Sør-Varanger – Strand Skoleinternat/ Strand boarding school

  Strand skoleinternat
Strand skoleinternat ble bygget i 1905, og ble et symbol på styrking av norsk suverenitet i Pasvikdalen. Finsk var blitt svært utbredt i dalen, og det var også et sterkt Kirkenes Strand int 114behov for å ivareta det norske språket.Kirkenes Strand int 100
Strand var gjennomfartsvei til Pasvikelva, og derfor var det naturlig at internatet ble bygd her. Reisende fra Kirkenes til Øvre Pasvik rodde etter Langfjorden og Langfjordvannet til de kom til Strand. Fra Strand til Svanvik gikk det landevei, og videre kunne man ro etter Pasvikelva til Øvre Pasvik. Det var noe bebyggelse på stedet fra før, blant annet en gammel skole. Denne skolen ble flyttet til den nye tomten og ominnredet til matsal og kjøkken for elevene og bolig for bestyreren.
Opprinnelig var bygningen tretti meter lang, ti meter bred og seks meter under raften. Selve internatet ble bygd i to etasjer, med tømmer fra Pasvik. Bygget inneholdt eKirkenes Strand int 115n sovesal for jenter og en for gutter, og rom for husmor i andre etasje. Første etasje var et stort klasserom og sløydsal. Det ble bygget en badstue i tilknytning til internatet. I fjøset var det plass til kyr, ildsted og gryte, høybu og vedskjul.Kirkenes Strand int 106
Skolen ble til å begynne med bygget med kapell. Et rom i første etasje (ved siden av klasserommet), ble innredet som kor, og et rom ble brukt til overnatting for prest. Kapellet ble brukt som kirke frem til 1934, da Svanvik kapell ble bygget. Det er også en kirkegård ved Strand internat, og denne var i bruk frem til 1944.
I 1914 ble det behov for å utvide skolen fordi befolkningen hadde økt. Internatet ble bygd ut ved at taket ble løftet og bygningen utvidet på vestsiden, og man bygde dessuten på en ark. Allerede i 1928 måtte man utvide enda mer og til denne delen brukte man plank, og slik fikk internatet det utseende det har i dag. Bygningen ble heldigvis spart under krigen, og er en av de få i området fra før 1945.
Skolen fungerte som internatskole frem til 1960-årene. Elevene gikk på skole i seks uker og var hjemme i seks uker. Annenhver helg reiste de hjem. Svanvik fikk ny barne- og ungdomsskole i 1982, og Strand internat sluttet da å fungere som skole. Det var uklart hva som skulle skje med bygget, og det ble blant annKirkenes Strand int 109et diskutert riving. Bygdefolket gikk sterkt imot dette, og da Fylkeskonservatoren foreslo at det skulle bli hovedbygg for Sør-Varanger museum, startet et omfattende restaureringsarbeid. Museet flyttet inn i 1986, og åpnet for publikum i 1987. Internatet var hovedbygg for museet frem til 1997, da administrasjonen flyttet inn i nytt bygg i Førstevannslia ved Kirkenes. Siden har internatet vært en av museets distriktsanlegg, og er i dag et symbol på internathistorien i Sør-Varanger.
Besøksadresse
9925 Strand
Åpningstider
25.juni – 12.august: Hver dag kl. 1100 – 1700
Vinterstengt
Kilde: Varanger Museum

Kirkenes Strand int 101

Kirkenes Strand int 116

 

  Strand boarding school
was built in 1905 and became a symbol of appreciation of Norwegian sovereignty in Pasvikdalen. Finnish had become very prevalent in the valley, and there was also an urgent need to safeguard the Norwegian language.

Kirkenes Strand int 118Strand was thoroughfare to the Pasvik river, and therefore it was natural that the dormitory was built here. Travelers from Kirkenes to Pasvik rowed by Langfjorden and Langfjordvannet until they reached the beach. From Strand to Svanvik walked the highway, and further could calm after Pasvik river to Pasvik. There were some buildings at the site before, including an old school. This school was moved to the new site and redecorated into a dining room anKirkenes Strand int 117d kitchen for students and housing for the manager.

Originally the building was thirty meters long, ten meters wide and six meters below the rafters. The dormitory was built on two floors, with timber from Pasvik. Built contained a dormitory for girls and one for boys, and room for the housekeeper on the second floor. The ground floor was a large classroom and sløydsal. It was built a sauna adjacent to the boarding. In the barn there was room for cows, fireplace and stew, høybu and woodshed.

The school was initially built with chapel. A room on the ground floor (next to the classroom), was appointed as a choir, Kirkenes Strand int 119and a room Kirkenes Strand int 120was used for accommodation for a priest. The chapel was used as a church until 1934, when Svanvik Chapel was built. There is also a cemetery at Strand boarding, and this was in use until 1944.

In 1914 it became necessary to expand the school because the population had increased. The boarding school was built out at the roof was lifted and the building extended to the west, and one built also on a sheet. Already in 1928 have to expand even more and to this part used one plank, and so did the boarding the appearance it has today. The building was fortunately spared during the war and is one of the few in the area before 1945.

The school functioned as a boarding school until 1960. Pupils went to school for six weeks and was home for six weeks. Every other weekend they traveled home. Svanvik got new primary and secondary school in 1982, and Strand boarding stopped when acting as school. It was unclear what would happen to the building, and it was partly discussed demolition. The village residents went strongly against this, and then county conservator suggested that it should become the main building of Sør-Varanger Kirkenes Strand int 121museum, started extensive restoration work. The museum moved in 1986, and opened to the public in 1987. The boarding school was the main building of the museum until 1997, when the administration moved into a new building in Førstevannslia at Kirkenes. Since the dormitory been one of the museum district facilities, and is today a symbol of boarding history of Sør-VKirkenes Strand int 100aranger.

Visiting address
9925 Strand

Opening hours
June 25 – 12 August: Every day at. 1100 – 1700
Closed in winter
Source: Varanger museum.
Google trans.