Vadsø – Ekkerøy, Vadsø

  Ekkerøy er et av de eldste fiskeværene i Finnmark. Mens det tidligere var en utpreget gammel samisk bosetting langs Varangerfjorden, var Ekkerøy blant de nye «norske» bygdene. Her drev man typisk kombinasjonsdrift med fiske og jordbruk. FjordeVardø001-0003 fuglern var svært fiskerik og ble senere attraktiv for finsk bosetting, drevet fram av vanskelige tider i Finland. Du kan finne typisk finske eller kvenske bygder i nabobygdene til Ekkerøy. I dag er det ca. 40 bofaste innbyggere på Ekkerøy.

Som navnet sier var det opprinnelig en øy – men etter hvert kunne man på lavvann gå tørrskodd over til fastlandet. Naturen selv laget etter hvert en bred landtunge med fine sandstrender på hver side. På Ekkerøy ligger det et ganske stort fuglefjell – Flåget – vendt mot sør og Varangerfjorden, med ca. 20.000 krykkjepar.

Fuglefjellet ligger lett tilgjengelig, det er bare å kjøre ned i bygda så viser skiltingen hvor fjellet ligger. Fordi det hekker mange forskjellige og til dels sjeldne fugler er det opprettet et naturreservat på Ekkerøy – det er fine muligheter til å studere fuglene på stranda, i sjøen eller lenger inn på land.

Ekkerøy under 2. Verdenskrig
Under andre verdenskrig bygde tyskerene forsvarsanlegg på Ekkerøy for å sikre inngangen til Varangerfjorden. Russiske bombefly angrep stillingene under krigen. Man kan fortsatt i dag se rester av bunkersanlegg oppe på øya.

Mens omtrent hele Finnmark ble brent ned under den tyske hærs tilbaketrekking, var Ekkerøy en av de få bygder som ble spart for dette. Derfor har bygda fortsatt mange førkrigs hus som har spesiell vernestatus. Les nærmere om årsaken til at bygda ble spart under brenningen her.

Museum
På Nesset i Ekkerøy har Vadsø museum restaurert Kjeldsenbruket, bestående av kai, trandamperi, fiskebruk og landhandel og bolig-rom fra den tiden det var et livlig fiskevær her. Fiskehjellene hvor man hengte torsken til tørking, kan man fortsatt se bak bebyggelsen.
Muséet har åpent sommerstid. Kikk nærmere på informasjon om Kjeldsenbruket og muséet her.

 

 

  Ekkerøy is one of the oldest fishing villages in Finnmark. While the former was a distinctly old Sami settlement along the fiord, was Ekkerøy among the new «Norwegian» villages. Here ran one typical combination operation with fishing and farming. The bay was very rich in fish and later became attractive for Finnish settlement, driven by difficult times in Finland. You can find typical Finnish or Kven villages in neighboring towns Ekkerøy. Today there are approximately 40 settled inhabitants of Ekkerøy.

As the name says, it was originally an island – but eventually could be at low tide walk on dry land to the mainland. Nature itself created gradually a broad isthmus with fine sandy beaches on either side. On Ekkerøy there is a fairly large nesting – Flåget – facing south and fiord, with ca. 20,000 kittiwakes.

The birds mountainis readily available, it’s just running down the village as shows signs where the mountain is located. Because it nests many different and sometimes rare birds have established a nature reserve on Ekkerøy – there are fine opportunities to study birds on the beach, in the sea or further into the country.

Ekkerøy during World War 2
During World War II the Germans built fortifications on Ekkerøy to ensure entrance to the fiord. Russian bombers attack positions during the war. One can still today see the remains of bunkers up on the island.

While almost all of Finnmark was burned down during the German army’s withdrawal, was Ekkerøy one of the few villages that were spared this. Therefore, the village still many prewar house that has special protection status. Read further about the reason why the village was spared during the burning here.

At Nesset in Ekkerøy, the Vadsø museum has restored Kjeldsenbruket, consisting of kai, trandamperi, fish farms and agricultural and residential space from the time it was a lively fishing village here. The fishing helmets where you hung the cod for drying can still be seen behind the settlement.
The museum is open summer. Check out information about Kjeldsenbruket and the museum here.

Google trans.