Alta – Alta gamle kirke/ Alta old church

 

  Alta kirke er en langkirke i tre/tømmer med et bakre galleri. Det tidligere fremskutte galleriet på begge sider av kirkerommet ble fjernet i forbindelse med ombygging ca. 1950. Kirken er i engelsk-inspirert nygotikk. Den ble bygget i 1858 etter tegninger laget av «kong Thomas» – Stephen Henry Thomas, verksdirektør for Kaafjord kopperverk 1844-1859. Kirken er oppgitt å ha om lag 200 sitteplasser i kAlta gml kirke 1irkerommet og 30 på galleriet.
Beliggenhet
Alta kirke ligger svært sentralt i Alta tettsted. Omkring kirken ligger Alta kirkegård. Kallsboken innfører Alta kirke med følgende ord:
«Altens kirke der er hovedkirke i Præstegjeldet, staar paa handelsstedet Bossekops Grund, af hvilken Tomt med Begravningsplads afgaves uden Betaling af daverende Eier, Enkemadam Klerk. Den blev indviet 1ste Oktbr. 1858 af Biskop Gislesen, efterat være opført af Tømmermester Evjen for Kommunens Midler, der tilveiebragtes dels ved Laan, dels ved Pligtarbeide efter Ligning.»
Eiendommen er idag avgrenset av Altaveien (E6), Kirkeveien og Kirkebakken. Adgang til kirke og kirkegård skjer via forseggjorte portaler i det hvite stakittgjerdet, som omslutter eiendommen.
På eiendommen står et eldre likhus, samt et kombinert redskapshus/toaletthus, som er oppført i 1984.
Kirken har en befolkning på ca. 7.000 i sitt nærområde, men er soknekirke for ca. 13.500 mennesker.
Innredning
«Foruden de almindelige Inventariesager, nemlig Alterklæder, Kalk og Disk samt Vinkande af Sølv, døbefont af Træ med BæAlta gml kirke 4.jpg1kken af Kobber, haves desuden 1 Lysekrone med tilhørende Lampetter af Bronse, deer er Kirken skjænket af den skotske Hertug af Roxburgh, der har forpagtet Laxefiskeriet i Alten Elv af de Brugsberettigede og pleier at opholde sig her hver Sommer med et Paar Ledsagere et Paar Maaneder.» (Fra Kallsboken)
Døpefonten er utført i tre med sølv dåpsfat. Det ovenfor nevnte «Bækken i kobber» kom bort i forbindelse med krigen.
Altertavlen fra 1913 fremstiller «Pietá» – Kristus tas ned av korset. Bildet er laget av Conrad Valeur og gitt av en “kvindeforening”.
Kirkesølvet består av Kalk, en forsølvet Skje, Patén fra 1946, Oblateske m/ kors i lokket, fra 1984, Vinmugge , med inskr. «Fra Altens kvinder 1866 e. Chr.», Dåpsmugge, fra 1946, Dåpsfat, fra 1946 og 2 blomstervaser med inskripsjon «ALTA KIRKE Gave fra Kristian Helstrøm.»
Alterlysestaker: 2 store og 6 små lysestaker i messing/bronse
Prekestolen ble kortet med ca. 1 m i høyden i forbindelse med ombyggingen ca. 1950.
Lesepulten er laget i stil med det øvrige inventar og gitt av Yrkesskolen

Orgelets historie
Tre orgler er kjent :
1. «Kirken fik Pintsedag 1880 indviet et fra Bergen inkjøbt, brugt orgelharmonium».
2. I 1904 ble det anskaffet et nytt Jørgensen orgel etter initiativ av frk. Julie Nielsen (senere fru handelsmann Kjeldsberg), kirkens senere organist i flere år. Orgelet finnes fortsatt i kirken, og det har vært forsøkt å skaffe midler til å få det restaurert.Alta gml kirke 5
3. I 1978 fikk kirken nytt orgel, levert av Grønlund orgelbyggeri. Dette orgelet er mekanisk med en manual og pedal, sju stemmer og delt register.
Et piano av merket Hellas er innkjøpt av Alta Ten Sing. Det ble senere overtatt av Alta menighet for gaver fra Altas to banker.
Kirkebyggets historie
«Alta kirke ble forferdelig ramponert av tyskerne før og under evakueringen høsten 1944. Samtlige benker var brent, orgelet temmelig ødelagt. Vindusrutene var knust, el.installasjonen var defekt, osv. I desember 1945 ble 24 provisoriske benker laget. Ovnsrørene ble istandsatt, vinduene pappkledt. Kirken ble tatt i bruk julaften 1945 for første gang siden krigen.» Det hadde imidlertid allerede Olsokdag 1945 vært holdt «en underlig gudstjeneste ved biskop Krohn-Hansen, med en menighet av bare mannfolk, en kirke med gapende vinduer, skitten og fæl, ingen benker, – men en stemning som vi vel vanskelig kan forestille oss».
I årene 1946 – 48 gjennomgikk kirken restaurering i forbindelse med istandsetting etter krigens herjinger. Arbeidet ble ledet av arkitekt Kirsten Sjøgren-Erichsen. Det blå taket i lasur, som voksne altafolk idag minnes fra barndommens kirke, ble lagt i forbindelse med dette arbeidet.
I 1968 fikk Alta kirke installert elektrisk varme, som ble montert av Yrkesskolen.
Det var brann i kirken 27. jan 1977 etter vanntining med blåselampe. Bjelker og gulvbord ble sterkt skadd og dette medførte at det etter brannen ble foretatt en omfattende restaurering. Det ble lagt nye gulvdragere og ved samme anledning ble fargesettingen ført så nær tilbake til det opprinnelige, som man kunne finne fram til. Første gudstjeneste etter restaureringen var julaften 1977. Viktig var også at ved restaureringen i 1977 ble kirken isolert.
Et separat toaletthus, kombinert med redskapshus for kirkegården, ble bygget på eiendommen i 1984.Alta gml kirke 6.jpg1
Kirken fikk høyttaleranlegg og opplegg for teleslynge i 1985 og trådløst mikrofonopplegg i 1991, senest fornyet i 2001. Nødlysanlegg ble montert i 2003, etter pålegg fra brannvesenet.
Kilde: Alta kirkelige råd.
Alta church is a long church of wood / timber with a rear gallery. The former outstanding arcade on both sides of the church was removed in connection with rebuilding ca. 1950. The church is in English-inspired neo-Gothic. It was built in 1858 after drawings made by «King Thomas» – Stephen Henry Thomas, plant manager for Kaafjord cups works from 1844 to 1859. The church is said to have about 200 seats in the nave and 30 in the gallery.

