Alta – Evakueringshula i Lille Lerresfjord/ Evacuation shelter Lille Lerresfjord

  Finnmark ble brent under slutten av den andre verdenskrig og innbyggerne skulle evakueres.

Denne tavla står nede i Lille Lerresfjord og markerer starten på turen opp til hula. Man kan krysse bekken oppe i bakken og følge den på venstre side før stien begynner. This Information board is in Lille Lerresfjord. This is where the path starts up to the cave. One can cross the creek up to the hill and follow the left side before the trail begins.

Da tyskerne ga ordre om tvangsevakuering av innbyggerne i Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, var det hele 25.000 som rømte unna og søkte tilflukt i huler, telt og gammer for kortere eller lengre tid.

Evakueringshulen i Løkengdalen i Lille Lerresfjord ble bygd i løpet av noen få dager da ordren om tvangsevakuering ble kunngjort. Inntil en stor stein ble det satt opp en provisorisk vegg av bjørketrær og torv. Rommet ble gjort større ved at bunnen under helleren ble gravd ut. Det ble laget køyesenger, og man tok med seg vedovn, ulltepper, kopper og kar og andre ting man trengte, fra hjemplassen.

I alt 10 personer bodde i den lille hulen fra november 1944 til vinteren/våren (mai) 1945.
Disse 10 overvinteret i hulen:
Henrik Henriksen 79 år
Anders Henriksen 67 år
Kristine Henriksen 54 år
Arne Henriksen 23 år
Peder Henriksen 20 år
Alida Henriksen Swan 18 år
Simon Henriksen 13 år
Magda Henriksen Leinan 21 år
Arne Leinan 25 år

Alta Lerres hule 6

Hula ligger godt skjult under en kjempestor stein i fjellsiden. The shelter is well hidden under a huge rock on the mountainside.

Ellen Thomassen 75 år

Turen inn til hulen tar omkring 1 time på godt synlig sti i ulendt terreng. Det finnes to stier som man kan gå. Begge er merket med skilt i Lerresfjord. Solid fottøy anbefales.

Lille Lerresfjord ligger i Alta kommune ca 90 km NV for Alta tettsted.
Hulen er restaurert med tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.
Kilde: Alta museum. Foto: Travel-Finnmark

 

 

 

  Finnmark was burned at the end of World War II and the inhabitants were to be evacuated.

Alta Lerres hule 5

Denne tavla står nært hula og forteller noe av historien med navn på alle som overvintret i den 1944/45 This Information board is close to the shelter. This shows some of the history and the names of all those who stayed here in the winter of 1944/45.

When the Germans ordered the forced evacuation of residents of Finnmark and North Troms in fall of 1944, there were 25,000 who fled away and sought refuge in caves, tents and huts for shorter or longer periods.

Evacuation shelter in Løkengdalen Lille Lerresfjord was built during a few days when the order forced evacuation was announced. Until a large stone was erected a makeshift wall of birch trees and turf. The room was made larger by excavating the bottom of the cave. It was made bunk beds, and one brought his wood stove, blankets, pots and pans and other things they needed from home place.

In all, 10 people lived in the little cave from November 1944 to winter / spring (May) 1945.

The walk to the cave takes about 1 hour in an obvious trail in rough terrain. There are two paths that you can walk. Both are marked by signs in Lerresfjord. Solid footwear is recommended.

Lille Lerresfjord located in Alta municipality is about 90 km NW of the town of Alta.
The cave has been restored with grants from Finnmark county.
Source: Alta Museum. Photo: Travel-Finnmark.

/esh

 

 

 

Hula ligger godt skjult under en kjempestor stein i fjellsiden.
The shelter is well hidden under a huge rock on the mountainside.

Alta Lerres hule 1

Den sytti år gamle døra er ikke låst.
The seventy years old door is not locked.
Alta Lerres hule 8Her inne overvintret ti voksne mennesker.
Inside here ten adults stayed the whole winter.
Alta Lerres hule 2
Alta Lerres hule 3

Bålplassen på utsiden av hula ble nok ofte benyttet.
The fireplace outside of the cave was often used.
Alta Lerres hule 10