Sledehunder – Hundespann – Safari/ Sled dogs Safari

  Lydløst, og raskt blir du båret over snøen. Hundene hiver seg i selene når de starter, ivrige etter å komme seg av gårde. Det er bare pusten fra hundene som høres sammen med ivrige ul, – og rolige kommandoer.

Litt knitring i snøen før du kommer i siget er ikke til å underslå. Likeså gnissing i seletøyet. Ankeret henger bak på sleden, klart til bruk hvis det blir nødvendig. Det kan jo hende at en stopp blir aktuelt.

Hvis du ikke har inntatt førerplassen bak på sleden sitter du godt nedpakket i varme klær og nyter livet mens hundene tar deg med inn på Finnmarksvidda og vintereventyret som venter.

Over hele Finnmark finnes hundespann som kan ta deg med ut på vidda. Hovedsakelig består spannene av Sibirian Huskies eller Malamut. Snille, tålmodige dyr som elsker selskap med mennesker.

Hundespann var ikke så vanlig i Finnmark før det første Finnmarksløpet kom i gang. Det var i 1981. Hobby for de fleste hundeeierne, men fort en spennende turistaktivitet som har tatt helt av.

Wikipedia beskriver hundespann slik:

Hundespann er en hundefører og to eller flere hunder spent inn for å trekke redskapet (vogn, pulk, slede m.m.).

Benevnelsen spann kommer av det tyske ordet spannen, som betyr å spenne for flere enn ett trekkdyr til et redskap, i den hensikt å trekke redskapet mellom to punkter. Begrepet ekvipasje stammer fra det franske uttrykket équiper, som egentlig betyr å utstyre seg med noe, i dette tilfellet med et hundespann (redskap og hunder)

Historikk

Hundespann er brukt for jakt og reise for hundrevis av år. Så langt tilbake som det 10. århundre har dette vært en del av menneskelig kultur. (Coppinger, L.)

Å sette opp et hundespann innebærer å velge lederhund, svinghunder og trekkrafthunder. Siberian Husky eller Alaskan_Malamute er mest brukte trekkhund.

Sleder Dog sled team and riders.

Basket sled har en seng som ligger noen desimeter over snøen. Denne sledetypen brukes i dogsled racing. Sprint sled er ofte korte basketsleder.toboggan sledehar flatt understell og overbygget seng, slik at sleden kan gli eller flyte i dyp snø. Freight sled er tyngre og stødigere enn sprintslede, og kan være toboggan eller basketslede. Begge disse sledetypene har meier som stikker ut bak slik at hundekjøreren kan stå på.

Komatik er en tradisjonell Inuitt slede, som brukes i Canada og Grønland. Disse er lange og med enten sitteplass eller liggeplass til hundekjøreren.

 

 Silently and quickly, you are carried over the snow. The dogs pull themselves into the harnesses when they start. They seem to so eager to get off the ground. It’s just the breath from the dogs can be heard and their growl  – and quiet commands. A little cracking in the snow and squeaking in the harness before you get them to speed up. The anchor hangs at the back of the sled, ready for use if necessary. It may well be that a stop is needed.

If you’re not the driver, then you are well packed in warm clothes and enjoying life while the dogs take you into Finnmark plateau and the winter adventure awaits. Most of the teams are Sibirian Huskies or Malamut. They are kind, patient dogs who love the company of people. Dog teams were not so common in Finnmark before the first Finnmark race started. It was in 1981. Dog sledding was a hobby for most of the dog owners until an exciting tourist activity has completely taken off.

 

  Wikipedia describes dog sled like this:

Dog sledding is a dog handler and two or more dogs tucked in to pull the sledge (wagon, sledge, sled etc.).The term span comes from the German word buckle, which means to buckle for more than one pulling animal for the purpose of pulling the sledge between two points.

The term equation derives from the French term équiper, which actually means to equip itself with something, in this case with a dog team (gear and dogs) Historically, dogs are used for hunting and traveling for hundreds of years.

 As far back as the 10th century, this has been part of human culture. (Coppinger, L.)Setting up a dog team involves choosing a leader dog, swing dogs and pulling dogs. Siberian Husky or Alaskan_Malamute is the most commonly used pull dog. Sleds Dog sled team and riders. Basket sled has a bed located a few inches above the snow. This sledge type is used in dogsled racing. Sprint sleds are often short baskets. The toboggan sled has a flat base and a covered bed, so that the sled can slide or float in deep snow. Freight sled is heavier and more robust than sprinting, and can be toboggan or skirting. Both of these sledge types have runners that protrude from behind so that the dog driver can stand on. Komatik is a traditional Inuit sled, which is used in Canada and Greenland. These are long and with either seating or sleeping space for the dog driver.

/esh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to start