Hammerfest – kirke / Hammerfest church

 

  Hammerfest kirke er en kirke bygd i en vifteplan fra 1961 i Hammerfest kommune, Finnmark fylke.Hammerfest kirke 01
Byggverket er i betong og har 400 plasser. Arkitekt for kirken var Hans Magnus.
Adkomst til stedet er via Rv94.En moderne betongkirke i verdens nordligste by evner å være varm, intim og innbydende. Slike paradokser finner du bare i Hammerfest.Trekantet form

Hammerfest kirke troner på haugen over sentrum i verdens nordigste by. Arkitekt Harald Magnus lot seg inspirere av fiskehjellene for å tørke fisk på da han tegnet kirken. I førkrigs-Hammerfest inngikk disse som en del av bybildet. Trekantformen symboliserer også om treenigheten.
Et varmt interiør

Kirken har en modernistisk form med enkle former. Interiører er likevel varmt og innbydende med et tretak som minner om en hvelvet båt. Østveggen prydes av et fargestrålende glassmaleri av Jardar Lunde. Små ruter langs de lave veggene langs skipet er prydet med kristne symboler i glassbyggerstein.
Fargerik utsmykking

Prekestolen og alteret er også laget av Jardar Lunde. Disse er utført i en stilisert stil som minner om romansk eller bysantinsk kunst, men er laget i tre og malt i klare, sterke farger med mye blått. Også selve kirkebenkene er utført i sterke farger og liver opp interiøret. Orgelgalleriet er laget av hammerfestkunstnerne Eva og Knut Arnesen, og er utsmykket med relieffer av de tidligere kirkene i Hammerfest, samt av samenes apostel Thomas von Westen og den samiske vekkelsespredikanten Læstadius.Hammerfest kirke 03
Tidligere kirker

Den første kirken i Hammerfest ble bygd i 1620, det var et enkelt trekapell. Den kirken som ble brent i 1944 under den tyske tilbaketrekningen, var den femte i rekka, og var en elegant trekirke i sveitserstil. I tilknytning til kirken finnes det også en menighetssal som er utsmykket med den gamle kirkekunsten fra de tidligere kirkene, nemlig altertavla fra 1623 og to lysekroner fra 1700-tallet. Dermed er forbindelsen til 400 års historie som kirkested knyttet.
Kirkebygg i Hammerfest ellers

Ved siden av kirken ligger kirkegården. Gravkapellet fra 1937 på kirkegården rett utenfor var det eneste bygget som overlevde 2. verdenskrig. Det ble benyttet som kirke inntil Hammerfest nye kirke ble bygget i 1Hammerfest kirke 02961. Verdens nordligste katolske kirke finnes også i Hammerfest, nemlig den lille St. Michaelskirken. Den ble bygd av tyske frivillige, og innviet i 1958.
Les mer

Turistkontoret Hammerfest Turist har en fyldig hjemmeside med mye hammerfestinformasjon. www.hammerfest-turist.no.

  Hammerfest Church is a church built in a fan plan from 1961 in Hammerfest Municipality, Finnmark county.
The edifice is of concrete and has 400 seats. The architect for the church was Hans Magnus.
Access to the site is via Rv94.
A modern concrete church in the northernmost town manages to be warm, intimate and welcoming. Such paradoxes can be found only in Hammerfest.
Triangular shape
Hammerfest Church enthroned on the hill above the center of the world nordigste city. Architect Harald Magnus was inHammerfest kirke 04spired by fish racks to dry fish on when he designed the church. In prewar Hammerfest entered these as part of the cityscape. Triangle shape also symbolizes the Trinity.
A warm interior
The church has a modernist style with simple shapes. Interiors are still warm and inviting with a wooden roof reminiscent of an upturned boat. East wall adorned by a colorful stained glass window of Jardar Lunde. Small routes along the low walls along the ship is adorned with Christian symbols in glass building stone.
Colorful embellishments
The pulpit and the altar is also made of Jardar Lunde. These are performed in a stylized style reminiscent of Romanesque or Byzantine art, but is made of wood and painted in bright, bold colors with lots of blue. Even the pews are made of strong colors and enlivens the interior. Organ gallery is made of hammerfest artists Eva and Knut Arnesen, decorated with reliefs of the earlier churches in Hammerfest, and the Sami apostle Thomas von Westen and Sami revivalist Læstadius.
Former churches
The first church in Hammerfest was built in 1620, it was a simple wooden chapel. The church that was burned in 1944 during the German retreat, was the fifth in the row, and was an elegant wooden church in the Swiss style. Adjacent to the church there is also a vestry which is adorned with the old church art from the former churches, namely the altarpiece from 1623 and two chandeliers from the 1700s. Thus, the connection to the 400-year history as a church-related.
Churches in Hammerfest otherwise
Next to the church is the cemetery. Burial chapel from 1937 in the cemetery just outside was the only building that survived WW2. It was used as a church until Hammerfest new church was built in 1961. The world’s northernmost Catholic Church are also in Hammerfest, namely the small St. Michael’s Church. It was built by German volunteers, and inaugurated in 1958.
read more
Tourist Office Hammerfest Tourist has a rich website with much hammerfest information. www.hammerfest-turist.no.
Google trans.