Kystfort MKB 2./514 Nordkapp / Kystfort / coastal fort

  Tysk kystfort, del av «Festung Norwegen». Batteriet på Vestre Porsangnes var en del av ytre kystartillerilinje for forsvar av Honningsvåg. På kystfort Nordkapp var det installert 17 stk kanoner av ulike størrelse og 8 stk lyskastere. I tillegg besto anlegget av havnnordkapp-porsangerneset08eanlegg, fangeleir, brakkeleire. Den tyske styrken stasjonert i Porsangnes var på 200 mann i tillegg til russiske krigsfanger. Anlegget ble sprengt ved tilbaketrekningen høsten 1944 og artilleriet flyttet til Reine (Olnilsøya).

 

  German coastal fort, pnordkapp-porsangerneset14art of «Festung Norwegen». The battery on Vestre Porsangnes was part of outer coastal artillery line of defense of Honningsvag. On coastal fort Nordkapp was installed 17 pieces cannons of various size and 8 spotlights. In addition consisted facility of port facilities, prison camp, broke his clay. The German force stationed in Porsangnes was on 200 men in addition to Russian prisoners of war. The plant was disrupted by the withdrawal autumn of 1944 and artillery moved to Reine (Olnilsøya).
Google trans.

 

  Porsangnes

nordkapp-porsangerneset20

Som et ledd i den ytre kystartillerilinje for sperring av Porsangerfjorden og forsvar av Honningsvåg ble det i 1942 anlagt batteri på vestre Porsangnes.

I batteristøttepunktet inngikk

  • 4 stk 17,0 cm kanoner Skuddvidde ca. 20 000 m
  • 7 stk 2 cm luftvernkanoner
  • 3 stk 5 cm panservernkanoner
  • 2 stk 7,5 cm feltkanoner
  • 8 stk mg/mitr
  • Lyskastere

 

Støttepunktet var meget sterkt utbygget med en rekke stillinger og sperringer hvori blant annet inngikk ca. 2000 minnordkapp-porsangerneset18er. På Østre Porsangnes var det opprettet en observasjons- og lyttepost. Her var utlagt 272 personellminer.

Peilestasjonen var opprettet på Store Tamsøy.

Den samlede styrke var på ca. 200 mann hvorav ca. en nærforsvarstropp. I tillegg var det en del russiske krigsfanger og byggemannskaper.

Batteriet (2/MAA 514) tilhørte Marinens kystartilleri.

Under tilbaketrekningen høsten 1944 ble anlegget sprengt og batteriet flyttet til Reine i Lofoten.

Utenfor Repvåg ble troppetransportskipet ”Blendheim” ødelagt av brann 23. april 1941. Skipet var på vei fra Narvik til Billefjord med tropper (deler av 6. SS-regiment) 104 tyskere og 8 nordmenn omkom.

Kilde: Th. Gamst. Finnmark under Hakekorsetnordkapp-porsangerneset17

 

  Porsangnes
As a part of the outer coastal artillery line for blocking the Porsanger Fjord and defense of Honningsvåg, a battery was installed in western Porsangnes in 1942.
The battery support point was entered
– 4 pcs 17.0 cm guns Shot width approx. 20 000 m
– 7 pcs 2 cm air protection guns
– 3 pcs 5 cm armored cannon
– 2 pcs 7.5 cm field cannons
– 8 mg mg / mitr
– Searchlightsnordkapp-porsangerneset15

The support point was very well developed with a number of positions and barriers in which, for example, 2000 minordkapp-porsangerneset13nes. An observation and listening station was created at Øster Porsangnes. Here were 272 personnel mines.
The polling station was created at Store Tamsøy.
The overall strength was about 200 men of whom approx. a local defense force. In addition, there were some Russian prisoners of war and construction personnel.
The battery (2 / MAA 514) belonged to the naval coastal artillery.
During the withdrawal of the fall of 1944, the plant was blown and the battery moved to Reine in Lofoten.
Outside Repvåg, the troop transport ship «Blendheim» was destroyed by fire on April 23, 1941. The ship was on its way from Narvik to Billefjord with troops (parts of the 6th SS regiment) 104 Germans and 8 Norwegians perished.
Source: Th. Gamst. Finnmark under Hakekorset

nordkapp-porsangerneset12

nordkapp-porsangerneset11

nordkapp-porsangerneset10

nordkapp-porsangerneset09

nordkapp-porsangerneset07

nordkapp-porsangerneset05

nordkapp-porsangerneset03

nordkapp-porsangerneset02

nordkapp-porsangerneset01