Unjárgga/Nesseby – Bjørnesteinen/The Bear Stone

  Bjørnesteinen ligger ved fjellpartiet Ciesti, øst for Mortensnes i Varanger.

Bjørnesteinen er en stor steinblokk, som ved første øyekast kan ligne en bjørn. Steinen ligger skråstilt over en anneNesseby Bjørnestein 019n stein, noe som får det til å se ut som om bjørnen ser ned på
offerplassen, og utover Varangerfjorden. Enkelte mener også at bjørnen vokter offerringen.
Bjørnen var et hellig dyr innen samisk mytologi, og noen mener at bjørnesteinen
derfor kan ha vært en tidligere offerplass. Kanskje kan det ha vært en tilknytning mellom
bjørnesteinen og offerringen som ligger like nedenfor, og at det er pga. bjørnesteinen at offerringen ble lagt der den er i dag.
Bjørnen og bjørnehiet bruker ofte å være avbildet på runebommer som ble brukt i
religiøse seremonier knyttet til bjørnejakt.Nesseby Bjørnestein 011

  The Bear Stone is the mountainous area Ciesti, east of Mortensnes in Varanger.

The Bear Stone is a large boulder, which at first glance may resemble a bear. The stone is locatedslanted across another stone, which makes it look as if the bear looks down onoffering space and beyond Varanger Fjord. Some also believe that the bear guarding sacrificial ring.The bear was a sacred animal in Sami mythology, and some believe that the bear stonetherefore may have been a former place of sacrifice. Perhaps it may have been a connection between Bear stone and sacrificial ring located just below and that it is due. Bear stone thatsacrificial ring was placed where it is today.The bear and the bear den frequently being pictured on drums that were used inreligious ceremonies related to bear hunting.
Google trans.

 

 

  Sagnet om bjørnesteinen
Et samisk sagn forteller at det en gang for lenge siden ble funnet en bjørnunge i Mortensnes. Menneskene i Mortensnes tok til seg bjørnungen, og tok vare på den. Bjørnungen fikk mat av en tispe, og knyttet raskt sterke bånd til menneskene.
Den ble også en god lekekamerat for barna i den lille bygda. Etter hvert ble bjørnen helt tam, og levde side om sidemed menneskene.
På sørsiden av VaranNesseby Bjørnestein 015gerfjorden bodde det en ond noaide. Han mislikte at menneskene hadde tatt til seg bjørnen, og at den levde så tett oppå menneskene. Det var harde tider på denne tiden, og folket led av hungersnød og sult. Offerringen ble derfor et naturlig møtepunkt for innbyggerne, og ble mye brukt.
En dag da flere av innbyggerne var samlet rundt offerringen, inkludert bjørnen, kom det en ravn flygende over fjorden. Idet den satte seg ned ved offerringen ble den forvandlet om til noaiden. Noaiden sa til bjørnen at siden den var blitt så glad i menneskene Nesseby Bjørnestein 016skulle den forvandles til stein. Det ble den, og den dag i dag står den å speider utover Varangerfjorden.
Som nevnt tidligere var bjørnen et hellig dyr innen samisk mytologi. Dette kan kanskje ha vært en årsak til at menneskene i Mortensnes valgte å ta til seg bjørnungen. Det var stas og ære for befolkningen å oppfostre en bjørn. Noaiden på sørsiden av fjorden mislikte at innbyggerne tok til seg bjørnungen. Kanskje kan noaiden ha følt seg truet og tilsidesatt av
bjørnen, og av den grunn blitt sjalu og misunnelig på den. Noaiden kan av disse årsakene ønsket å forsteine bjørnungen for å få oppmerksomheten rettet mot seg selv.
Ved at det refereres til ”den onde noaiden” i sagnet, kommer det typiske ”det gode mot det onde” fram.
Kilde: Arvid Sveen, Mytisk Landskap

 

 Legend about bear stone
A Sami legend says that once, long ago found a bear cub in
Mortensnes. People in Mortensnes adopted the cub and took care of it. bear kid
fed by a bitch, and tied faNesseby Bjørnestein 012st strong ties to people. It was also a good
playmate for the children in the village. Eventually the bear quite tame, and lived side by side with people.
On the south side of the Varanger Fjord lived a wicked witch. He hated people
had embraced the bear, and that it lived so close to each people. There were hard times on this time, and the people were suffering from famine and starvation. Victims ring was therefore a natural meeting point
for citizens, and was widely used.
One day when several of the residents were gathered around the victim ring, including the bear, came a raven flying over the bay. As it sat down at the victim ring was transformed into noaidi. Noaidi said to bear that since it had been so fond of humans to the turn into stone. That was it, and today it stands to scout beyond Varanger Fjord.
As mentioned previously bear a sacred animal in Sami mythology. This may
have been a reason why people in Mortensnes chose to embrace the cub. It was fun and honor for the population to raise a bear. Noaidi on the south side of the fjord hated residents adopted the cub. Perhaps noaidi have felt threatened and sidelined by bear, and therefore become jealous and envious of it. Noaidi can these reasons
wanted to petrify the cub to get attention on himself.
By referring to «the evil noaidi» in the legend, comes the typical «good vs.
evil «forward.
Source: Arvid Sveen, Mythical Landscapes
Google trans.