Loppa – Øksfjordjøkulen

  Øksfjordjøkelen 1204 moh.
Øksfjordjøkelen eller Ákšovuonjiehkki er Norges niende største isbre med sine 41 km². Øksfjordjøkelen er også den høyeste toppen i Finnmark fylke med sine offisielle 1204 meter over havet. På turen til Øksfjordjøkelen kan man stikke innom Loppatinden som p.d.d. er det høyeste punktet i fast fjell i Finnmark. Travel-Finnmark fraskriver seg et hvert ansvar for fjell- og breturer.

 

  Øksfjordjøkelen 1204 m
Øksfjordjøkelen or Ákšovuonjiehkki Norway’s ninth largest glacier with its 41 km². Øksfjordjøkelen is also the highest peak in Finnmark county with their official 1204 meters above sea level. On the trip to Øksfjordjøkelen can drop Loppatinden as p.d.d. is the highest point in the bedrock in Finnmark. Travel Finnmark disclaim any responsibility for mountain and glacier tours.
Google trans.

 

 

 

]Isdalen

]Isdalen

Kart jøkulen 2

Loppa øksfjordjøkulen 1

 

 

  En tidligere klatrer beskriver turen slik:
Øksfjordjøkelen 1204 moh
Øksfjordjøkelen eller Ákšovuonjiehkki er Norges niende største isbre med sine 41 km². Øksfjordjøkelen er også den høyeste toppen i Finnmark fylke med sine ofifsielle 1204 meter over havet. På turen til Øksfjordjøkelen kan man stikke innom Loppatinden som p.d.d. er det høyeste punktet i fast fjell i Finnmark. Her er turbeskrivelsen fra turen min til Finnmarks tak.

Jeg hadde Sondre Kvambekk som samler på kommunetopper på besøk, vi bestemte oss for å ta Finnmarks høyeste topp sammen med noen Tromstopper i løpet av 3 døgn i telt. Vi kjørte fra Tromsø til Øksfjord på ettermiddagen, fremme i Øksfjord slo vi opp telt «midt» i sentrum av Øksfjord klar til å ta førsteferga neste morgen til Tverrfjord. Førsteferga gikk 07.45, og vi hadde funnet ut at om vi holdt ok tempo ville rekke ferga som gikk tilbake 16.15 Her er Fergeruten.

Av mange mulige startsteder valgte vi Tverrfjorden, som nok er den enkleste ruten. Fra fergeleiet tok vi første avkjøring til ventre og kjørte til veiens ende. Det er knappe 3 kilometer til veiens ende, så om du tenker på å ta ferga uten bil har du en liten halvtime ekstra hver vei. Ved veiens ende er det muligheter for å parkere noen biler.

I starten av turen er det god sti opp mot – og på Tverrfjordvatnets sørside. Etter en kilometer er det en liten bekkedal som kommer ned fra det navneløse vannet vest for Storetinden, her går det sti på østsiden av bekkedalen. Oppe ved vatnet er det etter å ha prøvd begge alternativene- desidert enklest å gå på østsiden av vatnet. Etter vatnet er det en forferdelig steinur med mose på, som på det noe fuktige underlaget var grusom å gå på. Fra vatnet fulgte vi dalen inn mot et skard mellom punkt 940 og punkt 826 helt til det endte i et stup. Herfra skal det vistnok være fantastisk utsikt, men det fikk vi aldri testet ut.

I skardet måtte vi ned i underkant av 100 høydemeter, før vi var klar til turens bratteste punkt opp mot breen. De føste 100 høydemeterne gikk i løs steinur før det ble litt klyving de neste 100 høydemetrene i et terreng som ikke for så alt for mange år siden var isbre. Her var det stortset berg, og vi gikk opp langs en liten bekk som kom ned fra breen. Vi kom opp på breen noen hundre meter sør for punkt 931, der vi kledde på oss stegjern.Hit er det ca 5 kilometer. Breen så snill ut i slutten av August, så resten av breutstyre ble igjen i sekken. Til toppen gjennstår det ca 5 kilometer i luftlinje. De første 100 høydemetrene på breen var bratt, og uten stegjern ville det vært sjanseløst på blåisen. Noen få sprekker måtte vi hoppe over eller gå rundt før vi kom på «topplatået»på ca 1100 moh.

