Deatnu/Tana – Tanaelva / Tanariver

  Tana (også Tanaelva) (nordsamisk: Deatnu («Storelva»), finsk: Teno) er ei elv i Karasjok og Tana i Finnmark og Utsjok kommune i Finland. Elva er 366,3 km lang, regnet fra fjerneste kilde, og den har et nedbørfelt på 16 377 km². Middelvannføringen ved munningen er 197 m³/s.[1] Over 256 kilometer av elva utgjør grensa til Finland. Den eksakte grensen følger djupålen i elva, og blir kontrollert hvert 25. år.

Tana dannes ved sammenløpet av elvene Karasjohka og Anarjohka, ca. 14 km øst for tettstedet Karasjok og rundt 3 kmTana tanaelva 1 nord for den finske bygda Karigasniemi. Fjerneste kilde ligger ved Boaroaivi, rundt seks kilometer sørvest for Gavdnjajávri på Finnmarksvidda, like ved grensa til Finland.

Elva er kjent for laksefisket og er den største lakseelva i Norge. Tana har verdensrekorden for den største atlantiske laksen tatt på stang. Den veide 36 kilo og ble tatt i 1928. Denne rekorden er i midlertid omdiskutert, da historien ikke er bekreftet. Den offisielle norgesrekorden lyder på 32,5 kilo, og den laksen ble tatt av Nils Walle den 7. juli 1951.

Tana bru ble bygd i 1948 og har et hovedspenn på 195 meter. Den er den lengste myke hengebrua i Norge. Grensepassering til og fra Finland skjer ved Polmak og over Samelandsbrua ved Utsjok.

Elva har mange sideelver, blant annet Váljohka i Karasjok og Lákšjohka i Tana.

Elva munner ut i Tanafjorden. Tanamunningen er et av de største urørte deltaområdene i Europa.

Tana er vernet i henhold til Verneplan II for vassdrag.

 

  Tana (also Tana River) (Northern Sami: Deatnu («Storelva»), Finnish: Tekno) is a river in Karasjok, Tana in Finnmark and Utsjok municipality in Finland. The river is 366.3 km long, measured from the most distant source, and it has a precipitation area of ​​16,377 km². Mediterranean water flow at the mouth is 197 m³ / s. Over 256 km of the river constitutes the border with Finland. The exact boundary follows the depth portion of the river, and will be checked every 25th years.
Tana is formed by the confluence of the rivers Karasjohka and Anarjohka, approximately 14 km east of the village of Karasjok and about 3 km north of the Finnish village Karigasniemi. The most remote source is at Boaroaivi, about six kilometers southwest Gavdnjajávri Finnmarks plateau, near the border with Finland.

The river is known for salmon fishing and is the largest salmon river in Norway. Tana has the world record for the biggest Atlantic salmon caught on rod. It weighed 36 kg and was taken in 1928. This record is temporarily debated, when the story is not confirmed. The official Norway record is at 32.5 kg, and the salmon was taken by Nils Walle on July 7, 1951.
Tana bridge was built in 1948 and has a main span of 195 meters. It is the longest soft suspension bridge in Norway. Border crossing to and from Finland is by Polmak and over Sami Bridge at Utsjok.
The river has many tributaries, including Váljohka in Karasjok and Lákšjohka in Tana.
The river empties into Tanafjord. Tana estuary is one of the largest pristine delta areas in Europe.
Tana is protected under the Conservation Plan II for waterways.
/esh