Hasvik – Fra historien om altertavlene/ From the story of the altar boards

  De vakre altertavlene på Sørøya har en historie. De er malt av danske Ria Steen. En stor Sørøyentusiast som bodd mange år på øya. Da hun malte den vakre altertavlen i Hasvik kirke var hun bare 16 år. Etterhvert skulle hun pryde de øvrige gudshusene på øye med sine bilder og glassmalerier. Hanne Lilsen har skrevet minneord som har vært publisert i Hasvik Menighetsblad.

 

  The beautiful altarpieces in  Sørøya has a history. They are painted by Danish Ria Steen. A large Sørøy enthusiast who lived many years on the island. When she painted the beautiful altarpiece in Hasvik church she was only 16 years old. Eventually she would adorn the other places of worship in the island with her pictures and stained paintings. Hanne Nilsen has written tributes that have been published in Hasvik Church Sheet.

/esh

 

  Glassmalerier i Hasvik Kirke.

  Glass paintings in Hasvik Church.

  Altertavle i Hasvik. Malt av Ria Steen som 16 åring.

  Altarpiece in Hasvik. Painted by Ria Steen as 16 years old.

  Kirka i Breivikbotn har tavla hengende på siden av alteret. Den er malt av Ria Steen.

  The church in Breivikbotn has a board hanging on the side of the altar. It is painted by Ria Steen.

 

  Glassmaleri i Sørvær kirke

  Glass painting in Sørvær church

  Minneord over Ria Steen.
Født 12.10.1939 – død 13.08.2013

Av Hanne Nilsen
Ria Steen ble født 12. oktober 1939 i Danmark,
en liten jente med et stort talent.
Som barn i etterkrigstiden fikk hun ingen
skolegang. Hun reiste rundt i Europa
med sin familie og malte bilder på bestilling.
Hun var et sjeldent naturtalent
og hennes pappa ordnet det praktiske.
Hasvik kirke ble innvid i 1955. En altertavle
malt av Else Christine Kjelland var
kjøpt inn – men menigheten hadde ikke
noe forhold til dette bilde.
Presten i Hasvik på denne tiden het
Hans Amund Rosbach og han var gift
med en dansk kvinne. Dette året var de
på ferie hos familien i Danmark, der de
var omgangsvenner med Rias familie.
Rosbach framla utfordringen for dem
og Rias pappa kom med en løsning. Motivet
ble valgt etter et postkort og Ria
var straks i gang med å male. I 1956 var
bildet ferdig og prisen ble 882,55 kr. Altertavlen
ble hengt opp og tydeligvis var
alle fornøyd med den.
I 1991 leste jeg om Ria i bygdeboken og
ville finne henne. Det var ikke enkelt, jeg
lette over hele Norden, men fant henne
til slutt i Sverige. Kommunen og menighetskontoret
ble informerte og sammen
inviterte vi henne til Hasvik – for på Sørøya
hadde hun aldri vært!
Rett etter krigen hadde hun reist med sin
pappa rundt i Finnmark. Han stod for
lønnsutbetalingen til alle de som jobbet
med gjenreisnings prosjekter da. Ria lo
ofte når hun snakket om dette: Alle pengene
ble fraktet i en kasse av træ. Som
hun sa, det var ikke farlig, min pappa så
ut som en Sørøyværing, 2 m høy og over
100 kg så de pengene var trygge.
I sin ungdom tok hun sin skolegang,
men kom aldri på kunst- eller maler skole.
Hun sa at gud hadde gitt henne den
gaven å kunne male, så det var nok for
henne.
Naturen, roen og storslåttheten hun
opplevet i Finnmark, både som ung og
seinere i godt voksen alder, var for henne
et guds underverk. Hele sitt voksne liv
bevarte hun en sterk personlig gudstro.
Hun så sin tro i alt og følte seg nær sin
gud når hun var på Hasvik.
Sørøya fikk en sentral plass i hennes liv
siden 1992. Ria ville ha bosatt seg her på
Hasvik. Dette var plassen hun følte seg
nær sin barnetro. Hun kjøpte seg hus og
malte utrolig vakre malerier til våre kirker
og kapeller. Hun var takknemlig for
vår glede over dette.
Fiskere og eldre kvinner her på øya, var
ifølge henne, de modigste og vakreste
mennesker hun hadde sett. Hun leste livets
mange fasetter i deres ansikter.

