Vadsø – Skallelv kirke (church)

  Skallelev-væringene har bestandig hatt et nært forhold til bygningen som idag huser Skallelv kirke. Den ble tatt i bruk som skole i 1901 inntil den nye skolen ble innviet i 1953. Folk i Skallelv begynte å arbeide for at den skulle omgjøres til kirke. Etter mye om og men fikk man både de kirkelige og kommuvadso-skallelv-kirke4nale myndighetene med på planen. 20. august 1961 ble kirken vigslet og i nå 55 år vært sentral i bygdas liv. Her har man utført kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Etter at det har blitt færre bosatte i bygda har det blitt lengre mellom slike handlinger
Skallelv bygdelag erkjenner at kirken er en del av bygdas ansikt utad og vil at den fremstår prydelig. Kirken viser for all verden at man kommer til som er bygd på gode tradisjoner og religiøst verdisyn. Derfor ønsker bygdelaget at kirken skal bestå som kirke. Vi har derfor ivadso-skallelv-kirke1nnledet et konstruktivt samarbeid med Vadsø menighetsråd og Vadsø kommune om vedlikehold og restaurering av kirken.
Kilde: Skallelv bygdelag. Bjørnar Basso.
  People from Skallelv have always had a close relationship to the building which today houses SKALLELV church. It was adopted as a school in 1901 until the new school was inaugurated in 1953. People in SKALLELV began working for that it should be converted into church. After much ado was obtained both the ecclesiastical and municipal authorities with the plan. 20 August 1961, the church was consecrated and now 55 years played a key role in the community’s life. Here they have done church ceremonies such as baptism, confirmation, weddings and funerals. After that there are fewer residents in the village has been extended between such actionsvadso-skallelv-kirke6

SKALLELV districts recognize that the church is part of the community’s public face and want it appear respectable. Church shows to the world that you are going that is built on good traditions and religious values. Therefore want built made the church to remain as a church. We have therefore begun a constructive cooperation with Vadsø parish Vadsø municipality for the maintenance and restoration of the church.
Source: SKALLELV districts. Bjørnar Basso.
Google trans

 

  Skallelv kirke
I 115 år har den høyreiste tømmerbygningen på Berget tjent Skallelvs befovadso-skallelv-kirke2lkning. I alt overveiende grad var de etterkommere etter finske innvandrere. Her lærte de å lese og skrive. Her fikk de innføring i regningens kunst og i naturfag. Her hørte de bibelhistorie og lærte fadervår.
Siden 1961 er mange blitt båret fram til dåp. Stått til konfirmasjon, mens andre har opplevet lykken med å bli gift i kirken. Her er mange tårer felt ved begravelser etter hvert som bygdas eldste har gått bort.
Skallelv kirke er et bygg full av historie. Hadde veggene kunne berette ville vi hørt utallige fortellinger om glede og sorg i den lille bygda Skallelv var ei bygd hvor kirkelivet og gudstroen sto høyt. Veldig mange var troende Læstadianere. Hver søndag ettermiddag stevnet man sammen til husmøte for å lytte til legpredikanten og for å be. Husmøtene gikk på rundgang i bygda. Hver annen mandag var det møte i kirkeforeningen. Gudstjenestene i kirken var bestandig godt besøkt.
Skallelv bygdelag har i alle år hatt et godt samarbeid med Vadsø menighetsråd. Og Vadsø kommune om Skallelv kirke. Alle har sett det som viktig å bevare dette ærverdige bygget. Måtte det stå i hundre år til.
Kilde: Thor Robertsen

  SKALLELV church
In 115 years, the tall timber building on Berget earned SKALLELV population. In all predominantly were the descendants of Finnish immigrants. Here they learned to read and write. Here they were introduced to rain to the art and science. Here they heard the Bible story and learned the Lord’s Prayevadso-skallelv-kirke3r.
Since 1961, many have been brought for baptism. Stood to confirmations, wvadso-skallelv-kirke5hile others have experienced the happiness of being married in the church. Here are many tears fields at funerals as the village elders have passed away.
SKALLELV church is a building full of history. Had walls could tell we’d heard countless tales of joy and sadness in the village SKALLELV was a village where church life and faith in God was high. Very many were believers Laestadians. Every Sunday afternoon gathering you together to house meeting to listen to lay people and to pray. House meetings were recycled in the village. Every second Monday there was meeting of the church association. Divine service in the church was always well attended.
SKALLELV districts have always had a good working relationship with Vadsø ward. And Vadsø about SKALLELV church. Everyone has seen it important to preserve this venerable building. May it stand for a hundred years.
Source: Thor Robertsen
Google trans