Båtsfjord – Gamle fiskevær / Old fishing village, Båtsfjord

  Tidligere bebodde fiskevær i kommunen:
I Båtsfjord kommune ligger flere fraflyttede fiskevær som i dag brukes aktivt til rekreasjon og turistnæring:
– Makkaur, som ble fraflyttet på begynnelsen av 50- tallet, ligger ytterst i fjorden på østre side. Man kommer seg dit til fotsBlomst eller med båt (15 km ut Båtsfjorden). Stedet er kjent for sitt Makkaur Fyr, restene etter et tysk kystbatteri fra andre verdenskrig og sine hekseprosesser på 1600-tallet.

– Hamningberg, fraflyttet 1964, ligger østenfor Syltefjorden. Hamningberg har ikke veiforbindelse med tettstedet Båtsfjord men det er muligheter for en fem timers gåtur eller 40 minutter med båt fra Syltefjord. Det mangler bare 20 km veg for å knytte Hamningberg direkte med Båtsfjord via Syltefjord, noe som har vært diskutert siden 1939. Stedet er kjent for sin kamp for nytt moloanlegg på 60-tallet, sin særegne arkitektur, da stedet i likhet med stedene i resten av kommunen ikke ble brent under andre verdenskrig og restene etter et tysk kystbatteri fra andre verdenskrig på fjellet Harbakken.

– Ytre Syltefjord (Syltefjord Sanfjorden) ble fraflyttet 1946, ligger på vestre næring i Syltefjorden (én times gange eller ti minutter med båt fra Nordfjord). Et tidligere viktig og stort fiskevær i kommunen.

– Hamna ligger på den 3 km lange Veidnesodden som peker rett ut av Syltefjorden. Det ble fraflyttet rundt 1950. Stedet er kjent for sitt åpne landskap og en skarvekoloni ytterst på Veidnesodden. Hamna er tilknyttet veinettet, og har et overnattingssted med servering, sightseeing og naturopplevelser.

– Nordfjord i Syltefjorden ble fraflyttet i 1989, stedet har asfaltert veiforbindelse med Båtsfjord (25 km) og flere overnattingssteder med servering. Det drivers også sightseeing-turer til blant annet det kjente fuglefjellet Stauran.

Fuglefjell
Fuglefjellet Stauran er et av norges største. Det er verdenskjent for sitt store mangfold av hekkende sjøfugl og havørner. Fjellet oppleves enklest fra båt, da klippeformasjonene gjør det vanskelig å observere fuglene fra land.

Geologi
Landskapet i Båtsfjord kommune er geologisk sett svært gammelt i Skandinavisk målestokk, og i stor grad formet før istidene. Innlandsis fra de siste istidene lå fastfrosset over store deler av Varangerhalvøya og endret dermed i liten grad landskapet. De store blokkmarksområdene antas å være svært gamle, fra før siste istid. Isen har imidlertid lagt igjen et stort antall (flere tusen) særegne ringformete formasjoner, formasjoner som ellers er kjent fra bare et fåtall andre steder i verden. Området utmerker seg også med mange, lange og til dels kryssende spylerenner, som forteller mye om isens avsmelting og bevegelser.

 

  Previously inhabited fishing villages in the municipality:
In Båtsfjord municipality lies several abandoned fishing village that today is actively used for recreation and tourism industry:

– Makkaur, which was abandoned in the early 50’s, located at the tip of the bay on the eastern side. You can reach there on foot or by boat (15 km out BÅTSFJORD). The place is known for its Makkaur Lighthouse, the remains of a German coastal battery from World War II and its witch trials in the 1600s.

– Hamningberg, abandoned in 1964, was before Syltefjord. Hamningberg has no road connection with the settlement Båtsfjord but there are possibilities for a five-hour walk or 40 minutes by boat from Syltefjord. It lacks only 20 km road to link Hamningberg directly with Båtsfjord via Syltefjord, which has been discussed since 1939. The place is known for his struggle for new breakwater construction in the 60s, its distinctive architecture, then rather like spots of rest the municipality was not burned during World War II and the remains of a German coastal battery from World War II on the mountain Harbakken.

– Outer Syltefjord (Syltefjord Sanfjorden) was vacated in 1946, located on the western industry in Syltefjord (one hour walk or ten minutes by boat from Nordfjord). A former major and large fishing community in the municipality.

– Hamna located on the 3 km long Weighted Nesodden pointing straight out of Syltefjord. It was abandoned around 1950. It is known for its open landscape and one cormorant colony at the tip of Weighted Nesodden. Hamna is associated road network and have an accommodation with dining, sightseeing and nature hikes.

– Nordfjord in Syltefjord was vacated in 1989, the place has paved road access with Båtsfjord (25 km) and several accommodation serving. The drivers also sightseeing tours to the renowned bird colony Stauran.

Nesting
Fuglefjellet Stauran is one of Norway’s largest. It is world renowned for its great variety of nesting seabirds and eagles. Mountains perceived easiest from a boat, then rock formations make it difficult to observe birds from the shore.

Geology
The landscape in Båtsfjord municipality is geologically very old in Scandinavian standards, and largely shaped before the glacial period. Ice sheets from the last glacial period was frozen over large parts of the Varanger Peninsula and changed thereby not landscape. The large boulders areas believed to be very old, from before the last Ice Age. The ice, however, left a large number (several thousand) distinctive annular formations, formations that are otherwise known from only a few other places in the world. The area also excels with many long and sometimes intersecting flushing flows, which tells a lot about the ice melting and movements.

/esh