Hun reiste på turne med sine malerier
i Sverige, sammen med biskop og prest
under tittelen. «Guds tro og natur».
Alle maleriene som var med på disse turene
hadde motiv fra Sørøya.
Ria var en varm og sjenerøs person, som
så det beste i alle. Hun ble svært syk for
ca 5 år siden. Da valgte hun . selge sitt
hus, galleri den bl. dær, og dra hjem til
Sverige. Som hun sa, Sørøya gav meg
alt, men motet stod ikke til en vinter her
oppe. Jeg har vært i kontakt med henne
siden da og fikk følge henne til det siste.
Sørøya var det beste hun kunne snakke
om, det hjalp alltid på humøret og
smertene.
13. August 2013 sovnet hun stille inn,
med Sørøya i sitt hjerte.
Du vil bli savnet. Fred over ditt minne.

 

  Born 10.12.1939 – death 08/13/2013
Tribute of Ria Steen.
By Hanne Nilsen
Ria Steen was born on 12 October 1939 in Denmark,
a little girl with a great talent.
As a child in the postwar period she received no
schooling. She traveled around Europe
with his family and painted pictures by order.
She was a rare natural talent
and her dad arranged it practical things.
Hasvik church was inaugurated in 1955. An altarpiece
painted by Else Christine Kjelland was
bought – but congregation had not
no relation to this picture.
The priest in Hasvik at this time named
was  Amund Rosbach and  was married
with a Danish woman. That year he was
on vacation with his family in Denmark. They
were close friends with Rias family.
Rosbach  challenge them.
Rias dad came with a solution. A design
was selected by a postcard and Ria immediately started to paint. In 1956 the
painting was finished and the price was 882.55 kr.
The Altarpiece was hung up and apparently
everybody was happy with it. In 1991 I read about Ria-in the book of Hasvik
It was not easy, I looked for her throughout the Nordic region, and found her
finally in Sweden. The municipality and parish office was informed and together
we invited her to Hasvik – in Sørøya where she had never been!
Right after the war, she traveled with her
dad around in Finnmark. He stood for
salary payment to all those who worked
with reconstruction projects. Ria laughed
often when she talked about this: All the money
were transported in a box of wood. As
she said, it was not dangerous, my dad look
like a Sørøyværing (local), 2 m high and of
100 kg then the money was safe.
In her youth she took her schooling,
But never in art or art school.
She said that God had given her the
gift of painting, so that was enough for
her.
Nature, tranquility and grandeur she
experienced in Finnmark, both young and
later in adulthood, was for her
a godly wonders. Throughout her adult life she
kept her strong personal faith in God.
She saw her faith in everything and felt close to their
god when she was in Hasvik.
Sørøya had a central place in her life
since 1992. Ria have settled here at
Hasvik. This was the place she felt
near their childhood. She bought a house and
painted amazingly beautiful paintings of our churches
and chapels. She was grateful for
our joy over this.
Fishermen and older women here on the island,
according to her, the bravest and most beautiful
people she had ever seen. She read life
many facets in their faces.

She traveled on tour with her paintings in
Sweden, together with bishop and priest
subtitled. «Faith of God and nature.»
All the paintings that were on these trips
are inspired of Sørøya
Ria was a warm and generous person who
then the best in everyone. She became very ill for
about 5 years ago. When she chose to sell their
house, gallery, and go home to
Sweden. As she said, the Sørøya gave me
everything but she have no courage to stay there for another winter. I have been in contact with her
since then and did accompany her to the last.
Sørøya was the best she could talk
about, it always helped her mood and
pain.
In 13. August 2013 she died peacefully
with the Sørøya in her heart.
You will be missed. Peace be upon your memory.
/esh