Kystfort Rypklubben 1./514 Kystfort Melkøya 18./971 Hammerfest

RYPKLUBBEN I. /514
Batteriet som ble anlagt på Rypklubben i 1941, hadde til oppgave å sikre
Hammerfest, samt hindre fiendtlige sjøstridskrefter i å trenge inn gjen­
nom Straumen. Batteriet inngikk i denne forbindelse i 2. linjes
kystartil­leriforsvar av Altafjorden.
I batteristøttepunktet inngikk
– 3 stk 13 cm kanoner (russiske i kasematter). Skuddvidde ca.17000 m
– 4-6 stk 20 eller 37 mm luftvernkanoner
– 2 stk 5 cm panservernkanoner
– 5 stk mg/mitr
I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 556 personellminer.
Styrken her var på ca. 100 mann.
Batteriet ( I./514) tilhørte Marinens kystartilleri. Anlegget ble sprengt
og batteriet flyttet til Lyngvær i Lofoten 15. januar 1945.

ROSMÅLEN
Batteriet (5./514) som ble anlagt her til forsterkning av havneforsvaret,
besto av 3 stk I 0,5 cm kanoner. Disse ble flyttet til Reine i Lofoten 6. ja­nuar 1945.

KOMAGNES
I forbindelse med stasjoneringen av sjøstridskrefter i Altafjorden ble det
anlagt hydrofonsperrer i Stjernsund og Vargsund for å kontrollere inn­
seilingen til Altafjorden. Sperrene var i første rekke myntet på lokalise-
ring av fiendtlige ubåter.
I Vargsund ble lyttestasjonen opprettet på Komagnes med to kabler
med lyttehoder (hydrofoner) over henholdsvis Straumen og Vargsund.
I tilknytning til lyttestasjonen var det også montert synkeminekastere
(evt. skyts). Ca. 50-70 mann var knyttet til stasjonen.

 

HAMMERFEST (Skisse 38)
Hammerfest var den viktigste base i Vest-Finnmark for den tyske skips­
trafikk, samt base for ubåter, forpost- og eskortefartøyer.
Taktisk sett hadde Hammerfest også stor betydning idet byen lå midt i
en av innfa\lsportene både til Porsanger og Alta.
Tyskerne satte derfor meget inn på å hindre at dette viktige støt-
tepunkt ble ødelagt eller fait i fiendens hender.
Både sjøforsvarsavsnitt Hammerfest (Seekommandant Hammerfest)
og Hærens kystartilleriregiment 971 hadde sitt standkvarter her, likele­
des Marinens kystartilleriavdeling 514 inntil denne ble flyttet til
Hon­ningsvåg. Avdelingene i Hammerfest-området ble organisert i en strids­
gruppe som omfattet en redusert infanteribataljon, avdelinger tilhørende
Marinen, luftvernavdelinger og kystbatteriene Rosmålen og Rypklubben.
4-6 stk 20/37 mm luftvernskyts var gruppert på henholdsvis Tåke ­
heimen (Flakket), Mollafjell og Salen, og 4 stk 88 mm på Rypklubbfjel-
let.
Den samlede styrke i Hammerfest var på ca. 4-500 mann, hertil kom
personellet som var knyttet til kystbatteriene og Marinens installasjoner.
Forsvaret var meget godt utbygd med en rekke stillinger, bunkere, fjell­
anlegg og sperringer. Tilsammen var det i området Hammerfest – Ry­
pefjord-Indrefjord utlagt ca. 4000 miner.
Da tyskerne også regnet med mulig landsetting i Kvalfjorden (nord­
øst på K valøya), bygde de ut flere sperrestillinger i dette området, blant
annet 2 minefelt med tilsammen 724 personeliminer i området Kvalfjord
– Sjåvannet, og 6 minefelt med tilsammen 1257 personeliminer i områ­
det Kvalfjord – Forsølhøyden.
Siden tyskerne ikke lenger maktet å holde sjøforbindelsen åpen over
Østhavet, ble Hammerfest den viktigste utskipningshavn under retretten
høsten 1944. Hammerfest skulle derfor holdes, inntil hovedtyngden av
troppene var trukket ut av Finnmark. Dette førte til ytterligere forsterk­
ning av forsvaret her høsten 1944, blant annet med luftvern.
11. desember 1944 ble midtre bydel herjet av brann. 60 hus brant ned.
15.desember ble havne- og kaianleggene ødelagt. Før ettertrygden dro
seg ut i midten av januar 1945, ble resten av byen brent og havnen mine­
lagt ( 11/2-45)

 

MELKØYA (Skisse 38) 18./971
Her ble det anlagt et kystbatteri i 1941 med oppgave å sperre Sørøysund
sammen med batteriet på Skippernes, samt delta i sikringen av Hammer­
fest sammen med batteriene på Rosrnålen og Rypklubben.
I batteristøttepunktet inngikk
– 4 stk l 0,5 cm kanoner (fr) i feltm. stillinger. Skuddvidde ca. 12000 m
– 2 stk 2,0 cm luftvernkanoner
– 4 stk mg/mitr
– 2 stk flammekastere
I forbindelse med nærforsvaret var det utlagt 2632 personeliminer. Styr­
ken her var på ca. 100 man. Det var også opprettet en liten fangeleir for
russiske krigsfanger som ble nyttet som arbeidsmannskaper. Batteriet
( 18./971) tilhørte Hærens kystartilleri.
Anlegget ble sprengt og batteriet flyttet til Hansnes i Kvalsund (nord
Tromsø) høsten 1944.

 

Red. merknad: Melkøya er nå nedbygget og ikke tilgjengelig for publikum.

 

Kilde: T.H.Gamst: Finnmark under Hakekorset

Translate: https://translate.google.com/

 

Se også: https://travel-north.no/kystfort-19-971-skippernes-hammerfest/