Hammerfest – Et liv i isen/Hammerfest Expedition/ A life in the ice

  Helt fra starten har Hammerfest hatt stor tilknytning til havet og de arktiske områdene. Tøffe sjømenn dro ut på havet for å drive fiske og fangst, men også for polare ekspedisjoner. Dette var tiden for den lokale helten Adolf Henrik Lindstrøm fra Hammerfest.

Hammerfest Ekspedisjon – Et liv i isenHammerfest Lindstrøm 10K
Bli med på Go North´s arktiske ekspedisjon på Salen fjellet i Hammerfest.
Helt fra starten har Hammerfest hatt stor tilknytning til havet og de arktiske områdene. Tøffe sjømenn dro ut på havet for å drive fiske og fangst, men også for polare ekspedisjoner. Dette var tiden for den lokale helten Adolf Henrik Lindstrøm fra Hammerfest.

På denne utflukten forteller vi om den store ekspedisjonsperioden, og spesielt den historien som omhandler Roald Amundsens sydpolsferd; dette var når de første menneskene nådde den geografiske sydpol. Amundsen hadde med seg vår lokale helt Adolf Henrik Lindstrøm som polarkokk på sydpolekspedisjonen. Lindstrøm ble berømt for sine mange talent, hans gode humør og hans signaturrett – Biff à la Lindstrøm.

Når utflukten starter får alle utdelt ekspedisjonsklær før vi blir kjørt opp med buss til Salen fjellet hvor selve ekspedisjonen starter med at vi går til toppen av fjellet for å plante det norske flagget. Når flagget er plantet vil det bli mulighet for å ta bilder. Etter hvert vil vi gå til Kafé Framheim som er et oppvarmet telt med vedovn. I teltet får du høre mer om polarhistorie og om Adolf Henrik Lindstrøm, du får servert en smakebit av Biff á la Lindstrøm og hot cakes.

Denne utflukten er væravhengig, hvis det er for mye vind eller generelt for dårlig vær vil turen bli kansellert. Vær obs på at vi skal gå på snø og is under utflukten. Ta på varme klær og sko som er passende til bruk på vinteren, ta gjerne også med isbrodder.

Turen har daglig (under visse forutsetninger) avgang klokken 10:45 utenfor turistinformasjonen i Hammerfest. Kontakt oss på telefon +47 78 41 21 85 eller post@go-north.no for mer informasjon og påmelding.

 

Hammerfest Lindstrøm 5K

  From the beginning, Hammerfest had great connection to the sea and the Arctic regions. Tough sailors went out to sea for fishing and hunting, but also for polar expeditions. This was the time for the local hero Adolf Henrik Lindstrøm from Hammerfest.

Hammerfest Expedition – A life in the ice
Join Go North’s arctic expedition on Salen mountain in Hammerfest.
From the beginning, Hammerfest had great connection to the sea and the Arctic regions. Tough sailors went out to sea for fishing and hunting, but also for polar expeditions. This was the time for the local hero Adolf Henrik Lindstrøm from Hammerfest.
On this excursion we tell about the great expedition period, and especially the story that deals with Roald Amundsen’s South Pole journey; This was when the first humans reached the geographic South Pole. Amundsen had brought our local brand Adolf Henrik Lindstrøm as polar chef at South Pole expedition. Lindstrøm became famous for its many talents, his good humor and his signature dish – steak à la Lindstrøm.
When the excursion starts, everyone is dealt expedition clothes before being driven up by bus to Salen mountain where the expedition will start by going to the top of the mountain to plant the Norwegian flag. When the flag is planted it will be possible to take pictures. Eventually, we will go to Café Framheim which is a heated tent with a wood stove. In the tent you will hear more about polar history and about Adolf Henrik Lindstrøm, you will be served a taste of steak á la Lindstrøm and hot cakes.
This excursion is weather dependent, if there is too much wind or generally bad weather the trip will be canceled. Note that we should walk on snow and ice during the excursion. Wear warm clothes and shoes that are suitable for use in winter, please also with crampons.
The tour has daily (under certain conditions) departing at 10:45 outside the tourist information office in Hammerfest. Contact us by phone +47 78 41 21 85 or post@go-north.no for more information and registration.
Google trans.

 

Hammerfest Lindstrøm 1K

  Guide Doris fra Go North AS er klar til å ta deg med på en spennende ekspedisjon:

– Velkommen til Hammerfest og Go North AS!

Vi skal plante flagget på toppen av fjellet Salen.
Kom ombord i bussen. Utstyret ditt ligger på setene.

  Guide Doris from Go North AS is ready to take you on an exciting expedition:

– Welcome to Hammerfest and Go North AS!

We will plant the flag on top of the mountain Salen.
Come aboard the bus. Your equipment is placed on the seats.

Hammerfest Lindstrøm 2K

Hammerfest Lindstrøm 3K

  – Ut av bussen og kle dere for ekspedisjonen!

– Out of the bus and clothe you for the expedition!

Hammerfest Lindstrøm 4K

– Here we go!

Hammerfest Lindstrøm 5K

  Pausene underveis fylles med historiske fortellinger fra polferd- og ishav.

The breaks along the way filled with historical stories from polar expedition- and Arctic Ocean.

Hammerfest Lindstrøm 6K

  Flere stopp og historier om Roald Amundsen og Adolf Henrik Lindstrøm.

  Several stops and stories about Roald Amundsen and Adolf Henrik Lindstrom.

Hammerfest Lindstrøm 14K

  Endelig på toppen. Flagget plantes og felles fotografering. Eldste deltager på 76 år holder flagget.

  Finally at the top. The flag planted and common photography. Oldest participant at 76 years holding the flag.

 

Hammerfest Lindstrøm 9K

  Nå er det definitivt tid for selfies……

  Now it’s definitely time for selfies ……

Hammerfest Lindstrøm 16K
  Teltet «Camp Framheim» fra historien om Amundsen er godt oppvarmet. Alle velkommen 🙂

Tent «Camp Framheim» from the story of Amundsen is well heated. All welcome 🙂

Hammerfest Lindstrøm 17K

Hammerfest Lindstrøm 19K
  Inne i «Camp Framheim» serveres smak av «Biff a là Lindstrøm» og pannekaker som var noe av kosten på Ishavet.

  Inside the «Camp Framheim» served taste of «steak a là Lindstrøm» and pancakes that were part of the diet in the Arctic Ocean.