Deatnu/Tana – Kong Oscars varde

  Oskarsvarden – Gielkkáidoaivi 255 moh. er en populær og historisk tur i Tana. Idrettslaget Forsøk arrangerer fottur til Kong Oscar II`s varde på Seidafjellet i Tana kommune hver sommer den 7. juli. Det er natursti denne dagen med spørsmål underveis. Man ftana-kong-oscar-5år diplom for deltagelse på Oscarsmarsjen.
Turen opp på ca 3,5 km går langs en tydelig (umerket) sti. Starten på stien kan være vanskelig å finne. Den er umerket.

Turen er en historisk rute som Kong Oscar II gikk 7. Juli 1873. Ruta her er en GPS sporlogg og det er ca 3,5 km opp til varden i lett og tørt terreng. Fra varden har man utsikt mot Varangerfjorden og oppover Tanadalen helt til Polmak. Selve Oscars-varden er en hvit marmorstøtte som ligger på et sementfundament av naturstein. På støtten er det innhugget kong Oscar II’s monogram samt datoen 7. juli 1873.

Kongen hadde en omfattende reise i Finnmark like etter kroningen, og han ønsket også å se en del av de samiske områdene. Derfor foretok han reisen fra Nyborg til Tana. Det var et stort følge som startet fra Nyborg med ltana-fiskestang-1okale kjentfolk og ridehester. På toppen av Seidafjellet ble det tatt pause. Kongen bestemte seg for at her skulle det reises opp en varde til minne om kongens ferd. Kongen var selv ivrig med å få opp varden. Han hjalp selv til med å bære steinene på plass og mure steinfundamentet, og kongen murte selv en flaske champagne inn i varden.

Professor i samisk J.A.Friis var ledsager for kong Oscar II under finnmarksferden. Friis utgav året etter en bok om kongens reise i Finnmark.

Først 25 år etter kongens ferd over Seidafjellet, ble varden igjen omtalt. En hvit marmorstøtte ble da murt opp på steinfundamentet. Champagnen lå fortsatt i varden. Sammen med den ble det murt inn en blikkeske der det lå et skriv med amtmannens og Nesseby-lensmannens beskrivelse av kongeferden.

I dag er ikke blikkesken lenger på plass. Den er forsvunnet. Det sies at blikkesken ble tatt ned av to unge jenter på 50-tallet. De to jentene gav dette til en av sjefene på GSV som visstnok tok den med seg sørover. Det er blitt prøvd å lokalisere blikkesken, men forgjeves. Hvem som har drukket opp champagnen, er det ingen som vet.
Kilde: UT.no Frank Martin Ingilæ

  Oskar Varden – Gielkkáidoaivi 255 m. is a popular and historical tour of Tana. The sports team Forsøk  arranges hiking to King Oscar II`s cairn on Seida mountain in Tana every summer the July 7. There is a nature trail that day with questions along the way. One gets the diploma for participation in Oscar march.
The trip up on is about 3.5 km walk along a clear (unmarked) trail. The start of the trail can be difficult to find. It is unmarked.tana-kong-oscar-2

The tour is a historical route that King Oscar II went on July 7,1873. The route here is a GPS track log and it is about 3.5 km up to the cairn in light and dry terrain. From the cairn that overlook Varanger fjord upwards Tanadalen until Polmak. The Oscars-cairn is a white marble cairn marker located on a cement foundation of stone. They engraved King Oscar II’s monogram and the date July 7,1873.

The King had an extensive journey in Finnmark just after the coronation, and he also wanted to see a part of the Sami areas. Therefore he undertook the journey from Nyborg to Tana. It was a huge number of people which started from Nyborg with local known people and horses. On top of Seida mountain they paused. The King decided to erect on this site a cairn in memory of the king’s journey. The king himself was eager to put up the cairn. He carried himself stones to the place and build a foundation with bricks. The king put a bottle of champagne into the foundation.

Sami Professor J.A.Friis was the companion of King Oscar II under Finnmark journey. Friis published the following year a book about the king’s journey in Finnmark.

25 years after the king’s journey to Seida mountain, the beacon was again mentioned. A white marble support was then bricked up the stone foundation. The champagne was still in the cairn, along with it they bricked it into a tin box which contain a letter from the tana-kong-oscar-04Governor and Nesseby-sheriff’s description of King voyage.

Today the tin box is longer in place. It disappeared. It is said that tin box was taken down by two young girls in the ’50s. The two girls gave this one of the bosses on the GSV that supposedly brought it southwards. They have been trying to locate the tin box, but it vanished.
Who drunk champagne, nobody knows.
Source: UT.no Frank Martin Ingilæ
/esh

 

 

 

Oscar ll Norsk-Svensk konge

  Oscar II (fullstendig navn: Oscar Fredrik Bernadotte); født 21. januar 1829 i Stockholm, død 8. desember 1907 i Stockholm) var konge av Sverige (1872–1907), konge av Norge (1872–1905) og hertug av Östergötland. Han giftet seg i 1857 med Sophie av Nassau. Deres barn var Gustav V (1858), prins Oscar (1859), prins Carl (1861) og prins Eugen (1865). (Han selv og moderne skribenter har stavet kongenavnet Oscar, mens det svenske kongehuset benytter Oskar.[1])
I 1873 ble Oscar II kronet som svensk konge i Storkyrkan i Stockholm, og deretter som norsk konge den 18. juli i Nidarosdomen av biskop Andreas Grimelund. Det sies om ham at han var den mest majestetiske av unionskongene. Som ny konge fikk han en vanskelig rolle å fylle. Han etterfulgte sin bror, som hadde oppnådd en umåtelig stor popularitet i begge land. Oscar IIs tid som monark omtales noen ganger som oskariansk Kilde: Wikipedia

  Oscar II (full name: Oscar Fredrik Bernadotte); born on  January 21,1829 in Stockholm, died on December 8,1907 in Stockholm) was a king of Sweden (1872-1907), king of Norway (1872-1905) and Duke of Östergötland. He married in 1857 with Sophie of Nassau. Their children were Gustav V (1858), Prince Oscar (1859), Prince Carl (1861) and Prince Eugen (1865). (He even modernized the spelling of his royal name Oscar, while the Swedish royal family uses Oskar. [1])
In 1873, Oscar II crowned Swedish king in Storkyrkan in Stockholm and then as Norwegian king on July 18 in the cathedral by Bishop Andreas Grimelund. It is said of him that he was the most majestic of the Union kings. As the new king he had a difficult role to fill. He succeeded his brother, who had gained immense popularity in both countries. Oscar II’s time as monarch sometimes referred to as oscarians Source: Wikipedia
/esh

http://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27427