Sør-Varanger – Bøkfjordens forsvar av Kirkenes under 2. verdenskrig/Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

  Bøkfjordens forsvar av Kirkenes – 2. verdenskrig.

På Hitlers ordre skulle forsvaret av Kirkenes-området utbygges slik at det kunne holdes definitivt, herunder kunne stå imot angrep fra de tyngste sjøstridskrefter. I dette forbindelse anså som nevnt tyskerne et sjøverts angrep fra nord som farligst. Dette førte til en storstilt utbygging og forsterkning av forsvaret i Bøkfjorden.

På Skjelmsøya ble et tidligere 10,5 cm batteri skiftet ut med et på 24 cm, – og fjorden sperret med minefelt.  Det siste store forsvarstiltaket her omfattet bygging av et torpedobatteri i Rødberget. Det var imidlertid ikke ferdig da Russerne rykket inn høsten 1944.

I februar 1942 ble Bøkfjorden sperret med miner mellom Kjelmsøy  og Holmengrålandet. Sperringen omfattet 70 miner i fire linjer. Etter dette ble all skipstrafikk kanalisert gjennom Kjelmsund. Like før russiske tropper nådde Kirkenes i oktober 1944 forlot de tyske skip Kirkenes og Bøkfjorden. De siste tyske tiltak til sjøs var fullstendig minesperring av innløpene til Kirkenes.

 1. og 24. oktober ble således både Reinøysund og Bøkfjorden mellom Reinøya og Bøkfjorden sperret. De enkelte støttepunkter i Bøkfjorden er nærmere omtalt.

 

  Bøkfjorden. Defense of Kirkenes of the World War II.

On Hitler’s order, the defense of the Kirkenes area should be expanded so that it could be held definitively, including opposing attacks by the heaviest naval forces. In this connection, the Germans considered a seawater attack from the north as dangerous. This led to a major development and reinforcement of the defense in Bøkfjorden.

On Skjelmsøya a previous 10.5 cm battery was replaced with a 24 cm, and the fjord blocked with minefield. The last major defense measure included the construction of a torpedo battery in Rødberget. However, it was not done when the Russians moved in the fall of 1944.

In February 1942 Bøkfjorden was blocked by mines between Kjelmsøy and Holmengrålandet. The barrage included 70 mines in four lines. After this, all shipping traffic was channeled through Kjelmsund. Just before Russian troops reached Kirkenes in October 1944, the German ships left the Church of Kirkenes and Bøkfjorden. The last German measures at sea were a complete mining of the inlets to Kirkenes.

On 23 and 24 October, both Reinøysund and Bøkfjorden between Reinøya and Bøkfjorden were blocked. The individual support points in Bøkfjorden are discussed in more detail.

Kilde: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

  Bøkfjord  Kystfort 4/478

På Hungerneset (rett over Bøkfjord fyr) ble det anlagt et lett batteri for sperring av Bøkfjord munningen. Etter det tunge, 24 cm batteriet var anlagt på Kjelmsøy og Bøkfjorden sperret med miner, tjente batteriet også flankesikring for Kjeldsøy-batteriet og som bestykningsbatteri i forbindelse med minefeltene.

I støttepunktene inngikk:

 • 4 stk 10,5 feltkanoner (fr) feltm. Stillinger. (Skuddvidde ca 12 000 m)
 • 3 stk 3,7 cm panservernkanoner
 • 4 stk mg/mitr
 • 2 stk 20 millimeter luftvernkanoner
 • 2 stk gev. Gr.rør
 • 2 stk lyskastere

Ammunisjonslager (3 stk) og dekningsrom var sprengt inn i fjell. I tilknytning til batteriet var det etablert luftvaktpost og peilestasjon. Peilestasjonen var trolig et ledd i ildledelsen for Kjelmsøy batteriet. Den samlede styrke på Hungerneset var på ca 100 mann. Batteriet 4/478 tilhørte Hærens kystartelleri. Anlegg og skyts ble sprengt under tilbaketrekningen høsten 1944.

Kilde: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

  Bøkfjord coastal fort 4/478

At the Hungerneset (directly above Bøkfjord lighthouse) a light battery was installed to block the Bøkfjord mouth. After the heavy 24 cm battery was installed on Kjelmsøy and Bøkfjorden blocked with mines, the battery also served flank protection for the Kjeldsøy battery and as a dusting battery in connection with the minefields.

The support points included:

– 4 pcs 10.5 field cannons (fr) fieldm. Jobs. (Shot width about 12,000 m)

– 3 pcs 3.7 cm armored cannon

– 4 mg mg / mitr

– 2 pieces of 20 millimeter air defense guns

– 2 pcs. Gr.rør

– 2 light bulbs

Ammunition bearings (3 pcs) and cover rooms were blown into the mountains. In connection with the battery there was a security guard and gauges station. The poll station was probably part of the fire management for the Kjelmsøy battery. The total strength of Hungerneset was about 100 people. The battery 4/478 belonged to Hæren’s coastal counterparty. Construction and shooting were blown during the withdrawal in the fall of 1944.

