Hasvik – Tufter fra steinalderen/ Remnants from the Stone Age

  Steinalderboplasser i Hasvik – 10 000 års spor etter bosetting
Sørøya har noen av de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Norge. På Slettnes, på innsiden av øya, finner man bosetnings-spor datert helt tilbake til ca 9 000 år f.Kr. Øya har altså vært bebodd i over 11 000 år!Hasvik steinalder 1

Steinalderboplasser i Hasvik
10 000 års spor etter bosetting

Sørøya har noen av de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Norge. På Slettnes, på innsiden av øya, finner man bosetnings-spor datert helt tilbake til ca 9 000 år f.Kr. Øya har altså vært bebodd i over 11 000 år!

Flere steder langs veien mellom Hasfjord og Sørvær kan man tydelig se rester etter steinalderboplasser. På stedet Hasvik finnes det tre lokaliteter. Tre av dem ligger rundt flyplassområdet, et felt ved Hollenderbakken og to felt på østsiden av flyplassen.

Mot Hasfjord finner man mange tufter på Løksletta, helt ytterst i fjorden. Det finnes også lokaliteter i Korsvika. Tapesvollen (se senere på siden) er her meget tydelig.

Mot Breivikbotn finner man mange felt i Risvåg.
Mellom Breivikbotn og Sørvær er det tre lokaliteter som er lett synlige. Den første finnes i Sarset, 50 meter bak hytHasvik steinalder 2ta som står der. Neste lokalitet finnes i Sandvika. Her ser man også tydelige strandvoller (tapesvoller) som de ligger på. Det samme er tilfelle i Årvik. Her går strandvollen på tvers av hele dalen og det er til sammen 18 tufter i forbindelse men den.
Hasvik i steinalderen. 10 000 – 2 000 år f.Kr.

Eldre steinalder.
I eldre steinalder ( 10 000 – 4 500 f.Kr ) hadde man ikke hus. Menneskene hadde en omflakkende livsstil, der de for det meste bodde i telt. Det er derfor vanskelig å finne spor etter disse boplassene uten å se under torva ( noe som er forbudt ved lov! ).

Yngre steinalder.
I yngre steinalder ( 4 500 – 1 800 f.Kr ) begynte menneskene å ta opp en mer stabil bosettningsform. De begynte å bygge hus, og restene etter disse husene kan man finne i hele Hasvik kommune. De kan i dag ses som runde, ovale eller firkantede fordypninger i bakken.

Da disse husene ble bygget sto vannet mye høyere enn i dag. Isen, som hadde dekket hele Europa, presset ned landmassene. Da isen forsvant, begynte landet igjen å stige. Derfor finner vi sporene etter våre forfedre langt inne på land i dag.

Tapes-vollen.
Oversikten viser hvordan landet har hevet og senket seg på Sørøya de siste 20 000 årene.

Ut fra kurven kan vi se at det for ca 6 000 år siden var en periode der landstigningen og havet steg like raskt. I denne perioden ble det dannet en kraftig strandvoll. Denne kalles for Tapes-vollen. På Sørøya finnes Tapes-vollen i dag ca 10 meter over havet. Det er i forbindelse med denne vollen at man finner de fleste sporene etter steinaldermenneskenes hus.

Tekst: Torbein Kvil Gamst.

  Stone Age Settlements in Hasvik – 10,000 years traces of settlement

Sørøya has some of the oldest traces of human activity in Norway. At Slettnes, inside the island, one finds settlements flow slot completely dated back to about 9000 years BC The island thus has been inhabited for over 11 000 years!

Hasvik001-0052tufter

Several places along the road between Hasfjord and Sørvær one can clearly see the remains of Stone Age settlements. On site there are three localities in Hasvik. Three of them are located around the airport area, field Hollender Bakken field and two other fields on the east side of the airport.

Towards Hasfjord you can find many dwellings on Løksletta, right out at the fjord there are also locations in Korsvika. Tapesvollen (see later in the page) is here very clearly.

Towards Breivikbotn are many fields in Risvåg.
Between Breivik and Sørvær there are three locations that are easily visible. The first you can see is Sarset, 50 meters behind the cabin. Next locality can be found in Sandvika. Here you can also clearly see beach ridges. Its the same in Årvik. Here goes the ancient beach across the valley and there are a total of 18 dwellings.
Hasvik in the Stone Age. 10000 – 2000 years BC

Mesolithic.
In the Mesolithic (10000 – 4500 f.Kr) had not houses. The people had a roving lifestyle, where they mostly lived in tents. It is therefore difficult to find traces of these settlements without looking under the peat (which is forbidden by law!).

Neolithic.
In Neolithic (4500 – 1800 f.Kr) men began to take up a more stable settlement. They began to build house, and the remains of these houses can be found throughout Hasvik Municipality. They can be seen today as round, oval or square recesses in the ground.

When these houses were built the sea level was much higher than today. The ice had covered the whole of Europe, pushed down land masses. When the ice melted, the land began to rise again. Thus, we find traces of our ancestors far inland today.

Tapesvollen
The overview shows how the country has raised and lowered in the Sørøya for the past 20 000 years.

From the graph we can see that for about 6 000 years ago that period the land elevated and the sea rose quickly. During this period, it formed a powerful beach ridge. This is called as Tapesvollen. Sørøya Tapesvollen today is about 10 meters above sea level. In this area we can find the most traces of Stone Age man’s house.

Text: Torbein Kvil Gamst.
/esh