Unjárgga/Nesseby – Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde/ Cultural Heritage Site

  Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte ‘gressbakkentuftene’ som er navngitt etter stedet Gressbakken på sørNesseby museum 7 Mortenes 4siden av fjorden etter utgravninger der på 1950-tallet.Nesseby museum 7 Mortenes 3

   Varanger is exceptionally rich in cultural heritage from all periods after the last Ice Age to the present day, ie a time span of nearly 12 000 years. The area has been known to archaeologists over the past 100 years and then some, and many types of cultural heritage are identified and registered through excavations conducted here. Examples are the so-called ‘grass slope the site’ which is named after the place Gressbakken on the south side of the fjord after excavations in the 1950s.
Google trans.

 

Nesseby museum 7 Mortenes 6

  Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker seg ved det lange tidsrommet det har vært bebodd og brukt, og den store mengden og de mange forskjellige typene av kulturminner. Området er fredet jfr. Kulturminneloven, og Nesseby museum 7 Mortenes 1deler av det er tilrettelagt for publikum.

Murggiid/Klubben er en kjent fjellformasjon og fiskeméd som er kjent både i folkeminnet og i skriftlige kilder som et hellig fjell, offerplass og gravplass. Området er ikke tilrettelagt, men sommeren 2015 vil en del skjøtsels- og formidlingstiltak settes i verk av museet.

Kulturminnene i området kan grovt deles inn i to grupper: boplasser og spor etter religionsutøvelse. Les mer om kulturminner her: luondu.no

Les mer og samisk tro og mytologi her: saivu.com

En utfordring for ivaretakelse av kulturminnene i Varanger er vardebygging og uttak av steinheller til bruk ved hus, hytter og hager. Dette skjer gjerne i områder nær vei, og langs hele nordsiden av Varangerfjorden er det nettopp i steinurene på begge sider av veien at de fleste kulturminnene er , særlig graver. Vi ber publikum om å la steinene ligge der de er, det er ikke lov å verken bygge varder eller hente ut stein fra naturen.Nesseby museum 7 Mortenes 2

 

 

  Ceavccageaðge / Mortensnes Cultural Heritage Site is one of the richest and most characteristic cultural heritage sites in Scandinavia. The place is distinguished by the long time it has been inhabited and used, and the large crowd and the many different types of cultural heritage. The area is protected ref. Cultural Heritage Act, and parts of it are accessible to the public.

Murggiid / club is a famous rock formation and fiskeméd known both in folk memory and in written sources as a sacred mountain, sacrifice and burial. The area is not accessible, but in summer 2015, part skjøtsels- and dissemination measures implemented by the museum.

These monuments can be roughly divided into two groups: settlements and remains of religious practices. Read more about monuments here: luondu.noNesseby museum 7 Mortenes 5

Read more and Sami faith and mythology here: saivu.com

A challenge for the safeguarding of the cultural heritage in Varanger is vard construction and extraction of stone slabs for use in houses, cottages and gardens. This tends to happen in areas near roads and along the north side of the fiord it is precisely in stone unclean on both sides of the road that most cultural relics are especially graves. We ask the public to let the stones lie where they are, it is not allowed to neither build cairns or extract stone from nature.
Google trans.