Vadsø – Bietilægården, Vadsø

  Bietilægården er en gård med tradisjoner fra kystkultur og jordbruk. Gården ligger i Indrebyen i Vadsø, tidligere kalt Indre kvenby. Den ble bygd av kvenske innvandrere og består av bolighus, tre fjøs, kaianlegg med nothjell og slipp for båtopptrekk.
Familien Bietilæ og gårdens historievadso-bietaelega%cc%8arden01

vadso-bietaelega%cc%8arden02Henrik Bietilæ og kona Anna Grethe fikk oppmålt tomta til gården i 1879 og bygde seg ei lita tømmerstue og et fjøs. Da var det helt i utkanten av byen og det var rikelig med plass til jorder bak gården. Sammen fikk de ni barn, men flere av barna døde mens de var små. Familien både arbeidet og bodde sammen. Etter som tidene forandret seg og familien økte ble det behov for mer plass, og gården ble påbygd og endret. Rundt 1910 ble hovedbygningen utbygd i sveitserstil. Huset ble delt i fire leiligheter, og det var også boligrom i det ene fjøset.

vadso-bietaelega%cc%8arden14Utenfra kan man fremdeles se den eldste tømmerveggen i et av vinduene i husets første etasje mot sør. Bietilægården er et Varangerhus av type 4, et kombinasjonshus hvor boligdelen og uthusdelen knyttes sammen av ei bru på baksiden av hovedbygningen.

vadso-bietaelega%cc%8arden03I tillegg til arbeid med fiske og jordbruk bygde familien sine egne båter på slippen nedenfor huset. Fiskebåten Stenstrand ble bygget av familien Bietilæ i løpet av årene 1916-1919.
Unikt gårdsanlegg

Bietilægården er et unikt gårdsanlegg for Varangerområdet, og står fram som et helhetlig kystkulturmiljø. Riksantikvaren har uttalt at gårdsanlegget er like viktig som slottet i Oslo. Det ble fredet i 1990. I 1998 startet et omfattende restaureringsarbeid av anlegget med midler fra Riksantikvaren og under ledelse av Finnmark fylkeskommune. Et håndtverksopplæringsprogram var inkludert i prosjektet. I 2003 overtok Vadsø kommune Bietilægården og den forvaltes i dag av Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.
Kilde:Varanger museum

  Bietilgården is a farm with traditions from coastal culture and agriculture. The farm is located in Indrebyen in Vadsø, formervadso-bietaelega%cc%8arden13ly called Indre kvinnby. It wavadso-bietaelega%cc%8arden09s built by female immigrants and consists of housing houses, wooden barns, helicopter docks and abandon boat rafting.
The family Bietilæ and the history of the farm
Henrik Bietilæ and his wife Anna Grethe surveyed the farm in 1879 and built a small log house and a barn. Then it was on the outskirts of the city and there was plenty of space for land behind the farm. Together they had nine children, but several of the children died while they were young. The family both worked and lived together. As time changed and the family increased, more space needed and the farm was built and changed. Around 1910, the main building was developed in Swiss style. The house was divided into four apartments, and there was also a living room in one barn.From the outside you can still see the oldest timber wall in one of the windows in the house’s first floor to the south. Bietilægården is a Varanger house of type 4, a combination house where the residential area and the outbuilding part are linked by a bridge at the back of the main building.In addition to work on fishing and agriculture, the family built their own boats on the slip below the house. The fishing boat Stenstrand was built by the Bietilæ family during the years 1916-1919.
Unique farmhouse
Bietilgården is a unique farm for the Varanger area, and stands as a comprehensive coastal culture environment. The Riksantikvaren has stated that the farm is as important as the Oslo Castle. It was conserved in 1990. In 1998, an extensive restoration work of the plant began with funds from the Riksantikvaren and under the leadership of Finnmark County Municipality. A craft training program was included in the project. In 2003, Vadsø municipality took over Bietilægården and is managed today by Vadsø Museum-Ruija Kvenmuseum.
Source: Varanger Museum. Google trans.

vadso-bietaelega%cc%8arden18

vadso-bietaelega%cc%8arden16

vadso-bietaelega%cc%8arden12

vadso-bietaelega%cc%8arden10

vadso-bietaelega%cc%8arden06

vadso-bietaelega%cc%8arden05

vadso-bietaelega%cc%8arden04