Vadsø – Esbensegården i Vadsø

  Esbensengården ble oppført i 1848-49 av handelsmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) og hans kone Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). Gården ligger på Sletten i Ytrebyen, tidligere kalt Ytre kvenby. Kjøpmann Esbensen etablerte sin handelsvirksomhet i bydelen som var i sterk vekst på grunn av den store kvenske innvandringen.

Våningshuset er bygd i en stil som var vanlig i kjøpmanns- og embetsmannsmiljøet langs norskekysten på midten av 1800-tallet. Huset er et tømmerhus av sibirsk lerk, såkalt «russetømmer» som ble mye brukt i Vadsø på denne tida. I tillegg til våningshuset var det et kaianlegg på sjøsiden med fire store pakkhus og en butikk. Vest for huset var en innhegning for reinsdyr som var transportdyret på vinterstiVadsø esbenseng 1d, og i nord en stor hage med tilhørende lysthus.

Vadsø esbenseng 2Rasmus Galberg Esbensen drev fiske- og kolonialhandel, og var aktiv i pomorhandelen. Han solgte bl.a. salt fisk og kjøpte inn mel og andre varer fra de russiske pomorskipperne.

Sønnen Hans Fredrik Esbensen (1855-1930) overtok huset og forretningen etter faren. Han trappet noe ned på fiskehandelen og satset mer på kolonialhandel. Rundt 1870 ble hovedhuset utvidet og pusset opp. Det ble oppført et uthus med blant annet stall, fjøs, drengestuer og vognskjul. Hele anlegget ble lukket av et kraftig plankegjerde.

Da butikken på Sletten brant ned til grunnen i 1917, fortsatte handelsdriften fra en butikk i sentrum. Under andre verdenskrig brant også kai og pakkhus ned sammen med de fleste andre kaier i byen. I gjenreisnings-tida ble deler av gården utleid til aldershjem og pensjonat. Ei stue og et loftsrom ble en tid benyttet til kolonial- og konfeksjonsbutikk.

Tredje og siste generasjon som bodde på Esbensengården var Carl Brammer Esbensen (1902-1985). Han overtok handel etter sin far Hans Fredrik og bodde i huset til 1977.

Esbensengården blir museum
I 1960-årene la man planer for et nytt bymuseum i Vadsø. Esbensengården var intakt og praktisk talt uendret siden slutten av 1800-tallet, selv om forfallet var kommet langt. Dette gjaldt spesielt tak og uthus. I 1976 kjøpte Vadsø kommune anlegget. Esbensengården ble restaurert og tatt i bruk som museum på begynnelsen av 1980-tallet. Gården inneholder i dag utstillinger og museets administrasjon holder til i 2.etasje.

  Esbensen was built in 1848-49 by the trader Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914) and his wife Mathilde Henriette Brammer (1826-1896). The farm is located on the plain in the Outer City, formerly called Outer kvenby. Merchant Esbensen established its trading activities in the district that was growing rapidly because of the great Kven migration.

The farmhouse is built in a style that was common in kjøpmanns- and official environment along the Norwegian coast in the mid-1800s. The house is a log of Siberian larch, so-called «Russian timber» that was widely used in Vadsø at this time. In addition to the farmhouse was a quay at the seaside with four large warehouse and a shop. West of the house was an enclosure for deers that were transport the animal in winter, and in the north a large garden complete with gazebo.

Rasmus Galberg Esbensen drifted fish and grocery, and was active in the Pomor trade. He sold ia salt fish and bought flour and other goods from the Russian Pomor skippers.

Son Hans Fredrik Esbensen (1855-1930) took over the house and business after his father. He stepped down somewhat in the fish trade and focused more on grocery. By 1870 the main house extended and refurbished. It was erected an outbuilding including stables, barns, boys living rooms and wagon shed. The entire facility was closed by a strong fence.

Then shop at Sletten burned to the ground in 1917, continued trading operations from a shop in the center. During World War burned also wharf and warehouse down along with most other quays in the city. In rebuilding shut-time was part of the farm leased to retirement and pension. A cottage and an attic was a time used for perfumes and clothing store.

Third and last generation who lived on Esbensengården Carl Brammer Esbensen (1902-1985). He took over the trade from his father Hans Fredrik and lived in the house to 1977.

Esbensengården become museum
In 1960 let one plans for a new City Museum in Vadsø. Esbensen was intact and virtually unchanged since the late 1800s, although the decline was much advanced. This applied especially roofs and outbuildings. In 1976 bought Vadsø plant. Esbensen was restored and used as a museum in the early 1980s. The farm currently contains exhibits and the museum’s administration is located in the 2nd floor
Google trans.