Vadsø – Kjeldsenbruket, Ekkerøy

Vadsø kjeldsenbruket 3  Kjeldsenbruket er et tidligere fiskebruk med butikk som ligger på Ekkerøy, et gammelt fiskevær 12 km øst for Vadsø. Kjeldsenbruket er åpent for besøkende om sommeren, med kafé i den gamle butikken og kunstutstilling. Museets guider viser rundt på bruket.

Kjeldsenbruket er et av få fiskebruk som stod igjen i Finnmark etter andre verdenskrig. Det består av kai, pakkhus, trandamperi, egnebuer og sløyeskur. Ei egnebu fungerte en periode som rekefabrikk. En butikkbrakke fra 1946 med boligdel og lagerrom brukes i dag til kafé og utstillingsrom.

Kjeldsenbruket ble startet opp i 1911 av fiskeoppkjøper K.M. Kjeldsen fra Vadsø som drev dette fram til 1935. Fra 1920-årene delte Kjeldsen bruket med Ove Olsen som kjøpte halvparten. Den siste som drev Kjeldsen-bruket var sønnen til Ove Olsen, Arne Olsen. Han drev fiskebruk, trandamperi og butikk fram til 1969. Bruket skaffet arbeid til rundt 10 personer på kaia under vårfisket, og opptil 40 personer under sommerfisket.
Rekefabrikken

Rekefabrikken var en filial under Brødr. Aarsæther A/S, som drev Vadsø Hermetikkfabrikk A/S. Håkon Hansen fra Ekkerøy hadde erfaring fra arbeidet ved Hermetikkfabrikken, og ble satt til å lede rekefabrikken. Rekene ble tatt inn, heist opp i taljen, tømt i gryta og kokt i ett rom. Deretter ble de renset og lagt i småesker i rommet innenfor, hvor det var rensebenker langs alle veggene. Til slutt ble de veid i et tredje rom, lagt i større esker og kjørt til Vadsø som halvfabrikata, fordi eskene ble lukket (falset) i Vadsø.

Lederen tok imot båtene om kvelden, og sto opp kl. 5 om morgenen for å koke reker så de var klare til pilling av kvinnene som kom på jobb kl. 7. Fabrikken ble drevet i rekesesongen fra tidlig om våren til langt ut på høsten. Det ble renset flere hundre kilo reker pr. dag, og det var 25 kvinner i arbeid. De fleste var fra Ekkerøy, men de kom også syklende fVadsø kjeldsenbruket 2ra nabobygdene Krampenes og Golnes.
Fabrikken legges ned

Fra 1964 var det en periode med mindre rekefangst. Filialen på Ekkerøy ble nedlagt og arbeiderne ble i en periode kjørt til Aarsæthers hermetikkfabrikk i byen med buss. Anlegget ble da tømt og alt utstyr ble tatt til Hermetikkfabrikken.
Kjeldsenbruket blir museum

I 1986 overtok Vadsø kommune bruket. Kaia og de fleste bygninger er restaurert. Ved siden av den gamle butikken er leiligheta som kjøpmann Arne Olsen med familie bodde i mens de drev butikken, fra ca. 1946 til 1969. Denne er i dag tidsriktig innredet i 1950-tallsstil og åpen for publikum.

  Kjeldsenbruket is a former fish factory with shop located on Ekkerøy, an old fishing village 12 km east of Vadsø. Kjeldsenbruket is open to visitors during the summer, with a café in the old shop and art exhibition. The museum guides show around the farm.

Kjeldsenbruket is one of the few fish processing plant which was left in Finnmark after WWII. It consists of quay, warehouse, cod-liver oil, own bows and gutting shed. «Ei egnebu» ( room where you put on bait) worked a period as shrimp factory. A store barracks from 1946 with living area and storeroom used today to cafe and exhibition space.

Kjeldsenbruket was started in 1911 by fish buyer K. M. Kjeldsen from Vadsø who ran this until 1935. From 1920 shared Kjeldsen consumption by Ove Olsen who bought half. The last one ran Kjeldsen-consumption was the son of Ove Olsen, Arne Olsen. He ran the fish processing, cod-liver oil and store until 1969. The mill provided employment to around 10 people on the wharf during the spring fishing season, and up to 40 people during the summer fishery.
shrimp factory

The shrimp factory was a branch under Brødr. Aarsæther A / S, who ran Vadsø Canning Factory A / S. Håkon Hansen Ekkerøy had experience working at the canning factory and was put in charge of shrimp factory. The prawns were included, hoisted up in the waist, poured into the pot and boiled in one room. Then they were cleaned and placed in småesker the room inside, where it was clean benches along all walls. Finally, they were weighed in a third room, added in larger boxes and driven to Vadso that semi because the boxes were closed (folded) in Vadsø.

The manager took the boats at night and got up at. 5 in the morning to cook shrimp so they were ready to pilling of the women who came to work at. 7. The factory was run in shrimp season from early spring to late fall. It was purified several hundred kilograms per shrimp. day, and there were 25 women in labor. Most were from Ekkerøy, but they also came cyclists from neighboring villages cramps and Golna.
The factory closed down

Starting in 1964 there was a period with less shrimps. The branch on Ekkerøy were closed and workers were in a period driven to AARSÆTHER cannery town by bus. The plant was then emptied and all the equipment was taken to the canning factory.
Kjeldsenbruket become museum

In 1986 took over Vadsø consumption. The quay and most buildings are restored. Alongside the old store’s apartment; merchant Arne Olsen and his family lived in while they ran the shop, from about 1946 – 1969. This is today contemporary decorated in 1950s style and open to the public.
Google trans.