Loppa – Fjellturer fra Bergsfjord/ Mountain tours from Bergsfjord

  Vakre Bergsfjord har merkede turløyper. Her er lette- og tyngre løyper.

  Beautiful Bergfjord has marked trails. Here is easy- and heavier tracks.
Google trans.

 

Topptur K 1

LOppa Bergsfjord oversikt
Foto og kart/opplegg l www.land.no

Sti 1 Hommelvikvannet

  Det er skiltet til Badebukta både ved sørenden og nordenden av Hommelvikvannet. Stien går rundt vannet i lett terreng. Ved Badebukta er det gapahuk og grill.

  It is the sign for bathing bay both at the south end and the north end of Hommelvik water. The path goes around the lake in easy terrain. By bathing bay is the shelter and barbecue.

Tur 1

Sti 3 Langryggen

  Turen kan starte fra Hommelvika. Følg stien mot Ersdalen. En tar av ved skiltet Langryggen. Stien går opp gjennom lia langs ryggen. Følg ryggen til den flater ut. Herfra tar du til venstre bratt opp gjennom en bjørkeskog (ca. 100 m). Stien svinger så til høyre og stiger svakt i lia. Rett etter stiens høyste punkt kommer en til et stidele hvor ruta mot Gullmundstinden tar av. Se sti 4 for beskrivelse av stien fra bygda til stidele.

  The tour can start from Hommelvik. Follow the path towards Ersdal. A pull off at the Long Ridge. The path goes up through the hillside along the back. Follow the ridge to the flattening out. From here turn left steeply up through a birch forest (approximately 100 m). The trail turns right and rises slightly on the hillside. Right after the Trail highest point one comes to a path splits where the route towards Gullmundstinden takes off. See path 4 for a description of the path from the village to the path splits.

Tur 3

Sti 4 Gullmundstinden

  Stien starter mellom skolen og lærerboligen ved skiltet Gullmundstind. Stien krysser bilvei og fortsetter opp lia forbi den gamle omformeren. Deretter går den opp skaret til sti-delet Langryggen – Gullmundstind. Fra sti-delet er det ingen merking videre til toppen. Ta sikte på skaret til venstre for den spisse utløperen av Gullmundstinden (Spisstinden). Fra toppen av skaret følger en ryggen mot toppen.

  The trail starts between school and teacher accommodation at the sign Gullmundstind. The trail crosses the road and continue up the hillside past the old inverter. Then it goes up the pass to trail-Delete Long Ridge – Gullmundstind. From trail-Delete is no marking on the top. Aim vessel left for the sharp outcropping of Gullmundstinden (Forward Draw). From the top of the vessel follows a ridge to the top.

Tur 4

Sti 5 Svartvannet

  Stien (merket blått på kartet) starter ved overløpet fra Bergsfjordvannet. Den kommer opp på ei flate ved demningen og derfra følger den lysningen så høyt opp som mulig. Stien går gjennom tett bjørkeskog som er ryddet. Etterhvert følges en rygg med bekk fra Gullmundstind på høyre side. Etter ca 200 meter krysser stien bekken og fortsetter på ryggen langs bekken. Idet terrenget blir mye brattere tar en svakt til høyre og følger graslia innunder innunder fjellfoten (umerket, grønn på kartet). Når en kommer opp lia er det bare å følge ryggen mot Svartvannet. Det er hele tiden flott utsikt mot Svartfjelljøkulen og Bergsfjorvannet.

  The trail (marked in blue on the map) starts at the overflow from Bergfjord water. It comes up on a surface at the dam and from there follows the clearing as high up as possible. The trail goes through dense birch forest that has been cleared. Eventually followed a ridge with stream from Gullmundstind on the right side. After about 200 meters cross the trail stream and continues on his back along the creek. As the terrain becomes much steeper taking a slight turn right and follow Grasli underneath underneath mountain foot (unlabelled green on the map). When you get up the hills, simply follow the ridge towards Black Lake. It is constantly great views Svartfjelljøkulen and Berg Last water.

Loppa Svartvannet

Sti 6 Kollaren

  Stien starter ved vannverkshuset ved brua over Bergsfjordelva. Deretter fortsetter den rett opp bakken for så å dreie svakt til høyre. Etterhvert går den bratt opp mot lysning i skogen nedenfor Lillekollaren. En følger dalen med Lillekollaren til venstre inntil en er på det høyeste punktet i dalen.
Her slutter den merkede stien (blå). En tar så så til høyre og følger ryggen mot Storkollaren (grønn på kartet). Det er enklest å gå rett opp. Etterhvert slakker terrenget ut. Det er spesielt god utsikt over Bergsfjord fra trigpunktet på toppen.

  The trail starts at the waterworks house at the bridge over Bergfjord river. Then it continues right up the hill then turning slightly right. Eventually it goes steeply up towards clearing in the woods below Lillekollaren. One follows the valley with Lillekollaren left until one is at the highest point in the valley.
Here ends the marked trail (blue). One takes so then turn right and follow back against Storkollaren (green on the map). It’s easiest to go straight up. Eventually slackens terrain out. It is particularly good view of Bergfjord from trigpoint on top.

Loppa Kollaren

All: Google trans.