Deatnu/Tana – Andre severdigheter i Tana/ Nearby attractions Tana

– Gollevarri natur- og kulturminne-område
viser hvordan villreinfangst foregikk i eldre tider. Ennå i dag ser man fangstgropene og kjøttgjemmene. Følg merket sti som begynner 6 km fra Skiippagurra mot finskegrensen på RV 895. Informasjonsbrosjyre på museet eller Turist-infomasjonen.
– Oscarsvarden
reist av kong Oscar med følge 7. juli 1873 ved den gamle ferdselsveien over Seidafjellet. Noen kilometer fra E6.
– Galleri Martin
Tana bru. Rallycrosskjører Martin Schanches premiesamling i Miljøbyggget Tana bru.
– Polmak kirke
Polmak. Bygd 1850-53 med bl.a. altertavle fra 1626. (Se oppslags-ordet «Historikk»). Ligger ved Rv 985 ca. 18 km fra Tana bru i retning mot finskegrensen på østsiden av Tanaelven.
– Tana bibliotek
Utsmykking av den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen.
– Polmak gjestegård
Polmak. Gammel gjestegård og beboelsesgammer i samisk stil. Overnattingsmuligheter også i gammene. Ligger ved Rv 985 ca 17 km fra Tana bru på østsiden av Tanaelven i retning mot finskegrensen.
– Krigsetterlatenskaper i Gavesluft ved Tanamunningen.
For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Kalbakknes og Gavesluft. ca 6,5 km. Veien fra Kalbakknes til Gavesluft er dårlig.
– Skulpturer
av den samiske kunstneren Iver Joks ved inngangen til Tana miljøbygg.
– Tanabjørnen
i Tana miljøbygg. Utstoppet slagbjørn som ble felt i Tana på 1970-tallet.
Gullholmen gamle kirkegård
– Ved Tanamunningen. For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Gullholmen. ca. 3 km
– Tanamunningen naturreservat
Et av Europas største uberørte elvedeltaer. For å komme dit kjører man Rv 98 til Rustefjelbma. Videre 8,5 km på Fv 281 til Langnes. Derfra går det en kommunal veg som dessverre ikke er av god kvalitet til Kalbakknes.
Man kan også kjøre Rv 890 fra Tana bru i retning mot Båtsfjord ca 35 km og ta av mot Høyholmen.
– Vakkert murte grunnmurer etter guanofabrikk
i Vagge utenfor Lavonjarg. Fabrikken brente ned ca. 1870. Man kan kjøre Rv 890 fra Tana bru i retning mot Båtsfjord ca 35 km og ta av mot Høyholmen.
og Finland.
– Isgangen i Tana-elven.
Vanligvis i siste halvdel av mai måned.

  GOLLEVARRI natural and cultural heritage siteshows how wild reindeer hunting was carried out in olden times.

Yet today we see pitfalls and meat stores are. Follow the marked path starting 6 km from the Skiippagurra the Finnish border on RV 895. An information leaflet on the museum or tourist-informatics.
– Oscar Varden
erected by King Oscar the following 7 July 1873 by the old road over Seidafjellet. A few kilometers from the E6.
– Gallery Martin
Tana bru. Rallycross Runs Martin Schanche premium collection in Miljøbyggget Tana bru.
– Polmak church
Polmak. Built from 1850 to 1853 with, inter alia, altarpiece from 1626. (See look-up word «History»). Located on Route 985 approximately 18 km from Tana bru towards Finnish border on the east side of the Tana River.
– Tana library
Decoration of the Sami artist Hans Ragnar Mathisen.
– Polmak guesthouse
Polmak. Old guesthouse and habitation huts Sami style. Accommodation available also in huts. Located on Route 985 about 17 km from Tana bru east of the Tana river towards the Finnish border.
– War Remnants in Gift Air by Tana estuary.
To get there you drive Rv 98 to Rustefjelbma. Furthermore, 8.5 kilometers on County Road 281 to Langnes. From here a municipal road which unfortunately is not of good quality to Kalbakknes and Gift Air. about 6.5 km. The road from Kalbakknes to Gift Air is poor.
– Sculptures
of Sámi artist Iver Joks at the entrance to Tana environmental construction.
– Tana Bear
Tana environmental construction. Stuffed kind bear was brought in Tana 1970s.
Gullholmen old cemetery
– By Tana estuary. To get there you drive Rv 98 to Rustefjelbma. Furthermore, 8.5 kilometers on County Road 281 to Langnes. From here a municipal road which unfortunately is not of good quality to Gullholmen. about. 3 km
– Tana estuary nature reserve
One of Europe’s largest unspoilt river deltas. To get there you drive Rv 98 to Rustefjelbma. Furthermore, 8.5 kilometers on County Road 281 to Langnes. From here a municipal road which unfortunately is not of good quality to Kalbakknes.
One can also drive Rv 890 from Tana bru toward Båtsfjord about 35 km and turn towards Høyholm.
– Beautiful brick foundation walls by guano factory
in waddling outside Lavonjarg. The factory burned down approximately 1870. One can drive Rv 890 from Tana bru toward Båtsfjord about 35 km and turn towards Høyholm.
and Finland.
– Ice drift in Tana River.
Usually in the second half of May.