Nordkyn – Lebesby – Kinnarodden 71°8’1”N, Nordkyn


Kinnarodden

  Kinnarodden 71°8’1″N

Å nå ekstreme punkter har alltid vært eventyrlystene menneskers mål. Kinnarodden er ett av dem.
Forberedelser, tålmodighet og god fysikk er grunnleggende egenskaper for deg som ønsker å nå europas nordligste fastlandspunkt.
Mange ønsker å besøke Kinnarodden, ferre er de som kommer seg dit. Dette nordligste, europeiske, fastlandspunkt står som en ventende drøm der ute i ishavet. Landskapet er formet av is, vind og hav. Steinblokkene ligger som kniver i landskapet. Med respekt, forståelse og kunnskap kan du få en uforglemmelig tur gjennom et særegent landskap. Følelsen av til slutt å stå ved ”verdens ende” er ubeskrivelig, forunderlig og mektig. Kanskje slik de første polfarerne følte det da de oppdaget nytt land…

Når du legger ut på turer her, så husk å melde fra hvor du går og når du regner med å være tilbake. Det er delvis mobildekning (GSM) hele veien. Godt skotøy og gode turklær er viktig. Vit at du kanskje må forlenge turen på grunn av tåke, vind, regn og kulde. Selv om sommeren kan det falle snø i området. Et godt kart, kompass og GPS er med på å gjøre turen vellykket. Vanligvis tar turen fra 10 – 12 timer én vei (23km).
Du kan starte enten fra Oksevåg eller Mehamn lufthavn. Fra Mehamn er løypa oppmerket med varder som hver har sin GPS-posisjon oppgitt i UTM koordinater. Kart over disse finner du hos Gamvik kommune, på overnattingsstedene i Mehamn eller på turistinformasjonen.
Vandringen går over myrer, fjell og daler. Her er følelsen av villmark stor. Bare de mest ekstreme arter lever her, og menneskelige spor fra historisk tid er få. Deler av Kinnarodden er også innlemmet i Kinnaroddsandfjorden Naturreservat, med en vakker og særegen strandeng. Enkelte steder finnes tufter etter lokale fiskere som ønsket å bo nær fiskefeltene.
Syns du turen virker uoppnåelig? Fortvil ikke. Det finnes båtturer ut dit for de mindre eventyrlystne, men følelsen av besøket er den samme. Mange som vandrer til Kinnarodden bestiller gjerne retur med båt.
Husk å melde fra hvor du går, lytt til naturen, ha god tid, vis respekt for omgivelsene, og Kinnarodden vil gi deg noe av sin sjel i gave til hjertet ditt.

  Kinnarodden 71°8’1″N

Reaching extreme places have always been the goal of adventurous people. Kinnarodden is one of them.
Preparation, patience and good physical condition are basic traits for those who wish to reach Europe’s northernmost mainland point.
Many want to visit Kinnarodden, fewer are those who get there. This northern European mainland point stands as a waiting dream out there in the icy ocean. The landscape is shaped by ice, wind and sea. The stones are as knives in the landscape. With respect, understanding and knowledge you can have an unforgettable trip through a distinctive landscape. The feeling of finally standing at the «end of the world» is indescribable, strange and powerful. Maybe that is what the first polar explorers felt when they discovered new land…

When you embark on trips here, so be sure to notify someone of where you are going and when you expect to return. There is partial cell phone coverage (GSM) all the way. Good footwear and outdoor clothing is important. Be aware that you may need to extend your trip due to fog, wind, rain and cold. Even in summer snow may fall in the area. A good map, a compass and GPS help to make sure your trip is successful. The trip normally takes 10 – 12 hours one way (14.3 mi).
You can start from either Oksevåg or Mehamn Airport. From Mehamn the trail is marked with cairns, each with its GPS position given in UTM coordinates. Maps for these can be found in Gamvik municipality, at accommodations in Mehamn or at the tourist information.
The trek passes marshes, mountains and valleys. Here the feeling of wilderness is great. Only the most extreme species live here, and human traces from historical times are few. Portions of Kinnarodden is also incorporated in Kinnaroddsandfjorden Nature Reserve, with a beautiful and distinctive beach meadow. Certain places you can find building foundations from local fishermen who wanted to live near the fishing grounds.
Do you think the trip seems unachievable? Do not despair. There are boat trips that go out there for the less adventurous, but the feeling you get from the visit remains the same. Many people who take the walk to Kinnarodden gladly book a return trip by boat.
Remember to notify someone of where you are going, listen to nature, take your time, respect the environment and Kinnarodden will give you some of its soul as a gift to your heart.