Vardø – Vardøhus festning / Vardøhus Fortress

  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst.vardo-vardohus-festning28

Festningen, formet som en åttekanta stjerne, ble opprinnelig bygd for å markere Danmark-Norges suverenitet i nordområdene og for å sikre nærforsvaret av Vardø.
vardo-vardohus-festning12Det som i dag er Vardøhus, er det siste av tre festningsverk i området og har med det tradisjoner helt tilbake til styringstida til Håkon V Magnusson (tidlig 1300-tal). Den første Vardøhus festning ble grunnlagt av Håkon V Magnusson i 1302–1307.
I 1734–1738 ble den nåværende festningen på Stegetneset på den sørvestre delen av øya bygd.
I dag hører Vardøhus festning til Kysteskadren. (Marinen og Kystartilleriet ble slått sammen i 2002 og etablert under navnet Kysteskadren)
På det stjerneforma festningsanlegget fins det mange gjenstander og maleri som kaster lys over festningens historie. Blant gjenstandene er Kongestokken, en eikestokk der flere av våre konger har rissa ivardo-vardohus-festning04nn navnet sitt.

  Vardøhus is the world’s northernmost fortress and has been called the Norwegian border post to the east. Fortress, shaped like an octagonal star, was originally built to mark Denmark-Norway’s sovereignty in the Arctic and to ensure close defense Vardø. What today is Vardøhus, the last of three fortifications in the area and with the traditions dating back to management time to Håkon V Magnusson (early 1300-tal). The first Vardøhus fortress was founded by Håkon V Magnusson in 1302-1307. In 1734-1738 was the current fortress on Stegetneset on the southwestern part of the island built. Today belongs Vardøhus fortress to Coastal Squadron. (Navy and Coastal Artillery were merged in 2002 and established under the name of Coastal Squadron) On the star shaped fortifications there are many artifacts and paintings that shed light on the fort’s history. Among the objects are Royal Beam, one oak logs where several of our kings have carved her name.

/kf

vardo-vardohus-festning34

vardo-vardohus-festning33

vardo-vardohus-festning30

vardo-vardohus-festning27

vardo-vardohus-festning24

vardo-vardohus-festning23

vardo-vardohus-festning21

vardo-vardohus-festning19

 

vardo-vardohus-festning17

vardo-vardohus-festning16

vardo-vardohus-festning15

  Festningen representerer en internasjonal, militær byggestil, tilpasset lokale forhold. Husene inne i stjerneskansen var opprinnelig kommandantbolig, corps de garde, proviant- og materialhus, brygge- og bakehus, brakke for garnisonen, krutthus og brønn. Krutthuset er den eneste av de opprinnelige bygningene som fremdeles står uendra. De andre er i løpet av åra dels blitt ombygde, dels erstattet. De fleste om- og til bygginger fant sted under Napoleons krigene 1807–1814.
Festningen som står i dag ble bygd under heller kummerlige forhold mellom 1734 og 1738, av 40 «gemeene knekter» av Bergens garnisonskompani, etter hvert forsterket med 50 mann av det Trondhjemske garnisonskompani.vardo-vardohus-festning18
Vardøhus har aldri vært noe sterkt militært anlegg. Likevel har symbolverdien som «flaggposten mot aust» vært viktig. Myten om at Vardøhus aldri har vært i kamp, er feil.
4. juni 1940 blei Varvardo-vardohus-festning08dø radio angrepet av et tysk fly. Ildgiving fra festningen skadde flyet, såret navigatøren og redda trulig radiostasjonen. Festninga var under norsk kommando heilt til senhøsten 1940 og var den siste delen av Norge som blei okkupert under den andre verdskrigen.
I dag er det en kommandant og fire soldater på Vardøhus festning. Flagget blir heist hver dag. Festninga har ikke lenger fysisk kampverdi, men som den eneste saluttpliktige avdelinga i Nord-Norge skyter festningen salutt på 17. mai, 7. juni og på alle kongelige fødselsdager.
Solsalutten fra Vardøhus festning er enestående. Når solskiva for første gvardo-vardohus-festning13ang hvert år vises fra festningsvollen, blir det fyrt av to skudd. Da får alle elevene på skolene i Vardø fri resten av dagen. (Kilde: Forsvarsbygg)

  The fortress represents vardo-vardohus-festning06an international military architectural stylevardo-vardohus-festning29, adapted to local conditions. The houses inside the star fort was originally commander housing, corps de garde, provision rooms and materialhouse, brewery and bakinghouse, barracks for the garrison, powderhouse and well. powderhouse is the only one of the original buildings still standing unchanged. The other is during the years partly been rebuilt, partly replaced. Most renovations and the buildings took place during the Napoleonic wars from 1807 to 1814.
Fortress that stands today was built under rather poor conditions between 1734 and 1738, of 40 «Geme jacks» Bergens garrison company, eventually reinforced with 50 men of the garrison in Trondheim, south partnership.
Vardøhus has never been a strong military construction. Yet symbolic value as «flag post to the east» was important. The myth that Vardøhus never been in combat, is incorrect.
4. June 1940 became Vardø radio attacked by a German plane. fire from fortress damaged plane, wounded navigator and probably saved radio station. The fortress wvardo-vardohus-festning05as under Norwegian command until late autumn 1940 and was the vardo-vardohus-festning11last part of Norway as diaper occupied during the Second World War.
Today there is a commander and four soldiers on Vardøhus fortress. The flag is hoisted every day. The fortress no longer have physical combat value, but as the only salute mandatory department in northern Norway fortress fires the salute on May 17, June 7 and on all royal birthdays.
Sun salute from Vardøhus fortress is outstanding. When the Solar disc for the first time each year appears from the ramparts, it fired two shots. This gives all students at schools in Vardø the day of. (Source: NDEA)
/kf