Source: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

 

 

 

 

  KJELMSØY

Som et ledd i forsvaret av

Kirkenes-området ble det på Hitlers ordre stilt to tunge batterier til disposisjon for å måte trusselen fra tunge allierte sjøstridskrefter. Batteriene ble plassert på henholdsvis Kjelmsøy og Kibergnes(på den andre siden av Varangerfjorden)

Kjelmsøy-batteriets oppdrag var å hindre sjøverts angrep gjennom Bøkfjorden, sikre den tyske skipstrafikken samt i samarbeid med Kiberg-batteriet å hindre fiendtlig inntrenging i Varangerfjorden.

I støttepunktet inngikk blant annet

 • 4 stk 24cm kanoner (tyske) Skuddvidde ca. 25 000 meter.
 • 1 stk 15 cm kanon for lysskyting
 • 3 stk 7,5 cm feltkanoner (sekundærskyts/nærforvarskyts)
 • 1 stk 7,5 cm panservernskanon (nærforsvarskyts)
 • 7 stk 20 millimeter luftvernkanoner
 • 22 stk mg/mitr
 • 56 stk flammekastere (42 uten nødvendig tilbehør)
 • 2 stk synkeminekastere
 • 17 stk gev. Gr. Rør
 • 4 stk lyskastere

I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 717 stk personellminer. Hovedkommandoplass, dekningsrom m.v  var etablert i bunkerdepoet.

Kilde: Finnmark under Hakekorset Th. Gamst

 

 

  KJELMSØY

As part of the defense of the Kirkenes area, Hitler’s order placed two heavy batteries at the disposal of the threat of heavy allied naval forces. The batteries were located on Kjelmsøy and Kibergnes (on the other side of Varangerfjorden) respectively.

Kjelmsøy battery’s mission was to prevent seaweed attacks through the Bøkfjord, secure German shipping traffic, and in cooperation with the Kiberg battery to prevent hostile intrusion in the Varangerfjord.

The support point included among other things

– 4 pcs 24cm cannon (German) Shot width approx. 25 000 meters.

– 1 piece 15 cm cannon for light shooting

– 3 pcs 7.5 cm field cannons (secondary shoot / close-up shot)

– 1 pc 7.5 cm armored gun (near-defense shield)

– 7 pieces of 20 millimeter air defense guns

– 22 mg mg / mitr

– 56 pieces of flame cutters (42 without necessary accessories)

– 2 pcs of binoculars

– 17 pcs won. Gr. Tube

– 4 light bulbs

In connection with the immediate defense, 717 personnel mines were issued. Main command class, deck room m.v was established in the bunkerdepoet.

Source: Finnmark under Hakekorset, TH.Gamst

 

  OKSEBÅSNES  Batteri 6/HAA 478)

På Russevikodden ble det anlagt et batteri for 2. linjes kystartelleriforsvar av Bøkfjorden. Batteriets oppgave var å hindre fiendtlige stridskrefter som klarte å forsere de ytre forsvarsverker i å trenge videre inn gjennom Bøkfjorden.

Opprinnelig ble det sommeren 1941 anlagt et tungt batteri her som besto av 3 stk 21 cm kanoner (tyske haubits) i feltmessige stillinger. Dette skyts ble imidlertid senere (trolig våren 1943) skiftet ut med 4 stk 10,5 cm polske skyts og deretter flyttet til Petsamofjorden. Grunnen til dette var at de tyske forsyningstransporter til Petsamo ble utsatt for beskytning fra russiske batterier på Fiskerhalvøya og at man her trengte tyngre skyts for å ta seg av kontrabeskytningen. Det samme skjedde med 21 cm batteriet på Store Ekkerøy.

Etter utskiftningen omfattet batteriet på Oksebåsnes:

 • 4 stk 10,5 kanoner (polske) i feltmessige stillinger Skuddvidde ca. 10000 meter
 • 1 stk 5 cm strids. kanon
 • 2 stk 20 millimeter luftvernkanoner
 • 8 stk mg/mitr
 • 1 stk lett bombekaster
 • 6 stk gev. Gr. Rør
 • 1 stk lyskaster

Ti hvert av de to skyts som var plassert på venstre odde var det bygget et bombesikkert ammunisjonslager i armert betong, mens dekningsrom og ammunisjonslager var sprengt inne i fjell. Skytsen ble satt i land i Gullsmedvika og trukket fram ved hjelp av jernbaneskinner og hestetrekk.

