Kárášjohka/Karasjok – Den ekte samekniven/ The genuine same knife. Karasjok «Strømengkniven»

  Den ekte samekniven
Den ekte samekniven er et viktig begrep i samisk kulturhistorie. Den er et multiverktøy som ikke har endret seg på flere hundre år.I den gamle smia hos knivsmed Strømeng i Karasjok er det laget samekniver i 200 år. 6 generasjoner Strømeng har laget tusenvis avKarasjok samekniv 5 den ekte samekniven. Smedyrket kom til Karasjok på 1700-tallet sammen med Strømeng familiens forfedre. Smedene her på den tiden lagde først og fremst knivene og andre hjelpemidler til befolkningen, som da bestod mest av reindriftsamer, jegere og veidemenn. Kniven har alltid vært et viktig hjelpemiddel for samene. Mennene brukte kniven til å flå dyr som bever og mål, de brukte også kniven til å kutte reinkjøtt og lage padleårer. Kvinnene har brukt kniven til skinn- og tegerarbeid (bl.a. fletting av kurver) i tillegg til helt vanlige gjøremål hjemme.
Nå er det den 6.generasjon innenfor Strømeng familien som har i oppgave å føre produksjonen av samekniver videre. Strømeng knivsmie har en produksjon på ca.10.000 samekniver i året. Du får også kjøpt andre ting der som for eksempel kaffeposer laget av reinskinn, trekopper og lignende.
Da Hjalmar Strømeng overtok bedriften etter onkelen sin i 1988 sa den gamle og kjente knivsmeden Isak Strømeng at nevøen kunne få gjøre hva han ville av forandringer med kniven og bedriften, bortsett fra en ting. Han måtte love for all fremtid å beholde messingen på samekniven. Han rakk aldri å fortelle hvorfor messingen måtte bestå før han døde. Etterhvert fant man ut at messing er samenes hellige metall og at metallet beskytter den som holder det mot ånder. Messingen stopper også blod, fjerner byller og smerter når du legger metallet mot huden.
Noaider, kalte samene personer som hadde evnen til å komme i kontakt med guder og hellige makter. Religionen var knyttet til forestillinger om fruktbarhet, fødsel, sykdom og død, og sjamantromma var en viktig del av ritualet. Fra gammel tid stammer også troen på messingens magiske egenskaper. Det heter seg at messing, som brukes i holken og beslaget på knivene, beskytter eieren mot onde makter og uhell. Dessuten sier samisk folkemedisin at samekniven har en magisk, legende kraft som blant annet kan brukes til å stoppe blod, lindre gikt og til å fjerne byller.
I dag blir Strømengkniven produsert med moderne utstyr sentralt i Karasjok. Noe å eie for enhver.

 

  The genuine same knife is an important concept in Sami cultural history. It is a multi-tool that has not changed in hundreds år.I the old forge at Cutler Strømeng in Karasjok is the Sami made knives for 200 years. 6 generations Strømeng has made thousands of the genuine same knife. Blacksmith profession came to Karasjok in the 1700s along with Strømeng family ancestors. Smiths here at the time made primarily knives and other utilities to the population, which then consisted most of herders, hunters and hunters. The knife has always been an important tool for the Sami. The men used the knife to flay animals like beavers and goals, they also used the knife to cut the venison and cook pKarasjok samekniv 2addles. Women have used the knife to leather and tegerarbeid (eg merging curves) as well as ordinary chores at home.
Now it’s the 6.generasjon within Strømeng family tasked to lead the production of the same knives on. Strømeng knife smithy has an output of ca.10.000 Sami knives a year. You can also buy other stuff there such as coffee bags made of reindeer hides, wooden bowls and the like.
When Hjalmar Strømeng company took over after his uncle in 1988 said the ancient and famous knife blacksmith Isaac Strømeng that his nephew could do what he wanted of changes with the knife and now, except for one thing. He had to promise forever to keep chanting the same knife. He never got to tell why the brass had to pass before he died. Eventually it was discovered that the brass is Sami sacred metal and the metal protects the holder against the spirits. Brass also stops blood, removes boils and pains when you add the metal against the skin.
Shamans, called the Sami people who had the ability to get in touch with the gods and holy powers. The religion was linked to notions of fertility, birth, illness and death, and shaman drum was an important part of the ritual. From ancient times also stems belief messi gens magical properties. It is said that brass, used in the ferrule and the fitting of the blades, protects the owner against evil spirits and bad luck. Moreover, says Sami folk medicine that same knife has a magical healing power which among other things can be used to stop the blood, relieve gout and remove pustules.
Today, Strømengkniven produced with modern equipment in central Karasjok. Something to own everyone.
Google trans.