Sør-Varanger – Sankt Georgs (Chapel) kapell i Neiden

  Sankt Georgs kapell i Neiden i Finnmark er Finnmarks eldste kirkehus og det eldste ortodokse gudshus i Norge.Det er fra 1565 og ble bygd av Trifon. St Georgs kapell er en liten, lav tømmerbygning, kun 10 m². Kapellet er ikke bygget til liturgisk bruk, men nok tenkt som bønnehus og gravkapell. Kapellet har stor religiøs og historisk betydning for skoltene, et finsk-ugrisk folkeslag som tradisjonelt tilhører Den ortodokse kirke. Hver sommer holdes det ortodoks liturgi på stedet.

 

  Sankt George’s Chapel in Neiden in Finnmark Finnmark’s oldest church houses and the oldest Orthodox worship in Norway.
It dates from 1565 and was built by Trifon. St George’s Chapel is a small, low log building, only 10 m². The chapel is not built for liturgical use, but probably thought that oratories and burial chapel. The chapel has great religious and historical significance for skolts, a Finno-Ugric peoples who traditionally belong to the Orthodox Church. Every summer, the Orthodox liturgy is held on site.
Google trans.

Kirkenes neiden kapell 1

  Det meste av tømmeret er opp gjennom tidene erstattet med nye stokker, og moderne dateringer tyder på at noen av de nåværende stokkene er rundt 200 år. Et spesielt bygningsteknisk trekk ved kapellet er at novene på begge sider er gjennomhullet. Dette vitner om måten trehus og stabbur ble transportert på. En rein ble spent for hver stokk og dragreipet festet i hullet. Hullene på motstående side var til å trekke tau gjennom for å holde igjen i nedoverbakker. Konstruksjonsdetaljen kan tyde på at kapellet ble bygd på nåværende finsk side av grensa, og at det ble fraktet til Neiden på vinterføre. På 1930-tallet ble det tatt initiativ til reparasjons- og vedlikeholdsarbeider. Reparasjoner ble også foretatt i 1965, i forbindelse med at kapellet igjen ble tatt i bruk som gudshus.

 

  Most of it is through time replaced with new decks and modern dating suggests that some of the current logs are around 200 years. A special building technical feature of the chapel is the novena on both sides is pierced. This testifies way wooden and storehouse was transported on. A reindeer were excited for each log and dragreipet engaged in the hole. The holes on the opposite side were to pull the rope through to keep left downhill. Construction details may indicate that the chapel was built on the current Finnish side of the border, and that it was carried to Neiden in winter conditions. In the 1930s, an initiative was taken to repair and maintenance work. Repairs were also made in 1965, in connection with the chapel was again put to use as places of worship.
Google trans.