Kystfort 3/MAA 514 Kistrand, Porsanger

KISTRAND (Skisse 32)
I forbindelse med forsvaret av Lakselv-området var Kistrand nøkkelom­rådet på

vestsiden av Porsangerfjorden.
Her ble det organisert en stridsgruppe bestående av en redusert in­
fanteribataljon (festningsinfanteri), ett kystbatteri og ing/pioneravde­linger.
Kystbatteriet dannet midtre linje i fjordens kystartilleriforsvar.
l batteriet inngikk
3 stk 13,0 cm kanoner (ru) i feltm. stillinger. Skuddvidde ca.
16000 m.
– 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
– 2 stk 5,0 cm panservernkanoner
– 5 stk mg/rnitr
– flammekastere
– lyskastere
Kystbatteriet (3/MAA 514) tilhørte Marinen og ble anlagt i 1941.

Høs­ten 1944 skiftet batteriet betegnelse og besetning med batteriet på Store­
korsnes for å oppnå mere enhetlig ledelse av kystbatteriene i Porsanger
– og Altafjorden.
Området Kistrand var meget sterkt utbygd. I forbindelse med sper-
ringene var det utlagt ca. 3300 miner.
Den kystartillerigruppestab (1/971) som hadde hatt standkvarter i
Børselv. ble flyttet til Kistrand i 1943.
Under tilbaketrekningen høsten 1944 ble Lakselv-området et over-
ordentlig viktig trafikknutepunkt idet alle styrker som både kom østfra
og over Karasjok, måtte passere her og videre langs vestsiden av
Porsangerfjorden. Et fiendtlig angrep eller raid kunne få de alvorligste
følger for de retirerende tyske tropper.
Området Lakselv – Kistrand måtte derfor holdes inntil troppene
hadde passert.
I den forbindelse ble området Kistrand – Treviknes ytterligere for-
sterket høsten 1944, blant annet med jegerkommandoer fra såkalte «Si­
cherungsabteilung Reichsstrasse».

 

SMØRFJORD – OLDERFJORD (Skisse 32)
På Smørfjordeidet ble det utbygd et støttepunkt for kompani med opp­
gave å hindre fiendtlig landgang og eventuell framrykning mot Kistrand.
1 støttepunkt inngikk en 7 ,5 cm feltkanon (fra batteriet på Treviknes) for
å dekke landgangsstedene.
I forbindelse med sperringene var det her utlagt 950 personell- og 908
stridsv. miner. Arbeids- og brøytemannskaper (brøytestasjon) var forlagt
i Olderfjord.

Kilde Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset

Translate: https://translate.google.com/