Loppa – Loppa øy (island)

  Loppa øy har en spennende historie og rike kulturminner fra den tiden øya var et av de viktigste knutepunktene for handel langs kysten. Her er havn for fiskeflåten og hurtigbåt anløper stedet.
På øya er det en liten, vakker kirke med tre altertavler, fra 1600 og 1700 tallet, og det er ruiner etter middelalderkirken som dessverre brant under krigen.

Loppa kirke

  Loppa iLoppa øy5sland has an interesting history and rich cultural heritage from the time the island was one of the main hub of trade along the coast. Here’s harbor for fishing boats and catamarans calling instead. On the island there is a small, beautiful church with three altarpieces, from 1600 and 1700, and there are ruins of medieval church which unfortunately burned during the war.

 

 

 

 

 

  På den nyere kirkLoppa øy3egården finner vi denne grava av en 13 år gammel russisk gutt som antakelig har vært med sin far (pomorskipper) og endt sine dager her. Grava er dekt med en marmorplate og rikt dekorert. Ikke så vanlig at gresk-ortodokse ble gravlagt på en protestantisk kirkegård og forteller oss noe om samkvem mellom landene. En gresk-ortodoks prest har for ikke så lenge siden vært på Loppa og velsignet gravstedet.
  On the newer cemetery we find this grave of a 13 year old Russian boy who presumably has been with his father (Pomor skipper) and end their days here. The grave is covered with a marble slab and richly decorated. Not so common that Orthodox were buried in a Protestant cemetery and tells us something about the relations between the countries. A Greek Orthodox priest has not long since been on Loppa and blessed tomb.
Google trans.

  Loppa øy har en spennende historie og rike kulturminner fra den tiden øya var et av de viktigste knutepunktene for handel langs kysten. Her er havn for fiskeflåten og hurtigbåt anløper stedet.
På øya er det en liten, vakker kirke med tre altertavler, fra 1600 og 1700 tallet, og det er ruiner etter middelalderkirken som dessverre brant under krigen.

Frodige Loppa kalles «den grønne øya», og er et usedvanlig vakkert sted med stupbratte fjell, fargesprakende enger av markblomster og kritthvite sandstrender. Øya byr på uforglemmelige naturopplevelser, friluftsliv, fuglesafari, men også på jakt og fiske.

Lopphavet er kjenLoppa øy kartt for sitt rike havfiske, og i farvannet trekkes torsk, kveite og andre delikatesser. Laksefisket er godt første halvdel av sommeren, og er man heldig får man trekke garn med øyas Loppa øy4fiskere.

Multebærsesongen er i slutten av juli/begynnelsen av august. Fugleinteresserte fra fjern og nær besøker Loppas unike fuglereservat. Fuglefjellet går stupbratt ned i havet, og øya har langt over hundre ulike fuglearter som lundefugler, ærfugler, ørner. ugler og ryper. Øya er også et virkelig eldorado for naturfotografer!

Midnattsolen er vakker her ute på Lopphavet, og været skifter brått fra sol til regn, fra tåke til kuling. Sandstranden på Loppa kan måle seg med de beste, og selv om vannet er kjølig frister et bad når solen steker. Nyoppdagede korallrev i Lopphavet og krystallklart vann kan friste hobbydykkere.

 

  Loppa island has an interesting history and rich cultural heritage from the time the island was one of the main hub of trade along the coast. Here’s harbor for fishing boats and catamarans calling instead.
On the island there is a small, beautiful church with three altarpieces, from 1600 and 1700, and there are ruins of medieval church which unfortunately burned during the war.Loppa øy 2

Lush Loppa called «the green island» and is an exceptionally beautiful place with precipitous mountains, colorful meadows of wildflowers and golden sandy beaches. The island offers memorable adventures, outdoor activities, bird watching, but also on hunting and fishing.

Lopphavet is known for its rich fishing and in the waters drawn cod, halibut and other delicacies. Salmon fishing is good first half of the summer, and if you are lucky you get pull yarn with the island’s fishermen.

Cloudberries season is in late July / early August. Bird watchers from near and far visit flea unique bird sanctuary. Fuglefjellet goes steeply into the sea, and the island has far more than a hundred different species of birds like puffins, eider ducks, eagles. owls and ptarmigan. The island is also a real paradise for nature photographers!

The midnight sun is beautiful out here on Lopphavet and weather changes abruptly from sunny to rain, fog from the gale. The sandy beach at flea can compete with the best, and although the water is cool tempts a bath when the sun. Newly discovered coral reefs in Lopphavet and crystal clear water tempts hobby divers.
Google trans.

Bilder og tekst fra Loppa kommune og blog «Som dagene går» Kulturminne, vandring på Loppa øy.