Loppa – Kystfort 32/971, Ystenes i Øksfjord/ Coastal fort, Ystenes in Øksfjord

 

 

  Som et ledd i 2. Linjes kystartilleriforsvar av Altafjorden ble det anlagt et batteri på Ystenes. Batteriets oppgave var å hindre fiendelige sjøstridkrefter i å trenge gjennom Stjernsund mot Altafjorden, og inn i Øksfjorden.

I batteristøttepunktet inngikk

  • 4 stk 15,5 cm kanoner (fr) i feltm. stillinger. Skuddvidde 18 000 meter
  • 2 stk 5 cm panservernkanoner.
  • 1 stk 3,7 cm luftvernkanon.
  • 1 stk 2 cm luftvernkanon.
  • 6 stk mg/mitr.
  • 1 stk bombekaster.
  • 3 stk flammekastere.
  • 1 stk lyskaster.

I området ble det utbygget en rekke stillinger og sperringer hvori det blant annet inngikk 854 personellminer.

Batteriets styrke var på 150 mann. I 1943 ble det også stasjonert et kompani i Øksfjord slik at den samlede styrke var på ca. 300 mann.

Batteriet 32/71 tilhørte Hærens kystartilleri og ble anlagt våren 1941. Anlegget ble sprengt og flyttet til Justholmen i Lofoten høsten 1944.

Under det engelske angrepet på ”Tirpitz” ble også batteriet på Ystenes utsatt for angrep. Under et av disse angrepene høsten 1944 ble 5 brakker ødelagt.

Tyskerne kom til Øksfjord like etter det allierte ”besøk” ved påsketider 1941 da en jager gikk inn og en håndfull nordmenn gikk i land og sprengte hovedmaskineriet på sildeoljefabrikken, samt hovedtavlen på telefonsentralen.

På tysk side ble det slått alarm og gitt ordre om luftoppklaring fra Banak. Likeledes ble det gitt ordre om at en batasjon (13. MG-bataljonen) skulle settes inn mot Øksfjord.

Kilde: Th. Gamst. Finnmark under hakekorset (Agdin forlag 1984)

  As a part of the 2-line coastal intersection of Altafjorden, a battery was installed on Ystenes. The task of the battery was to prevent enemy forces from penetrating Stjernsund towards Altafjorden and into the Øksfjord.

The battery support point was entered

4 pcs 15.5 cm cannon (fr) in fieldm. positions. Shot width 18,000 meters
2 pcs 5 cm armor guns.
1 pc 3.7 cm air defense cannon.
1 pc 2 cm air protection cannon.
6 mg mg / mitr.
1 piece of bumpers.
3 pieces of flame throwers.
1 piece of headlamp.

There were a number of positions and barriers in the area, including 854 personnel mines.

The battery power was 150. In 1943 a company was also stationed in Øksfjord so that the total strength was about 300 man.

The battery 32/71 belonged to Hæren’s coastal artillery and was built in the spring of 1941. The plant was blown and moved to Justholmen in Lofoten in the autumn of 1944.

During the English attack on «Tirpitz», the battery on the Ystenes was also attacked. During one of these attacks in the fall of 1944 5 brackets were destroyed.

The Germans came to Øksfjord just after the Allied «visit» at Easter times in 1941 when a hunter walked in and a handful of Norwegians landed and blasted the main machinery at the silage oil factory, as well as the main board at the telephone exchange.

On the German side, an alarm was issued and ordered a ban on air clearance from Banak. Likewise, it was ordered that a bat (13. MG battalion) should be set against Øksfjord.

Source: Th. Gamst. Finnmark under hakekorset (Agdin publisher 1984)

 

Back to start