De siste 4 kilometerne gikk i slakt terreng oppå det store platået. Vi rundet like sør for nunatakken/Loppatinden som stikker opp fra breen på 1175 moh, det foreløpig høyeste punktet i fast fjell i Finnmark. Fra Loppatinden er det ca 3 flate kilometer bort til toppen av Øksfjordjøkelen. På den siste biten opp mot toppen var det en del sprekker igjen, en som krevde et ok lengdehopp for å komme forbi uten alt for lange omveier. Vi GPS-målte toppen til ca 1200 moh med to GPS’er. Vi var på toppen etter ca 4 timer med litt stegjernproblemer i starten av breen i den bratte starten.

  A former climber describes the trip as follows:
Øksfjordjøkelen 1204 m
Øksfjordjøkelen or Ákšovuonjiehkki Norway’s ninth largest glacier with its 41 km². Øksfjordjøkelen is also the highest peak in Finnmark county with its ofifsielle 1204 meters above sea level. On the trip to Øksfjordjøkelen can drop flea Draw as p.d.d. is the highest point in the bedrock in Finnmark. Here are the tour description from my trip to Lapland’s roof.

I had Sondre Kvam Brook who collects municipal tops visiting, we decided to take Finnmark’s highest peak along with some Troms Tops during three days in a tent. We drove from Tromso to Øksfjord afternoon, advancing in Øksfjord we pitched tents «middle» in the center of Øksfjord ready to take the first ferry the next morning to Tverrfjord. First ferry went 7:45, and we had found that if we kept ok pace would range ferry that went back 16.15 Here are the ferry crossing.

Of many possible starting points we chose Cross Fjord, which is probably the easiest route. From the ferry we took the first exit to ventre and drove to the road’s end. There is scarce three kilometers to the road’s end, so if you are thinking of taking the ferry without a car, you have half an hour extra each way. At road’s end there is the possibility to park some cars.

At the start of the tour is the good path up against – and on Tverrfjordvatnets south side. After one kilometer there is a small Bekkedal coming down from the name solve the water west of Big Draw, here a path leads to the east of stream valley. Up at the lake there after trying both alternativene- decidedly easier to go on the east side of the lake. In the lake there is a terrible scree with moss on which the slightly damp substrate was cruel to go on. From the lake, we followed the valley towards a Skard between point 940 and point 826 until it ended in a precipice. From here it should evidently be great views, but it never tested.

In Skard had to lose just under 100 meters, until we were ready to tour’s steepest point up toward the glacier. The Foster 100 height meters went in loose scree before it became a little scrambling the next 100 height the meters in a terrain that is not for all too many years ago the glacier. There were stortset rock, and we went up along a small stream coming down from the glacier. We came up on the glacier a few hundred meters south of section 931, where we dressed ourselves stegjern.Hit is about 5 kilometers. Breen so kind out in late August, so the rest of the glacier equipment was left in the bag. Top remains approximately 5 km as the crow flies. The first 100 height few meters on the glacier was steep, and without crampons would have been no chance of blue ice. A few cracks had to jump over or walk around until we came upon «topplatået» at about 1100 m.

The last 4 kilometers walked in gentle terrain atop the vast plateau. We rounded just south of nunataks / flea Draw sticking up from the glacier at 1175 m, the currently highest point in the bedrock in Finnmark. From flea Draw there are about 3 kilometers away surface to the top of Øksfjordjøkelen. On the last stretch to the summit there were some cracks again, one that required a ok long jump to get past without too long detours. We GPS measured top to about 1200 m with two GPS systems. We were on top for about 4 hours with little crampons problems at the start of the glacier in the steep start.
Google trans.