Berlevåg – Glasskunstner i Berlevåg/Glass artist in Berlevåg

  Midt i Berlevåg ligger Villa Borealis. Huset startet sitt liv på 50-tallet som Samvirkelag, og har gjennom tidene inneholdt bakeri, slakteri, melkeutsalg, manufaktur, skibsekspedisjon, ventehall for Hurtigruta, trygdekontor og mye mer. Nå har Arctic Glasstudio og Nordic Visions gått sammen om å gjøre Villa Borealis til et kreativt senter for utvikling.Berlevåg glasskunstner 3

ARCTIC GLASSTUDIO I FØRSTE ETASJE .

I hele første etasje holder Arctic Glasstudio til, med totalt 288 m2 til verksted, butikk og kontor.

Daniela Salathe flyttet verkstedet sitt hit allerede i 2007, etter mange år i et vesentlig mindre lokale i Berlevåg. Arctic Glasstudio har holdt åpen butikk og drevet sin virksomhet med tre glassovner i Villa Borealis gjennom hele ombyggingsperioden. Sjekk www.arcticglasstudio.no der det også finnes nettbutikk. Daniela selger sine produkter gjennom kvalitetsforhandlere over hele landet. I februar 2011 deltar hun i en stor utstilling på Hadeland Glassverk i forbindelse med et prosjekt for Husfliden.

Arctic Glasstudio er en populær leverandør av spesialutviklede priser, utsmykninger og offisielle gaver, både I FinnmaBerlevåg glasskunstner 1rk og utover landegrensene. Berlevågingene ber også ofte om spesialtilpassede gaver til sine kjære. Noen ganger åpner Daniela verkstedet for amatører og tilreisende gjester som får lage sine egne glassprodukter, under kyndig veiledning.

NORDIC VISIONS I ANNEN ETASJE.

Annen etasje er “skreddersydd” til å passe Anne Jorun Kjærs arbeid gjennom Nordic Visions. www.nordicvisions.no I det eksotiske og ekstreme landskapet som Berlevåg byr sine gjester, helt “på kanten av verden”, er Villa Borealis en lun havn der inntrykkene kan bearbeides, til kunst eller til nye sammenhenger og annerledes innsikter.

Vi ønsker velkommen dere som vil tenke nye tanker, bli inspirert og motivert. Med en unik utsikt over Berlevåg havn, den spesielle moloen og deretter Barentshavets horisont mot nord, inviterer vi til nye erfaringer. Nordic Visions tilbyr strategiutvikling for bedrifter og organisasjoner, coaching for ledere, samt veiledning for folk som vil utvikle seg videre i livet sitt. Vi samarbeider med Berlevågs sjarmerende, personlige og annerledes overnattingsbedrifter, og tar grupper opp til 15 personer.

På de fargesterke veggene i kurs- og møtelokalene, som vi også kaller “galleri annen etasje”, får forskjellige former for billeBerlevåg glasskunstner 4dkunst bidra til opplevelsen. Vårt mål er å ha varierte utstillinger som tilbud til både Berlevågs befolkning og våre gjester, samtidig som vi ser for oss en variert bruk av lokalene for både kunstnere og til kurs og møtevirksomhet. Vi har mulighet til å tilby atelier med flott lys og god utsikt til gjestende kunstnere. Og rundt oss finnes det mest inspirerende arktiske lyset – forskjellig gjennom alle årstider og varierende hele tiden.

Villa Borealis er laget for å inspirere nye tanker. Vi har fokus på møter mellom mennesker. Vi tror på å styrke kreativiteten og åpne for nye utsikter. Vi driver ”high touch – low tech”. Det betyr at vi legger vekt på kreative og utradisjonelle virkemidler. Det å ta oss ut av “vanlige” møteformer kan også bidra til å få oss ut av vanetenkingen. Vi vil utfordre, leke, se verden på nye måter og være sammen, ha nærhet og fokus på det som skjer mellom oss i prosessen. Den rå og intense naturen og de heftige og begeistrede menneskene i dette lokalsamfunnet helt i ytterkanten av verden, er med og bidrar til opplevelsen og de nye tankene.

WORKSHOPS: Vi vil gjerne bruke alle sanser og involvere både hjerte og hjerne i arbeidet.

MØTER: Villa Borealis har også plass for mer tradisjonelle møter. Vi har ikke mye teknisk utstyr og lider litt av powerpoint-allergi. Favorittmøtebordet vårt har plass til 12 og er rundt, for gode samtaler. De fleste kurs og møter I Nordic Visions regi foregår uten bord.

