunktet. Der er ca. 4 km jevn stigning til topps.

2. Hestnesfjellet, 189 moh. Kartblad 2035 I Børselv

Startpunkt: Fra Børselv sentrum tar du av mot Veidnes. Ca. 4 km etter Børselv bru tar du av en liten grusvei til høyre ved Hestnes . Følg veien 2-300 meter. Her er startpunktet (merket) på høyre side) Turen er på 1,5 km.

3. Silfarfjellet, 357 moh. Kartblad 2035 I Børselv

Startpunkt: Kjør fra Lakselv sentrum mot Børselv. Litt før Børselv bru går en grusvei inn til høyre merket Fagerli. Kjør til veiens slutt. Der er parkeringsplass og merket løype opp til fjellet. Det er ca. 9 km opp til toppen. Du må krysse en liten elv underveis. Tidlig på våren og ved mye vann kan det være bløtt i myrene.

4. Časkilvarri, 609 moh. Kartblad 2035 II Munkavárri

Startpunkt: Fra Lakselv sentrum tar man veien mot Børselv. Etter ca. 11 km tar man opp sidevei til høyre. Veien har bratt stigning. Følg veien ca. 400 meter til en P-plass på høyre side. Startpunktet er merket. Det er ca. 4 km opp til toppen.

5. Stalločhokka, 249 moh. Kartblad IV Skoganvarre

Startpunkt: Fra Skoganvarre og ca. 1 km forbi Skoganvarre museum, over en bru – mot Karasjok. Ta avgrusvei til høyre etter brua. Følg veien ca. 700 meter. Her er parkering og startpunkt på venstre side. Opp til toppen er det ca. 1,5 km.

6. Meardevárri, 488 moh. Kartblad 2034 IV Skoganvarre

Startpunkt: Fra Lakselv sentrum tar du av mot Klemetstad. Følg hovedveien til Klemetstad ca. 8,5km. (Ca. 1 km fra veiens endepunkt) Her er informasjonsskilt for Stabbursdalen nasjonalpark, – startpunkt for ca. 4,5 km opp til topps.

7. Nuorttat Njeaiddan, 517 moh. Kartblad 2035 III Lakselv

Startpunkt: Fra Stabbursnes. Kjør inn grusveien mot nasjonalparken. (Lombolaveien) Videre over den første sletta og opp en liten bakke. Veien svinger kraftig mor høyre. Her er startpunktet ca. 5,5 km opp til toppen.

8. Stuorra Biŋalvárri, 528 moh. Kartblad 2035 III Lakselv

Startpunkt: Kjør inn grusveien mot nasjonalparken fra Stabbursnes. (Lombolaveien) Fortsett så langt veien går (ca. 6 km). Fra Parkeringsplassen er stien merket. Det er 7,5 km til toppen

9. Uhca Jeahkir, 273 moh. Kartblad 2035 IV Billefjord

Startpunkt: I Billefjord tar man av E6 på venstre side (ved Statoilstasjonen) på tur fra Lakselv. Følg denne veien ca. 1 km til fotballbanen og Kirkegården (startpunktet). Turen er på 2 km fra.

10. Roddenes natursti (moh. strandkanten) Kartblad 2035 II Munkevárri

Startsted: Ved RV 98 mellom Lakselv og Børselv. Tydelig skiltet fra riksveien. Flat løype på 2,6 km. Det er satt opp gapahuk nede i fjæra Det er poster som forteller om kvartærgeologisk forekomster i området. (dette er ikke en topp, men en flott tur å gå).

Det er laget et deltakerhefte med veiforklaring til startpunktet for hver topp, og herfra er det merket sti til alle toppene. Deltakerhefte og klippekort for å delta i «Til topps» fåes kjøpt fra 24. juni på følgende utsalgssteder:

• Stabbursnes Naturhus og Museum
• Intersport, Lakselv
• Villmarksbutikken, Lakselv
• Turistinformasjonen i Lakselv
• Coop Marked, Børselv
• Statens Naturoppsyn, Lakselv

Pris for voksne er kr 75,-, for barn under 12 år er det gratis. Klippekort leveres Stabbursnes Naturhus innen 1. oktober.

