Vardø – Gravrøys i Kramvik, Vardø/ Gravestone mound on Kramvik in Vardo

  Gravrøys på Kramvik i Vardø kommune.
Gravene ”Steindyngene” i Kramvik er omtalt allerede i 1845. Flere av gravene er røyset og gravfeltet består minst av 28 graver. Det er sannsynlig at gravene tilhørervardo-gravroyser-013 samme tradisjon som gravfeltet på Mortenes i Nesseby kommune. Mange har ment at vardo-gravroyser-012gravene er Norøne og ikke samiske, men i mange av gravurene i Varanger finnes både ur graver og gravrøyser. I Kramvik finnes også ”Finnkirka”, ei offerhule. I område er det flere steinringer som kan ha vært offerringer.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap.

 

  Gravestone mound on Kramvik in Vardo Municipality.
Graves’ Stone Rings «in Kramvik discussed already in 1845. Several of the graves are covered by stones and burial ground consists at least of 28 graves. It is likely that the graves belong to the same tradition as the burial ground at Mort Fund in Nesseby. Many have argued that the graves are Noroña and not Sami, but in many of the grave evil in Varanger both ur tombs and burial mounds. In Kramvik are also «Finnkirka», a victim of thieves. In area there are several stone circles that may have been victim rings.
Source: Arvid Sveen, Mythical Landscapes.
Google trans.

vardo-gravroyser-017

vardo-gravroyser-016

vardo-gravroyser-015

vardo-gravroyser-014

vardo-gravroyser-011