Kystfort HKB 5./478 Ekkerøy, Vadsø

  Under andre verdenskrig kom de tyske okkupantene til Ekkerøy i juli – august 1940. Mange tyske soldater oppholdt seg her i vel fire år. Tyskerne rekvirerte privathus, bedehus, skole, telegrafen og losjebygg og hadde sitt hovedsenter på Neset. Der bygde de boligbrakker til seg selv og de rektangulære murene du ser i nærområdet til parkeringsplassen er rester av disse brakkene.vadso-ekkeroy-krigsminner03
Både lokalbefolkning og russiske fanger ble kommandert til snekkerarbeid, jernbanebygging og snømåking. På de runde grunnmurene som kan sees på neset var det plassert små hytter av kryssfiner med pipe i midten. Disse ble trolig brukt som varmestuer til arbeiderne. I fjellveggen ovenfor parkeringsplassen på sørsiden er det huler i fjellet hvor tyskerne oppbevarte ammunisjon.
På Ekkerøy finner du et (Heeres-kusten-Batterie nr. 455) som ble bygget i 1941.
Året etter ble det satt opp en haubitser-kanon som fikk navet Paula. Kystartelleribatteriet skulle hindre fiendtlige skip å trenge inn i Varangerfjorden. For å bygge anlegget ble det bygget en jernbane fra steinbruddet sør på øya for å frakte stein oppvadso-ekkeroy-krigsminner21 til festninga. Det viste seg etter hvert at grunnen var for løs og vadso-ekkeroy-krigsminner09høsten 1943 ble kaninene demontert og flyttet til Finland. Anlegget du ser mot vest har navet Gerda og ble bygget samme år og hadde i likhet en kanon med en rekkevidde på 30 000 meter.
Ved lille Ekkerøy ble den tyske ubåtjageren UJ1210 senket av allierte fly (mai 1944). Fem tyske soldater omkom. Skipet skulle til Kirkenes med olje og flere av tankene ble skutt i stykker. Skipet ligger på åtte meters dyp. Og sportsdykkere har tidligere hentet opp både hvitvin, Genever og Cognac fra vraket.

 

  During World War came the German occupiers to Ekkerøy in July-August 1940. Many German soldiers stayed here for over four years. The Germans requisitioned private houses, houses of worship, schools, telegraph and lodge building and had its main center in Neset. There they built residential barracks to themselves and the rectangular walls you see in the immediate area of the park arevadso-ekkeroy-krigsminner18 the remains of these barracks.vadso-ekkeroy-krigsminner14
Both locals and Russian prisoners were ordered joinery, railway construction and shoveling. At the round foundations which can be seen on the cape was located small huts made of plywood with a chimney in the middle. These were probably used as heating rooms for workers. In the rock face above the parking lot on the south side are the caves in the mountains where the Germans kept ammunition.
On Ekkerøy you find a (Heeres-Kusten Batterie no. 455) which was built in 1941.
The following year it set up a howitzer cannon that was named Paula. The coastal artillery battery would prevent enemy ship to penetrate the Varanger Fjord. To build the plant was built a railway from the quarry south of the island to transport stones up to the fortress. It turned out that the ground was too loose and fall 1943, the rabbits were dismantled and moved to Finland. The facility you look to the west has the name Gerda and was built the same year and had similarities a cannon with a range of 30,000 meters.
By little Ekkerøy was the German submarine destroyer UJ1210 sunk by allied aircraft (May 1944). Five German soldiers were killed. The ship was about to go to Kirkenes with oil and several tanks were shot to pieces. The ship is located on depth of eight meters. And sports divers have previously taken up the white wine, gin and cognac from the wreck.
/kf

 

vadso-ekkeroy-krigsminner24

vadso-ekkeroy-krigsminner23

vadso-ekkeroy-krigsminner20

vadso-ekkeroy-krigsminner19

vadso-ekkeroy-krigsminner17

vadso-ekkeroy-krigsminner16

vadso-ekkeroy-krigsminner15

vadso-ekkeroy-krigsminner13

vadso-ekkeroy-krigsminner12

vadso-ekkeroy-krigsminner11

vadso-ekkeroy-krigsminner10

vadso-ekkeroy-krigsminner08

vadso-ekkeroy-krigsminner07

vadso-ekkeroy-krigsminner05

vadso-ekkeroy-krigsminner04