Hammerfest – Fjellturer rundt Hammerfest/ Mountain tours around Hammerfest

  Det er lettere enn du tror.

Sikksakkveien til Salen
Det tar ti minutter å gå opp til Salen fra sentrum av Hammerfest langs en sti som er godt tråkket opp. Oppe på toppen belønnes du med fantastisk utsikt over byen, Sørøysundet, øyene Håja og Hjelmen og helt ut til Sørøya. Om du ikke rekker noe annet i HHammerfest gammelveienammerfest, er en tur til Salen obligatorisk. Kaffe på Turistua hører med, og du kan nesten gå opp i lakksko.
Vandringer på Kvaløya

 

Kvaløya, som Hammerfest ligger på, består av bratte sider opp mot et småkupert fjell- og viddelandskap. Her har du tre turer som alle byr på fantastisk panorama og forholdsvis lett terreng.

• Gammelveien ble anlagt som promenadevei i 1896-98. På en timelang runde får du med deg både tyske kanonstillinger fra 2. verdenskrig og Jansvannsskogen, den eneste skogen i Hammerfest, i et beskyttet søkk ovenfor bebyggelsen.

• Tyven, fjellet som «stjeler» sola fra Hammerfest om vinteren, er en enkel og tilgjengelig tur langs en anleggsvei til den 419 meter høye toppen. Regn med et par timer opp og ned.

• Runden Storfjellet-Mylingen går i variert terreng på en 3 timers runde fra Hammerfest flyplass til det 384 meter høye Steinfjellet. På returen ser du ut over Melkøya, det store ilandføringsanlegget for gass.

Hammerfest gammelveien 1

 

  It’s easier than you think.

Zigzag road to Salen
It takes ten minutes to walk up to the hall from the city of Hammerfest along a trail that is well trodden up. At the top you are rewarded with stunning views of the city, Sørøysundet, islands Håja and helmet and all the way to the South Island. If you can not reach anything in Hammerfest, a trip to Salen mandatory. Coffee on Turistua belong, and you can almost go up in patent leather shoes.
Walks on the Whale
Kvaløya, which Hammerfest is on, consists of steep sides up against a hilly mountain and plateau landscape. Here you have three trips all offering stunning panoramic and relatively easy terrain.

• Gammelveien was filed as promenadevei in 1896-98. In an hour long round, you can enjoy both German gun emplacements from WW2 and Jansvannsskogen, the only forest in Hammerfest, in a protected hollow above the settlement.

• The thief, the mountain as «stealing» the sun from Hammerfest in winter, is a simple and accessible walk along a road to the 419 m high summit. Expect a few hours up and down.

• The round Storfjellet-Mylingen runs through varied terrain on a 3 hour round from Hammerfest airport to the 384 meter high Steinsfjellet. On the return you look out over Melkøya, the large landing facility for gas.