  The following 10 summits are in the project:

1. Bringnes, 1204 ft. Map sheep 2035 IV Olderfjord and 2036 III Billavuotna

Starting point: From Olderfjord towards Havøysund. Take the small road before the bridge over Smørfjord river. Follow the road over a cattle grid for about 0.9 mi. Here is the starting point. There is an approximately 2.5 mi steady climb to the top.

2. Hestnes Mountain, 620 ft. Map sheet 2035 Børselv

Starting point: From Børselv centrum go off towards Veidnes. About 2.5 mi after Børselv bridge take a small dirt road to your right by Hestnes. Follow the road 220-330 yards. Here is the starting point (marked on the right side). The trip is 0.9 mi.

3. Silfar Mountain, 1171 ft. Map sheet 2035 Børselv

Starting point: Drive from Lakselv centrum towards Børselv. Shortly before Børselv bridge there is a gravel road to the right marked Fagerli. Drive to the road’s end. There is parking and a marked trail up to the mountain. It is about 5.6 mi to the top. You have to cross a small river along the way. In early spring and after much rainfall the ground can be soft in the marshes.

4. Časkilvarri, 1998 ft. Map sheet 2035 II Munkavárri

Starting point: From Lakselv centrum take the road to Børselv. After about 6.8 mi take the side road to the right. The road has steep climb. Follow the road approximately 440 yards to a parking area on the right side. The starting point is marked. It is about 2.5 mi to the top.

5. Stalločhokka, 817 ft. Map sheet IV Skoganvarre

Starting point: Go from Skoganvarre and about 0.6 mi past Skoganvarre museum, over a bridge towards Karasjok. Take the gravel road right after the bridge. Follow the road approximately 760 yards. There will be parking and the starting point on the left side. Up to top is approx 0.9 mi.

6. Meardevárri, 1601 ft. Map sheet 2034 IV Skoganvarre

Starting point: From Lakselv centrum go towards Klemetstad. Follow the main road to Klemetstad about 5.3 mi. (approximately 0.6 mi from the road’s endpoint). Here are the information signs for Stabbursdalen National Park – the starting point for an approximately 2.8 mi climp to the top.

7. Nuorttat Njeaiddan, 1669 ft. Map sheet 2035 III Lakselv

Starting point: From Stabbursnes. Drive down the gravel road towards the national park (Lombolaveien). Continue over the first plain and up a small hill. The road has a sharp right turn. Here is the starting point for an approximately 3.4 mi climb to the top.

8. Stuorra Biŋalvárri, 1732 ft. Map sheet 2035 III Lakselv

Starting point: Take the gravel road towards the national park from Stabbursnes (Lombolaveien). Continue as far as the road goes (about 3.7 mi). From parking lot the path is marked. It is a 4.6 mi climb to the top.

9. Uhca Jeahkir, 896 ft. Map sheet 2035 IV Billefjord

Starting point: In Billefjord you leave the E6 on the left side (by the Statoil station) traveling from Lakselv. Follow this road about 0.6 mi to the soccer field and cemetery (the starting point). The hike is 1.2 mi.

10. Roddenes nature trail (shoreline) Map sheet 2035 II Munkevárri

Starting point: On RV 98 between Lakselv and Børselv. Clearly signposted from the main road. Flat trail of 1.6 mi. There is a lean-to set up on the shore. There are posts that tell of quaternary geological events in the area. This is not a summit, but it’s a great trip to take.

A booklet for participants has been made with directions for the starting point of each summit, and from there there is a marked trail towards all the summits. The booklet and punch cards for participating in «To the Top» can be bought from the 24th of June at the following outlets:

• Stabbursnes Nature and Museum
• Intersport, Lakselv
• Villmarksbutikken, Lakselv
• Tourist Information in Lakselv
• Coop Marked, Børselv
• Norwegian Nature Inspectorate, Lakselv

The price for adults is NOK 75, for children under 12 it is free. Punch cards are to be delivered at Stabbursnes Nature House within the 1st of October.