Vardø – Sandfjordneset Natureservat/ Sandfjordneset Nature Reserve

  Verneformål og Sanddynelandskap – Naturreservat
Reservatet ble opprettet ved kongelig resolusjon 4. november 1983 og dekker et areal på ca. 0,5 km.
Formålet med fredningen er å bevare et fint utformet flygelandfelt med interessant sandstrand vegetasjon. I mange vardo-sandynerav de korte vindutsatte fjordene langs Finnmarkskysten finner vi fine strender sanddynelandskap innenfor. Sanddynene dannes ved at vinden blåser sanden innover land, og faller ned blant vegetasjonen. Sandrugen (Élymus arenarius) binder sanden sammen med sitt omfattende rotsystem. Sanddynene kan bli flere meter høye. Når Sandrugen har stabilisert dynene kan andre plantearter få feste og skape et sammenhengende vegetasjonsdekke. I Sandfjord naturreservat er store, aktive sanddyner dannet ved at Sandfjordelva først har skapt brudd i vegetasjonsdekket og fralandsvinden har deretter gravd videre og blåst store dyner med strandrug. Dyner av denne typen kalles parabeldyner og er sjeldne i Finnmark. På den stabile dynegrasheia innenfor har vi tydelige paralelle voller skapt av landhevinger etter siste istid.

Vegetasjon
Sanddynevegetasjonen langs strendene i Finnmark har interessante særtrekk. Her vokser fjellplanter og typiske strandplanter side om side. I Øst-Finnmark har vegetasjonen sterkt innslag av enkelte østlige plantearter. På selve stranda finner vi salttolerante arter som Strandarve (Festuca rubra) og blåklokke (Campanula rotundifolia). På de stabile dynegrasheia finner man frodig urtevegetasjon med mye Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) i søkkene. På ryggene vokser tørr lyng- og grasvegetasjon. Særlig med fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum). Dynegrasheia har et sterkt innslag av de østlige planteartene silkenellik Diáthus supérbus) og Russemjelt (Oxytropis cavardo-sandyner2mpéstris ssp. Sórida). Den stabile dynegrasheia blir oppbrutt av de store parabeldynene der nesten bare Strandrugen klarer seg.
Kilde: Fylkesmannen i Finnmark.

  Protective Purpose and Dune Landscape – Nature Reserve

The reserve was created by Royal Decree of 4 November 1983 and covers an area of ​​approximately 0.5 km.
The purpose of protection is to preserve a finely crafted pilot country field with interesting sand beach vegetation. In many of the short windy fjords along the coast of Finnmark we find fine beaches dune landscape within. The dunes formed by winds blowing sand inland, and falling among the vegetation. Sandrugen (Elymus arenarius) binds the sand together with its extensive root system. The dunes can be several meters high. When Sandrugen has stabilized dunes, other plant species take hold and create a continuous vegetation cover. In Sandfjord nature reserve is large, active sand dunes formed by Sandfjord Elva first created breaks in the vegetation cover and fralandsvinden have then dug further and blown big dunes sandwort. Blankets of this type are called parabeldyner and is rare in Finnmark. On the stable duvet grass heath within we have distinct parallel ridges created by land hikes after the last ice age.

Vegetation

Dune vegetation along beaches in Finnmark has interesting characteristics. Here growing alpine plants and typical shore plants side by side. In Eastern Finnmark vegetation strong presence of certain eastern plant species. On the beach we find salt-tolerant species such as Beach Arve (Festuca rubra) and bluebell (Campanula rotundifolia). On the stable duvet grass heath are rampant urtevegitasjon with much Forest Geranium (Geranium sylvaticum) in the hollows. On the ridges grow dry heather and grass vegetation. Especially with crowberry (Empetrum hermaphroditum). Dyne Gras Heia has a strong element of the eastern plant species Dianthus Superbus Diáthus Superbus) and Russemjelt (Oxytropis campestris ssp. Sórida). The stable duvet grass heath being disrupted by the major parabeldynene where almost only sandwort fare.
Source: County Governor of Finnmark.
Google trans.

 

Back to start