Alta – Fjellvandring – Toppturer / Mountain hiking

   Alta har ti merkede løyper (toppturer) Hver løype har et oversiktsskilt ved starten av løypa.

Foto: Bjørn T. Fossmo

Siste frist for å komme seg opp på en topp i år er 15. oktober. Har du gått 10 topper registrer deg før 1. november.

Alta titoppers 01

Skit ved startpunkt/Signed at start point

Det er i år igjen (2015) rekordbesøk på toppene. Det er også rekord for hvor mange som har gått alle 10 toppene.

Har du gått alle 10 toppene kan du registrer det her før 1. november . Det er i år en gratis t-skjorte til alle som har gått alle 10 toppene. Utdeling av t-skjortene blir senere i år. Alle som har registrert seg vil få beskjed gjennom sms når utdelingen er. Det vil mest sannsynlig foregå i desember.

Informasjon om Alta 10- toppers:

Alta kommune har i samarbeid med IL Frea, Kviby IL, Nerskogen IL, Kaiskuru IL, Rafsbotn grendelag og Talvik Jeger- og fiskerforening tilrettelagt for Alta 10-toppers. Toppturer er et ledd i kommunens satsing på bedre folkehelse, med tilrettelegging for fysisk aktivitet og friluftsliv.

Toppturene er tilgjengelig for besøk i perioden fra starten av juni til 15. oktober hvert år. Husk å skriv deg i boka når du besøker toppen.

Alta toppetur 1

På toppen/On the top

Hvis du har gått alle 10 toppene og skrevet navnet ditt i bøkene på toppene kan får du en t-skjorte. Registrer deg her, se lenger ned på siden. T-skjortene vil bli delt ut på et felles arrangement på slutten av året. Du kan bruke skjema for turoversikt for egen kontroll på når du har vært på de ulike toppene. Skjema skal ikke sendes inn. Hvis du vinner premie vil vi kontrollere i boka om du har vært på toppen. Så husk skriv deg i boka!!

Tagg gjerne bilder fra toppene med #alta10toppers. Alta kommune ønsker å få tilsendt turbilder fra besøk på toppene. Turbildene må kunne brukes av Alta kommune. Fotografen vil bli kreditert. Turbilder kan sendes til Aase Kristin Abrahamsen: aaab@alta.kommune.no

Alle som tar alle toppene i Alta 10- toppers får en t- skjorte. T- skjorten blir delt ut på eget arrangment ved sesongslutt. Registrering for å ha gått alle 10 toppene vil i år være via denne siden, se over. Det skal i år ikke sendes inn skjema. De som ønsker hjelp til å registrere seg kan ta kontakt med servicesenteret på rådhuset. Skjema for turoversikt kan du bruke for å holde rede på hvilke topper som er besøkt når. Dette skjema skal ikke sendes inn, men hvis du vinner premie vil vi sjekke om navnet ditt står i boka. Vi må da vite hvilken dato du har vært på de ulike toppene

Informasjon

Det står et skilt ved starten av løypa. Skiltet inneholder informasjon om turmålet, kart og GPS- koordinatorer. Informasjonen er gitt på norsk, samisk og engelsk. Den samme informasjon er tilgjengelig her på nettsiden (klikk deg inn på den toppen du er interessert i, se mer informasjon i tabellen under)
Stien til toppen er merket med skilt og blå maling på trær og steiner
På toppen er det satt opp ei postkasse med bok for registrering
Sesongen er i sommersesongen, fra starten av juni til 15. oktober hvert år. Halddetoppen er klar litt senere på grunn av snøforholdene
Etter at tursesongen er ferdig vil Alta kommune trekke en premie på hver topp blant de som har skrevet seg inn. Jo flere ganger man er på toppen, jo større mulighet er det for å vinne. Vi trekker i tillegg ut en vinner blant de som vært på alle 10 toppene. Det blir t-skjorte til alle som har gått alle 10 toppene. Frist for å registrere seg er 1. november.

Topp. Høyde over havet. Lengde (pr. vei). Tidsbruk (opp) i rolig tempo
Parkering

Hjemmeluft

Høyde over havet 182 m
Lengde på løype 900 m
Tidsforbruk i normalt tempo 30 min
Parkering: Alta museum

Komsa
Høyde over havet: 213 m
Lengde på løypa: 1,5 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 45 min
Parkering: Komsa skole

Lille Raipas
Høyde over havet: 286 m
Lende på løypa: 2 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 1 time
Parkering: Enden av Stranddalen, forbi masseuttak i Raipas

Utsiktspunkt Skoddavarre
Høyde over havet: 330 m
Lengde på løypa: 2 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 1 time
Parkering: 500 m før Øytun folkehøyskole

Dønnavarre i Kviby
Høyde over havet: 465 m
Lengde på løypa: 3 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 1,5 time
Parkering: Fergeleie til Årøya

Borras Vestre
Høyde over havet: 360 m
Lengde på løypa: 4 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 2 timer
Parkering: Saga skole og grendehus

Losvarkollen
Høyde over havet: 150 m
Lengde på løypa: 700 m
Tidsforbruk i normalt tempo: 20 min
Parkering: Kaiskuru nærmiljøsenter

Ulvehenget i Rafsbotn
Høyde over havet: 412 m
Lengde på løypa: 4 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 1,5 time
Parkering: Ta av fra E6 i Rafsbotn til Sørelvdalen. Kjør så langt asfalten rekker. Parkering ved skiltet.

