Alta – Bergkunsten og Alta Museum/The rock art and Alta Museum

 

  Bergkunsten

Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste 3. desember 1985. Begrunnelsen for innskrivningen er at bergkunsten utgjør det mest betydningsfulle vitnesbyrd om forhistorisk menneskelig aktivitet i Nordområdene. Verdensarven omfatter ca 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv.
Alta har dermed Nord-Europas største samling av helleristninger laget av jeger-fangstfolk. Ristningenes motiver viser at det har vært kontakt mellom bosetting i Alta og områder i øst og sør. Enkelte figurer og de fleste sammensatte scener er enestående med sine jakt og fangstmotiver; som fangstgjerder for villrein, bjørnejakt og mennesker på truger. De fleste figurene er ganske små – mellom 20 og 40 cm høye. Noen er ganske naturalistiske, andre mer geometriske og stiliserte. Helleristningene og maleriene viser utviklingen innen symbolisme og religion i verdens nordområder. Samtidig gir bergkunsten i Alta oss innsikt i menneskers liv og verdensoppfatning.
Helleristningene ble laget for ca 2000 til ca 6000 år siden, og man kan skille ut minst fem ulike faser. Helleristningene viser et utvalg av dyrelivet i området og mennesker i ulike aktiviteter. Hjemmeluft er det største området, og det eneste som er tilrettelagt for publikum med gangveier, guidehefter og guidede turer. Her kan man oppleve helleristninger fra de to eldste og de to yngste fasene. Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum, med utstillinger, museumbutikk og kafé med flott utsikt ut over Altafjorden, ligger også her.

Bergkunstarkivet
Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum
UNESCO

 

 

  Rock carvings in Alta

Rock carvings in Alta was listed as UNESCO World Heritage on December 3, 1985

The rationale for this entry is that the rock art constitutes the most significant testimony of prehistoric human activity in the Arctic region. World Heritage includes about 6,000 petroglyphs and 50 rock paintings in five areas around  Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes and Transfarelv.
Alta has Northern Europe’s largest collection of rock carvings created by hunters and trappers. Carving the designs shows that there has been contact between the areas to the east and south in the settlement in Alta. Some figures and most complex scenes are outstanding with their hunting and trapping motives; which catch fences for caribou, bear hunting and people on snowshoes. Most of the figures are quite small – between 20 and 40 cm high. Some are quite naturalistic, others more geometric and stylized. The carvings and paintings show developments in symbolism and religion in the world’s northern areas. While also providing rock art in Alta as insight into the life and world view.
They were made for about 2,000 to about 6,000 years ago, and one can distinguish at least five different phases. The Carvings show a variety of wildlife in the area and people in different activities. Hjemmeluft is the largest area, and the only place that is accessible to the public walkways through guide booklets and tours. Here you can experience rock carvings from the two oldest and youngest phases. World Heritage Rock Art Centre – Alta Museum, has exhibits, museum shop and café with great view over the Alta Fjord.

Rock Art Archive
World Heritage Rock Art Centre-Alta Museum
UNESCO/esh

 

 

 

 

Back to start