Kystfort 5./971 Børselvnes, Børselv, Porsanger

BØRSELVNES 5./971 – BØRSELV (Skisse 34)
I forbindelse med forsvaret av Lakselv-området var Børselv nøkkelom­rådet på østsiden av Porsangerfjorden.
Her var det organisert en stridsgruppe bestående av en redusert inf.
bataljon og et kystbatteri, som hadde til oppgave å hindre fiendtlig land­
setting og fremrykning mot Lakselv. Styrken skulle også hindre fiendt-
lige gjennombrudd fra Laksefjord.»
På Børselvnes ble det anlagt et kystbatteri som sammen med batteriet
i Sandvik dannet indre linje i Porsangerfjordens kystartilleriforsvar.

I batteristøttepunktet inngikk

– 4 stk. 15,5 cm kanoner (fr. haubits) i feltm. stillinger. Skuddvidde
ca. 11000 m
– 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
– 2 stk 5,0 cm panservernkanoner
– 3 stk flammekastere
– 1 stk panserv. rakettkaster
– 3 stk mg/mitr
– lyskaster
I forbindelse med sperringene var der utlagt 1392 personell- og 10
stridsv. miner.
Samlet styrke på batteriet var ca. 150 mann, hvorav en nærforsvars-
tropp (festningsinfanteri).
Batteriet (5/971) tilhørte Hærens kystartilleri og ble anlagt i 1941. An-
legget ble sprengt og batteriet flyttet til Haug, Buksnes i Lofoten høsten
1944.27)

I området Hestnes – Bestefarnes ble det utbygd et kompanistøttepunkt

spesielt med henblikk på å hindre fiendtlig landsetting i områ­
det. Støttepunktet omfattet en rekke utbygde stillinger og sperringer med
blant annet 4 stk 5 cm kanoner og 1328 miner.
Etter at tyskerne hadde trukket seg ut av Børselv-området høsten 1944
ble det lagt ut sjøminer i området Bestefarnes (27 I 12.44 ).

Hovedtyngden av infanteristyrken (redusert inf. bataljon) var dis­
ponert i selve Børselv-området. Flere sterke sperrestillinger var utbygget,
blant annet i området Børselv kapell, ved Mokkay og i området Silfar
(Tjæretorp ). Den siste var spesielt utbygd med henblikk på å fange opp
et eventuelt fiendtlig fremstøt fra Laksefjord.

I forbindelse med sperringene var det lagt ut et stort antall miner, 929
i Børselv, 1656 i området Mokkay og 1966 i Silfar.
Tilsammen var det i området Børselvnes – Børselv – Silfar lagt ut
ca. 7300 miner.
Hærens kystartilleriavdeling 449, senere Stab 1/971, hadde sitt
standkvarter i Børselv inntil den ble flyttet til Kistrand høsten 1943)

Kilde Th.Gamst. Finnmark under Hakekorset

Translate: https://translate.google.com/

 

Bilder fra Hestnes og Bestefarnes