Nordkyn – Lebesby – Kjøllefjord gamle kirke/ Kjøllefjord old church

ruin gamle kirke

Idag står bare grunnmuren igjen av den gamle kirka sammen med en minnebauta over de som omkom på havet. Today only the foundations left by the old church with a memorial monument to those who died at sea.

  Kjøllefjord gamle kirke var en kirke fra 1738, som stod i Kjøllefjord i Lebesby kommune, Finnmark fylke. Den var bygd som en korskirke, men ble ombygd til langkirke, og fungerte som hovedkirke fram til 1819.
Kirken lå i Kjøllefjord prestegjeld, som ble opprettet i 1685, da Skjøtningberg prestegjeld ble nedlagt.
Mange av inventargjenstandene stammet fra Skjøtningberg kirke. Kirken hadde to klokker, hvorav den ene hadde inskripsjonen «Eine gude klock hin ick genant, den hørt meinen klanck tho bargen int landt des late ick mi nicht vordreten. Heinrich Meier tho Bremen de oldermand he heft mi laten geten 1608.» Sakristiet hadde en altertavle med årstallet 1662, og som viser nattverdens innstiftelse. Denne skal tidligere ha stått i Omgang kirke. Den opprinnelige kirken skal være bygd mellom 1668 og 1683, og var en liten kirke bygd av rundtømmer.
Bosetningen i Kjøllefjord og Kjøllefjord gamle kirke ble påtent av tyske soldater 4. november 1944, men restene av kirkeklokken kan ses i den kirken som ble bygd på samme sted, dagens Kjøllefjord kirke.Lebesby stau for tapte på havet
Kilde: Wikipedia.

  Kjøllefjord old church was a church from 1738, which stood in Kjøllefjord in Lebesby, Finnmark county. It was built as a cruciform church, but was converted to a long church, and served as the main church until 1819.
Church lay in Kjøllefjord parish, which was created in 1685, when Skjøtningberg parish was closed.
Many of inventory items stemmed from Skjøtningberg church. The church had two bells, one of which had the inscription «Eine pantheon Klock hin ick Genant, the hearing meinen klanck tho Bargen int Landt des pretend ick mi nicht vordreten. Heinrich Meier tho Bremen they oldermand huh heft mi laten Geten 1608. «The sacristy had an altarpiece with the year 1662, showing eucharistic the institution. This must have previously been in Omgang church. The original church to be built between 1668 and 1683 and was a small church built of round logs.
Settlement in Kjøllefjord Kjøllefjord old church was burned by German troops on 4 November 1944 but the remains of the church bell can be seen in the church that was built in the same place today kjøllefjord church.
Source: Wikipedia. Google trans.