UTSTILLINGER, KONSERTER OG EVENTS: Villa Borealis har flotte rom for utstillinger, der lyset flommer inn, om sBerlevåg glasskunstner 5ommeren hele døgnet. Galleriet er direkte tilknyttet butikken til Arctic Glasstudio og kan brukes i sammenheng med denne. Vi har plass til totalt 40 – 60 mennesker for intimkonserter. For uformelle arrangementer kan vi ta inntil 2 busslaster, 100 personer, når vi bruker hele huset.

GJESTEATELIER. Gjestende kunstnere kan bruke våre lyse store rom, og bo på Berlevåg Pensjonat, like ved.

Vår definisjon av luksus handler om gjestfrihet, lys og varme, overraskende løsninger, enkel nøkternhet, utsikt og innsikt.

 

 

  Amidst Berlevåg Villa Borealis. The house started its life in the ’50s as Coop, and have historically contained bakery, butchery, milk outlets, manufacture, ship expedition, waiting hall for Autoglass, social service office and much more. Now Arctic Glass studio and Nordic Visions joined forces to make Villa Borealis to a creative center for development.Berlevåg glasskunstner 2

WORKSHOPS: We will use our common sense and involve our heart and brain in our jobs.

MEETINGS: Villa Borealis has also a place for traditional meeting. We don’t have a lot of technical equipment. Our favorite table has a place for 12 people, a lot good conversations and, coffee cups have been taken there. Most of the meeting of the Nordic Vision goes without a table.

EXHIBITIONS, CONCERTS AND EVENTS: Villa Borealis has great room for exhibitions, where light floods in, the summer around the clock. The gallery is directly connected to the shop to Arctic Glas Studio and can be used in conjunction with this. We can accommodate a total of 40 – 60 people for intimate concerts. For informal events we can take up to 2 busloads, 100 people, when we use the whole house.

GUEST ATELIER. Visiting artists may use our bright big room, and stay at Berlevåg Pensjonat, close by.

Our definition of luxury is all about hospitality, light and heat, surprising solutions, simple sobriety, views and insights.

ARCTIC GLASSTUDIO the first floor.

In the entire first floor holds Arctic Glasstudio with a total of 288 m2 of workshop, store and office.

Daniela Salathe moved his workshop here already in 2007, after many years in a significantly smaller office in Berlevåg. Arctic Glass studio has kept open shop and run its business with three glass furnaces in Villa Borealis throughout reconstruction period. Check www.arcticglasstudio.no where there are also online store. Daniela sells its products through quality dealers across the country. In February 2011, she participates in a major exhibition at Hadeland Glass works in connection with a project for Husfliden.

Arctic Glass Studio is a popular provider of custom made products, decorations and official gifts, both in Finnmark and beyond national borders. Local folk in Berlevåg asked often about custom gifts for their loved ones. Sometimes, Daniela  opens workshop for amateurs and guests who are making their own glass products, under expert guidance.

NORDIC VISIONS  upstairs. ( 2nd Floor)
Upstairs is «tailored» to fit Anne Jorunn Kjærs work through Nordic Visions. www.nordicvisions.no

In the exotic and extreme landscapes like Berlevåg,  Nordic Vision invites their guests, completely «on the edge of the world», Villa Borealis a sheltered harbor where impressions can be made, to art or to new contexts and different insights.
We welcome you who will think new thoughts, be inspired and motivated by the view of Berlevåg Harbor. It has special view from the sea wall and the Arctic sea in the horizon.

Nordic Visions offers strategy development for companies and organizations, coaching for managers, as well as guidance for people who want to develop further in their life. We work with BERLEVÅG charming, personal and different establishments, and takes groups up to 15 people.

The colorful walls of the conference and meeting rooms, which we also call «gallery upstairs», given various forms of visual arts contribute to the experience. Our goal is to have varied exhibitions that offer to both locals and our guests, while we   use  the premises for both artists, the courses and meetings. We are able to provide workshops with great light and good views to visiting artists. And around us there most inspiring arctic light – different through all seasons and fluctuating constantly.

Villa Borealis is designed to inspire new thoughts. We focus on meetings between people. We believe in enhancing creativity and open up new prospects. We operate «high touch – low tech». That means we emphasize creative and unconventional means. It take us out of «regular» meeting forms can also help to get us out of habit thinking. We will challenge, play, see the world in new ways and be together, to be close and focus on what happens between us in the process. The raw and intense nature and the impetuous and enthusiastic people in this community entirely on the fringes of the world, with and contribute to the experience and the new mind.

/esh