Alta – Tirpitz Museum, Kåfjord

  Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig.
Historien om Tirpitz kan du oppleve på Tirpitz museum i Kåfjord utenfor Alta. Her er historien samlet med bilder og effekter fra det historiske slagskipet.

Tirpitz var det største slagskipet i den tyske Kriegsmarine under annen verdenskrig. Søsterskipet til “Bismarck” og oppkalt etterden tyske marineministeren og viseadmiralen Alfred Freiherr von Tirpitz. Skipet stod ferdig ved Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven i Niedersachsen, Tyskland i 1939 og ble sjøsatt 1. april 1939. Som sitt søsterskip Bismarck, ble også Tirpitz bygd for å yte i kampen mot alliert skipsfart i de nordlige delene av Atlanterhavet. Tirpitz forlot Tyskland med kurs for Trondheim på nyåret i 1942.

Her skulle hun ligge å passe opp de allierte konvoiene som gikk med forsyninger til Russland. Men avstanden til konvoiene var for stor og i Trondheim var Tirpitz innenfor flyrekkevidde fra England så etter ett lite opphold i Bogen ved Narvik ble hun i mars 1943 flyttet til Kåfjord i Alta. Der utgjorde Tirpitz en konstant trussel for den allierte konvoifarten i Barentshavet. Russland var helt avhengig av store mengder krigsmateriell fra vestmaktenAlta001-0367tirpitze for å stå i mot Tyskland i den store krigen i sør og Barentshavet var den eneste forsyningslinjen de hadde på dette tidspunktet. Dette viste Hitler å på kort tid bygde han opp basen i Altafjorden til å bli den største tyske marinebasen under den andre verdenskrig.

I tillegg til Tirpitz var også slagskipet Scharnhorst med 2000 mann ombord og krysseren Lützow med 1500 mann ombord stasjonert i Altafjorden sammen med ett titalls jagere, forsyningsskip, ubåter, osv. Tilsammen var det rundt 2o ooo tyskere stasjonert i Altafjorden i årene 1942-44. Dette satte naturlig nok sterkt preg på lokalsamfunnet i den perioden slagskipet lå, ikke langt fra der museet ligger i dag.

 

 

  Tirpitz Museum in Kåfjord outside Alta. The story of Tirpitz can be seen on Tirpitz Museum in Kåfjord outside Alta. There you can see the story together with the images and effects from the historic battleship. /esh

Tirpitz was the largest battleship in the German Kriegsmarine during World War II. Her sister ship to the «Bismarck» and named after the German navy secretary and the deputy admiral Alfred von Tirpitz Freiherr. The ship was completed at Kriegsmarinewerft Wilhelmshaven in Lower Saxony, Germany in 1939 and was launched on 1 April 1939. As its sister ship Bismarck, Tirpitz was also built to perform in the fight against Allied shipping in the northern parts of the Atlantic. Tirpitz left Germany bound for Trondheim in the New Year in 1942.

Here she would be fit up Allied convoys that went with supplies to Russia. But the distance to the convoys were too large and in Trondheim was Tirpitz within flyrekkevidde from England looked for a small stay in Bogen at Narvik was she in March 1943 moved to Kåfjord in Alta. Where amounted Tirpitz a constant threat for the Allied convoy traffic in the Barents Sea. Russia was entirely dependent on large amounts of munitions from Western powers to stand against Germany in the Great War in the south and the Barents Sea was the only supply line they had at this time.

This showed Hitler to the short time he built up the base in the Altafjord to become the largest German naval base during the Second World War. In addition to Tirpitz was also battleship Scharnhorst 2000 men aboard and cruiser Lützow with 1500 men on board stationed in Altafjorden together with one dozen destroyers, supply ships, submarines, etc. Altogether there were around 2o ooo Germans stationed in Alta Fjord in the years 1942-1944. This set is naturally strong influence on the local community in the period battleship lay, not far from where the museum is located today.
Google trans

Alta001-0375tirpitz

 

 

 

 

 

 

Back to start