Den samlede styrke var på 150 mann herav en nærforsvarstropp (festningsinfanter) Batteriet 6/HAA 478) tilhørte Hærens kystartelleri. Anlegg og skyts ble sprengt under tilbaketrekningen høste 1944.

Kilde: Finnmark Under Hakekorset. Th. Gamst

 

  OKSEBÅSNES Battery 6 / HAA 478)

On the Russevikodden a battery was installed for the 2-line coastal reactor response of Bøkfjorden. The task of the battery was to prevent enemy forces that managed to force the outer defense forces to penetrate through the Bøkfjord.

Initially, a heavy battery was installed in the summer of 1941, consisting of 3 21 cm canons (German haubits) in field positions. However, this shoot was later (probably spring 1943) replaced with 4 pcs of 10.5 cm polish shoot and then moved to Petsamofjorden. The reason for this was that German transport supplies to Petsamo were exposed to shielding from Russian batteries on the Fishermen’s Peninsula and that heavier shooting was needed to take care of the contra shoot. The same thing happened with the 21 cm battery at Store Ekkerøy.

After the replacement, the battery was covered by Oksebåsnes:

– 4 pcs 10.5 guns (Polish) in field positions Shot width approx. 10000 meters

– 1 piece 5 cm fights. cannon

– 2 pieces of 20 millimeter air defense guns

– 8 mg mg / mitr

– 1 piece of light bombers

– 6 pcs. Gr. Tube

– 1 piece of headlamp

Ten each of the two shooters placed on the left odd was built a bomb-proof ammunition bearing in reinforced concrete while the decking and ammunition layers were blown into the mountains. The shoot was landed in Goldsmeden and pulled out using railways and horse rails.

The total strength was 150 men, of which a close-fiercely Battery 6 / HAA 478 belonged to the Army’s Coastal Terror. Construction and shooting were blown during the withdrawal harvest in 1944.

Source: Finnmark Under Hakekorset. Th. Gamst

 

  RØDBERGET

For ytterligere å forsterke forsvaret av Kirkenes-området mot sjøverts angrep gjennom Bøkfjorden  ble det igangsatt bygging av et torpedobatteri i Rødberget. Anlegget ble imidlertid ikke fullført, men ved tilbaketrekningen høsten 1944 var arbeidet så langt fremskredet at det stort settbare var monteringen av selve batteriet som gjensto.

Kilde: Finnmark Under Hakekorset, Th. Gamst

  RØDBERG

In order to further reinforce the defense of the Kirkenes area against seawater attacks through Bøkfjorden, a construction of a torpedo battery in Rødberget was started. However, the plant was not completed, but by the withdrawal of the fall of 1944, the work was so advanced that it was largely the mounting of the battery itself to resume.

Source: Finnmark Under Hakekorset, Th. Gamst

 

Travel-Finnmark har fått inn følgende kommentar som kan være vesentlig for artikkelen:

Hei !

 

Når det gjelder flere av kartene og skissene fra boken «Finnmark under hakekorset» ved Thorbein Gamst, så er det til dels graverende feil i disse. Men det må også sies at jeg mener boken alt i alt er meget bra. Jeg skrev omtale av boken da den kom ut i 1984. Jeg bodde da i Sør-Varanger og tok utgangspunkt i denne kommunen. Gamst var enig i mine innsigelser om kartfeil for som han sa «Det har vært umulig for meg å besøke alle stedene som nevnes i boken». Gamst døde for 1-2 år siden.

 

Når det gjelder kartene og tegningene dere har benyttet, er følgende feil verdt å nevne:                                                                                                                                             – Skissen over torpedobatteriet ved Rødberget har feil utskytningsåpninger

for torpedoene.

-Øya heter Kjelmøya og ikke Kjelmsøy. Kun tre av 24 cm kanonene stod på Kjelmøya. Det fjerde stod på Gandholmen like ved. Gamst har plassert samtlige hovedskyts på Kjelmøya ut fra etterretningskart fra 1944 som inneholdt feil.

 

Jeg vil anbefale Travel Finnmark å få en krigshistoriker til å gjennomgå kart- og skissematerialet og utarbeide nye. Jeg vil tro at både UiT og Fredssenteret i Narvik vil kunne gi tips om personer å kontakte om dette er aktuelt.

 

Hilsen

Johan B. Siira

 

Hei, igjen !

 

Jeg viser til tidligere e-post om mangler/feil i Gamsts skisser og kart vedrørende Sør-Varanger. Jeg glemte å nevne følgende:

 • Oksebåsneset (Guldsmedvika): På skissen skriver Gamst under pkt. 3 at dette

er 2 stk. sprengte ammunisjonsbunkere på vestre odde. I virkeligheten er dette to bunkere (kasematter) for 10,5 cm kanoner.

 

Hilsen

Johan B. Siira