Veinesodden kystfort Nr.4/448.Kongsfjord/Coastal fort nr. 4/448, Berlevåg

  Ute på Veinesodden kan en ennå se restene etter det tyske kystfortet som ble bygget der i løpet av krigen.
Etter at Måløy og Svolvær raidet hadde funnet sted, der allierte styrker nesten uten hinder hadde gått i land i det tysk Berlevåg kongsfjord 1okkuperte Norge og gjort stor skade på diverse anlegg, skjønte okkupasjonsmakten at de måtte skaffe seg kontroll over kysten for å kunne sikre transporten av varer og forsyninger, og samt sikre kysten mot lignende hendelser.
Den eneste måten å få store mengder forsyninger og råstoffer fraktet langs vår lange kyst var med skip.
Det ble igangsatt en storstilt bygging av kystfort langs hele kysten av Norge, fra Lindesnes til Kirkenes.
Batteri Btt. Nr. HKB 4/448 ble opprettet i Nürnberg i november 1941 og ankom Kongsfjord i desember 1941.
Byggingen av batteriet på Veinesodden startet i 1942, og ble raskt tatt i bruk med oppgave å sperre Risfjorden og Kongsfjorden, og hindre fiendtlig landgang samt sikre skipstrafikken i samarbeid med Berlevåg og Makkaur batterier.
Kongsfjord batteriet hadde fem stykker franske 15,5 cm kanoner i feltmessige stillinger. Disse var produsert av St. Chamond i 1916, og granatvekta var 36 kg. Hastigheten på granaten var 785m/s, og skuddvidden var ca. 18 500 meter, og de kunneBerlevåg kongsfjord 5 avfyre 3 skudd i minuttet.
I tillegg:

To stykker 7,5 cm panservernkanoner.
To stykker 2 cm. luftvernkanoner.
Et stykk 2,5 cm panservernkanon.
Fem stykker maskingevær/ mitraljøse stillinger.
Et stykk 3,7 cm stridsvogn fra første verdenskrig murt fast.
En stykk 5cm panservernkanon.
Tre stykker geværgranatrør.
Femten stykker flammekastere.
Støttepunktet var vel utbygd med en rekke stillinger og bunkere. Blant annet mannskapsbunkere, ammunisjonsbunker, kommandobunker og bunker for panservernskyts.
Hovedammunisjonslagret var sprengt inn i fjell.
I sperringene inngikk 47 personellminer.Berlevåg kongsfjord 4
Styrken var på omkring 140 mann.

Pr. 15/7-1943 var følgende i ledelsen ved batteriet.

Batterisjef: Haupmann d.R Albrecht Michel 46 år og skoledirektør i det sivile.
Batterioffiser: Oblt. d.R. Erwin Waibel 45 år og reallærer i det sivile.
Batterioffiser: Fhj. d.R Gerhard Sieler 32 og lærer i det sivile.
I oktober 1944 da fortet ble evakuert, ble fire av de fem 15,5 cm kanonene flyttet først til Harstad, og så i 1945 satt opp på Mele på Andøya.
Den siste ble sprengt sammen med deler av anlegget.
Kilde: Tor Edgar Olsen.

 Berlevåg kongsfjord 3

  Out on Veinesodden can still see the remains of the German coastal fort that was built there during the war.

Out on Veinesodden can still see the remains of the German coastal fort that was built there during the war. After Maloy and Svolvær raid had taken place, where allied forces almost without hindrance had gone ashore in German-occupied Norway and done great damage to various plants, realized occupying power that they had to gain control of the coast in order to ensure the transport of goods and supplies, as well as ensure the coast towards similar incidents. The only way to get large amounts of supplies and raw materials transported along our long coast was by ship. It was initiated a large-scale construction of coastal forts along the coast of Norway, from Lindesnes to Kirkenes. Battery Btt. No.. HKB 4/448 was established in Nuremberg in November 1941 and arrived Kongsfjord in December 1941. The construction of the battery on Veinesodden started in 1942 and was quickly adopted by task block Risfjorden and Kongsfjorden and prevent hostile debarkation and secure shipping in cooperation with Berlevåg and Makkaur batteries. Kongsfjord battery had five pieces french 15.5 cm guns in fields related positions. These Berlevåg kongsfjord 2were produced by St. Chamond in 1916, and grenade weight was 36 kg. The speed of the grenade was 785 m/s, and skuddvidden was ca. 18 500 meters, and they could fire three rounds a minute. In addition, two pieces 7.5 cm antitank guns. Two pieces of 2 cm. antiaircraft guns. A bill 2.5 cm antitank cannon. Five pieces machine / machine gun positions. A bill of 3.7 cm tank WWI masonry firm. A bill 5 cm antitank cannon. Three pieces rifle grenades tube. Fifteen pieces flamethrowers. Support highlight was well laid out with a variety of positions and bunkers. Among other crew bunkers, ammunition bunkers, command bunkers and bunker for antitank guns. Main Ammunition Stored was blasted into the mountain. In cordons signed 47 personnel mines. The strength was at about 140 man. Pr. 15 / 7-1943 was following in the lead at the battery. Battery Manager: Haupmann dR Albrecht Michel 46 years and school director in the civil. Battery Officer: Oblt. D.R. Erwin Waibel 45 years and real teacher in civilian. Battery Officer: Fhj. d.R Gerhard Sieler 32 and teaches at civilians. In October 1944 when the fort was evacuated, four of the five 15.5 cm guns were moved first to Harstad, and then in 1945 set up at Mele on Andøya. The last was blown up along with parts of the plant.

Source: Tor Edgar Olsen.

See also: (http://www.toredgarolsen.net/Veinesodden%20batteri.htm)
Google trans.

/esh

 

Bilder fra Allan Klo: