Vadsø – Fabrikkaia

  Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrenvadso-fabrikkaia1t alle trekaiene i fylket sprengt. Noen kaier i Øst-Finnmark ble spart, men kaia ved Prestelva var den eneste av betydelig størrelse som berget. Av fabrikken stod bare et tørkeskur (gongen) igjen. Resten av anlegget ble ødelagt av tyske tropper før de forlot byen.

  Fabrikkaia located at Prestelva Vadso. and was established as part of Esbensen guano factory. The factory was rebuilt from 1871, but has undergone many changes. January 1908 was part of the plant was destroyed by fire but was rebuilt and modernized. Husbandry persisted WW2, when the Germans requisitioned the factory and guanoproduksjonen ceased. Towards the end of the war, almost all wooden pier in the county blasted. Some wharves in eastern Finnmark were spared, but the quay at Prestelva was the only significantly sized rock. The factory was just a drying shed (gongen) again. The rest of the plant was destroyed by German troops before they left town.
Google trans.

 

 

 

  Fabrikkaia
Fabrikkaia ligger ved Prestelva i Vadsø. og ble etablert som en del av Esbensens guanofabrikk. Fabrikkanlegget ble oppbygd fra 1871. men har gjennomgått mange endringer. 1 1908 ble deler av anlegget ødelagt av brann, men ble gjenoppbygget og modernisert. Drifta vedvarte til 2. verdenskrig, da tyskerne rekvirerte fabrikken og guanoproduksjonen opphørte. Mot slutten av krigen ble omtrent alle trekaiene i fylket sprengt. Noen kaier i Øst-Finnmark ble spart, men kaia ved Prestelva var den eneste av betydelig størrelse som berget. Av fabrikken stod bare et tørkeskur (gongen) igjen. Resten av anlegget ble ødelagt av tyske tropper før de forlot byen. Gongen var åpen på flere sider, og ble opprinnelig brukt til tørking av fiskehoder. Etter krigen ble de åpne sidene panelt, og bygningen tatt i bruk som pakkhus. Det er uvisst hvor gammel bygningens hoved konstruksjon er, men det antas at den enten er fra fabrikkens oppstartsperiode på 1870-tallet, eller fra gjenoppbyggingen i 1908.
Da fredningsprosessen startet, var selve kaia i svært dårlig forfatning, og en restaurering etter antikvariske prinsipper viste seg å være umulig. Etter dispensasjon er kaia revet og erstattet av en tilnærmet kopi. Den gamle kaia bar preg av mange ombygginger og bestod av ulike sammenføyningsmetoder. Arbeidet ved gjenoppbyggingen er imidlertid utført langt mer enhetlig.
Da fredingsprosessen startet opp, viste det seg at Fabrikkaia var i svært dårlig forfatning. Det ble etter hvert klart at en restaurering etter antikvariske prinsipper ikke var gjennomførbart. Eksisterende kai ble derfor revet etter dispensasjon fra kulturminnemyndighetene, og erstattet med en rekonstruksjon. Den gamle kaia ble fotografert og målt opp sommeren 2003. Den øvrige kaia er en kopi av den opprinnelige med hensyn til størrelse og konstruksjon. Vi finner her samme antallvadso-fabrikkaia3 bygningselementer (tenger, strø, dekke, pæler) som i den opprinnelige kaia. Avstanden er imidlertid harmonisert, og det er ikke lagt inn variasjoner i dimensjonen. Det samme gjelder for sammenføyningene, da det her kun er brukt bindhaker og tradisjonelle kaispikere. I dag blir ei trekai restaurert ved at en tar hull i kaidekket og fører den nye pæla ned langs den eksisterende. Deretter blir pæla slått ned før den gamle fjernes ved at den kappes oppe og nede. Ved å gjøre det på denne måten vil pælerastene forskyves i forhold til den opprinnelige. Dokumentasjon har vist at denne metoden er benyttet tidligere på Prestelvkaia.
Kilde: Riksantikvaren