 

  Alta church is a long church of wood / timber with a rear gallery. The former outstanding arcade on both sides of the church was removed in connection with rebuilding ca. 1950. The church is in English-inspired neo-Gothic. It was built in 1858 after drawings made by «King Thomas» – Stephen Henry Thomas, plant manager for Kaafjord cups works from 1844 to 1859. The church is said to have about 200 seats in the nave and 30 in the gallery.

Alta church is located in Alta center. Around the church lies Alta cemetery. Kallsbøk introduces Alta church with these words:Alta gamle kirke tavle0020
Around the church lies Alta cemetery. «Kallsboken» introduces Alta church with these words:
«Altens church is the main church in Præstegjeldet, it stands in the trading center of Bossekop. The Church and Cemetery lies in the land given (without payment) by the owner, widow Madam Klerk. It was inaugurated on October 1, 1858 by Bishop Gislesen. This was erected by Master carpenter Evjen. There was a commune funds collected thru loan and partly thru the help of the obliged workers.
The property today is within the border of Altaveien (E6), Kirkevein and Kirkebakken. The entrance to the church and cemetery is through gate in the white painted fence that surrounds the property.
On the property is an older morgue, and a combined garage / toilet which was erected in 1984.
The church has a population of approximately 7000 in its neighborhood but the parish has about 13,500 people.
Furnishings:

Besides the ordinary inventory, namely Altar cover, Chalice, Pitcher  made of Silver, Baptismal font of wood and bowl made of Copper. It also has a chandelier with associated Sconce of bronze. All these are gift from the Scottish Duke of Roxburgh. The Duke have leased the salmon fishing in Alta River and use to stay 2 months every summer but he had butlers with him.» (From Kallboken)
The font is made of wood with silver baptismal bowl. The aforementioned «Bowl in copper» disappeared during the war.
The altarpiece from 1913 depicts «Pieta» – Christ taken down from the cross. The image was created by Conrad Valeur and was given to the church by the women’s association.
Church silver  contains chalice, one plated silver spoon patent from 1946, Oblate Box w /a cross in the cap from 1984, pitcher, with inscription. «From Altens Kvindelige 1866. Baptismal pitcher from 1946, and two vases with inscription «ALTA CHURCH which wAlta gml kirke 2as a gift from Kristian Helstrøm.»
The Altar candlesticks: 2 large and 6 small candlesticks in brass / bronze
The pulpit was shortened by approximately 1 m in height in connection with the rebuilding in 1950.
Reading desk is made in the style of the rest of the furnishings and was provided by the Vocational School

Organ’s history
Three organs are known:
1. «The Church celebrated the Holy Week in 1880. They bought a secondhand organ from Bergen.
2. In 1904, they acquired a new Jørgensen organ after the promoter Miss Julie Nielsen (later Mrs. trader Kjeldsberg), and was the church organist for several years. The organ still exists in the church, and they have tried to raise funds to get it restored.
3. In 1978 the church received a new organ, provided by Grønlund organ factory. This organ is mechanical with manual and pedal, seven voices and shared registry.Alta gml kirke 3
A piano brand was Hellas is purchased by Alta Ten Sing. It was later taken over by Alta congregation for donations from Altas two banks.

Church building history:
«Alta church was terribly damaged by the Germans before and during the evacuation in autumn of 1944. All the pews were burnt and the organ fairly destroyed. The windowpanes were shattered, electrical installations were faulty, etc. In December 1945, 24 temporary benches were made. Stove pipe was reconditioned and windows cardboard covered. The church was open on the Christmas Eve of 1945 for the first time since the war. » They celebrated Olsokdag in 1945  in the church with Bishop Krohn-Hansen. A congregation of only men, a church with gaping windows, dirty and ugly, no benches, – with a mood that is difficult to imagine» .
In the years 1946-1948 the church was restored in connection with the reconstruction after the ravages of war. The work was led by Kristen Sjøgren-Erichsen and the blue varnished roof was made. Alta people today remember this from their childhood church.
In 1968 Alta church installed electric heater, which was assembled by the Vocational School.
There was fire in the church on January 27,1977 after water thawing with blowtorch. Beams and floorboards was heavily damaged. They have undertaken extensive restoration after the fire. They put girders on the new floor and the same colors were restored to its original look. First church service after the restoration was Christmas Eve of 1977. Important part of the restoration in 1977 is that they put up a an insulation to the church.
A separate toilet combined with the garage in the cemetery, was built on the property in 1984.
The church got a PA system and arrangements for hearing loop in 1985 and wireless microphone arrangement in 1991 and renewed recently in 2001. Emergency lighting systems were installed in 2003, by order of the fire department.
In 2005 and 2006 the church was restored. Damaged textiles are changed. The church scraped and painted inside and out, windows restored and mounted the fire alarm.
/esh

 

Back to Start