Hammerfest – Struves Meridianbue. På UNESCOs verdensarvliste

  Den russiske vitenskapsmannen Friedrich Georg Struve utførte på 1800-tallet et stort oppmålingsarbeid for å beregne hvor flattrykt jorden var ved polene. Økt krav til kart- og oppmålingsarbeid gjorde det nødvendig å kjenne jordas form. Målingene ble utført i eMeridianstøtten 2n kjede av trekanter langs meridian til Ismall ved Svartehavet i sør, – til Fuglenes i Hammerfest mot nord. En meridian er en tenkt linje fra pol til pol på jordkulen. Denne type måling kaltes gradmåling. Ut fra gradmålingsresultater er det mulig å beregne jordens virkelige form og størrelse. Arbeidet til Struve pågikk fra 1816 til 1855. I dag er Struves metode erstattet av satellitt-teknologi. Struves meridianbue ble i 2005 innskrevet på UNESCO`s verdensarvliste og er det første teknisk-vitenskapelige kulturprosjekt på denne prestisjetunge listen.
Finnmark har fire av disse punktene: • Meridianstøtten på Fuglenes i Hammerfest er endepunktet
(70º 40’11 N, 22º30 Ø)
• Fjelltoppen Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) i Alta
• Fjelltoppen Luvddiidčohkka
(Lodiken Kautokeino • Fjelltoppen Bealjášvárri i Kautokeino

 

 

  Struve Geodetic Arc. UNESCO World Heritage site
The Russian scientist Friedrich Georg Struve performed in the 1800s a large surveyor works to calculate the flattened earth was at the poles. Increased requirements for mapping and surveying work made it necessary to know the Earth’s shape. The measurements were performed in a chain of triangles along the meridian to Ismall the Black Sea in the south – to the Birds in Hammerfest on the north. A meridian is an imaginary line from pole to pole on earth sphere. This type of measurement called degree measurement. Based degree measurement results it is possible to calculate the earth real shape and size. Efforts to Struve lasted from 1816 to 1855. Today, Struve method replaced by satellite technology. Struve Geodetic Arc was in 2005 inscribed on UNESCO’s World Heritage List and is the first scientific cultural project on this prestigious list.
Finnmark has four of these points:
• The Meridian at Fuglenes in Hammerfest is the endpoint (70º 40’11 N, 22º30 E)
• The summit Lille-Raipas (Unna Ráipásaš) in Alta
• The summit Luvddiidčohkka (Lodiken) in Kautokeino
• The summit Bealjášvárri in Kautokeino.
Google trans.