Berlevåg – Berlevåg kirke (Church)

  Berlevåg kirke er en langkirke fra 1960 i Berlevåg kommune, Finnmark fylke. Byggverket er i betong og har 300 plasser. Arkitekt for bygget var Hans Magnus. Inventaret er fra byggeårene eller senere. Altertavlen er utført av Kåre Jonsborg.

Adkomst til stedet som er et velkjent turistmål er via fylkesvei 890.

Det første forsamlingshus i Berlevåg var et bedehus. 12. september 1868 ble det på Stortingets budsjett for 1869 ført opp en bevilgning på 1200 spesidaler til bygging av bedehus i Berlevåg. 19. september 1877 ble det fattet et enstemmig vedtak i Tana herredstyre om å søke om å få omdannet Berlevåg bedehus til Berlevåg kirke. Det første initiativet til å få kirke i Berlevåg var kommet fra noen av stedets innbyggere. Sokneprest Solem anbefalte saken. Han kunne opplyse at de 240 faste innbyggerne i Berlevåg hadde en lang lang og besværlig reise med dampskip til Vardø kirke.

Restaureringen av den andre kirken ble påbegynt i juli 1939 av byggmester I. M. Sandmo. Innvielsen av den nye kirken fant sted 7. april 1940 og ble foretatt av biskop Wollert Krohn Hansen. Med bakgrunn i det som skjedde under andre verdenskrig, ble det 28. mai 1955 gitt løyve til bygging av en ny Berlevåg kirke etter tegninger av arkitekt Hans Magnus. Den nye kirken var kostnadsberegnet til ca. en halv million kroner. Den fikk sin plassering på Granbakken, like ved kirkegården og på samme sted som det etter krigen ble reist et stolpetårn for en midlertidig kirkeklokke.

Sivilforsvaret ble pålagt å innrede et større tilfluktsrom i kjelleren. Like før jul i 1960 stod den nye kirken ferdig til vigsling, noe som ble foretatt av biskop Wiig 11. desember samme år. Den nye, hvitkalkete kirken var en vanlig langkirke med ca. 300 sitteplasser og et orgelgalleri med plass for sangkoret. Tårnet med kirkespiret er ca. 10 meter høyt, hovedinngangen er i østre røstvegg som sammen med tårnet danner fasaden mot den øvrige bebyggelsen og havnen.

Kilde: Wikipedia

  Berlevåg church is a big church from 1960 in Berlevåg municipality, Finnmark county. The construction site is in concrete and has 300 seats. Architect of the building was Hans Magnus. The inventory is from construction years or later. The altarpiece is performed by Kåre Jonsborg.
Access to the site, which is a well-known tourist destination, is via county road 890.
The first meeting house in Berlevåg was a prayer house. On the 12th of September 1868, the government budget for 1869 raised an appropriation of 1200 specidals for the construction of prayer houses in Berlevåg. On September 19, 1877, a unanimous decision was taken in Tana’s rule of law to apply for conversion of Berlevåg prayer house to Berlevåg church. The first initiative to have a church in Berlevåg had come from some of its inhabitants. Sokneprest Solem recommended the case. He could indicate that the 240 permanent residents of Berlevåg had a long long and difficult journey by Hurtigruta( ferry) to Vardø Church.


The restoration of the second church commenced in July 1939 by the builder I. M. Sandmo. The inauguration of the new church took place on April 7, 1940, and was carried out by Bishop Wollert Krohn Hansen. Based on what happened during World War II, May 28, 1955, was given a permit for the construction of a new Berlevåg church after drawings by architect Hans Magnus. The new church cost-calculated for approx. half a million kroner. It got its location on Granbakken, close to the cemetery and in the same place, they built a church tower for a temporary church bell.
Civil defense was required to install a larger shelter in the basement. Just before Christmas in 1960 the new church was ready for consecration, which was made by Bishop Wiig on December 11 that year. The new whitewashed church was a regular church with approx. 300 seats and an organ gallery with space for the song choir. The church tower is about 10 meters high, the main entrance is in the east which together with the tower forms the facade towards the rest of the building and the harbor.

Source: Wikipedia/ Google trans.

/esh