Bjørkelitind, Talvik
Høyde over havet: 352 m
Lengde på løypa: 2.3 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 1,5 time
Parkering ved: Talvik skole

Haldde
Høyde over havet: 905 m
Lengde på løypa: 9 km
Tidsforbruk i normalt tempo: 3 timer (en vei)
Parkering: 400 m nord for Kåfjord kirke

Toppene Lille Raipas, Hjemmeluft og Komsa inngår også i Alta kommunes Miljøuke, som i 2015 arrangeres 6.-15. juni.
Alle som besøker disse toppene må huske å også skrive seg inn i boka som ligger på toppen, for å delta i premieringen i Alta 10- toppers

 

 

 

 

  Alta has ten marked trails (summit) Each track has a track separated at the start of the trail. (as picture)

Alta 10- toppers – remember to register

The deadline for getting up to the peaks every year is on October 15. Have you visited all 10 tops? If not, please do register before November 1.

This year (2015) has reached a record of visits to the peaks. There is also a record for how many have gone all 10 peaks.

This year is a free t-shirt to anyone who has passed all 10 peaks. Distribution of the t-shirts will be later this year. All who have registered will be notified through SMS when the distribution is. It will most likely take place in December.

Information about Alta 10- tops:

Alta Municipality, in cooperation with IL Frea, Kviby IL, Nerskogen IL, Kaiskuru IL, Rafsbotn community association and Talvik Hunting & Fishing adapted for Alta 10-tops. This activity is part of the municipality’s commitment to improving public health, with adjustments for physical activity and outdoor recreation.

Top Tours are available to visit in the period from the beginning of June to the 15th of October each year. Remember to write your name in the book when visiting top.

If you have gone all 10 peaks and written your name in the books, you can get a t-shirt.T-shirts will be handed out at a joint event at the end of the year.

Tagg gladly images from spikes with # alta10toppers. Alta municipality wish to receive turPhotos from visits to the peaks. Trip photos must could be used by Alta municipality. The photographer will be credited. TurPhotos can be sent to Aase Kristin Abrahamsen: aaab@alta.kommune.no

 

Information:
There is a sign at the start of the trail. The sign contains information about hiking destination, map and GPS coordinators. The information is given in Norwegian, Sami and English. The same information is available here on the website.
The path to the top is marked with signs and blue paint on trees and rocks
At the top, it set up a mailbox with book for registration
The season is in the summer season, from the beginning of June to the 15th of October each year. Halddetoppen is ready a little later due to snow conditions
After The season is complete, Alta municipality gives a prize to the lucky winner on each peak among those who have written themselves on the book. The more times you are on top, the more chance there is to win. We additionally draws out a winner among those who have been to all 10 peaks. There are t-shirts to anyone who has passed all 10 peaks. Deadline to register is 1 November.

Top. Altitude. Length (pr. Way). Term (up) at a leisurely pace
Parking

Hjemmeluft
Altitude 182 m
Length of trail 900 m
Duration in normal tempo 30 min
Parking: Alta Museum

Komsa
Elevation: 213 m
Length of the trail: 1.5 km
Duration in normal tempo: 45 min
Parking: Komsa school

Lille Raipas
Elevation: 286 m
Missing on the trail: 2 km
Duration in normal pace: 1 hour
Parking: The end of Stranddalen, past earthworks in Raipas

Viewpoints Skoddavarre
Elevation: 330 m
Length of the trail: 2 km
Duration in normal pace: 1 hour
Parking: 500 m before Øytun folkehøyskole

Dønnavarre in Kviby
Elevation: 465 m
Length of the trail: 3 km
Duration in normal pace: 1.5 hours
Parking: Fergeleie to Årøya

Borras Vestre
Elevation: 360 m
Length of the trail: 4 km
Duration in normal pace: 2 hours
Parking: Saga school and community center

Losvarkollen
Elevation: 150 m
Length of the trail: 700 m
Duration in normal tempo: 20 min
Parking: Kaiskuru local community center

Wolf overhang in Rafsbotn
Elevation: 412 m
Length of the trail: 4 km
Duration in normal pace: 1.5 hours
Parking: Turn off the E6 in Rafsbotn to Sørelvdalen. Drive as far as the asphalt ranks. Parking by the sign.

Bjørkelitind, Talvik
Elevation: 352 m
Length of the trail: 2.3 km
Duration in normal pace: 1.5 hours
Parking at: Talvik school

Haldde
Elevation: 905 m
Length of the trail: 9 km
Duration in normal pace: 3 hours (one way)
Parking: 400 m north of Kåfjord church

Peaks Lille Raipas, Hjemmeluft and Komsa are also included in Alta municipality Miljøuke, which in 2015 held 6.-15. June.
Anyone visiting these peaks must remember to also enroll in the book that is on top, to participate in the award of prizes in Alta 10- toppers.
/esh

 

Back to Start