Berlevåg – Fjellet langs veien til Berlevåg/ Mountains along the way to Berlevåg

  Litt om bergartene ved Kongsfjord.
Bergartene på Varangerhalvøya er prekambriske, lagdelte avsetningsbergarter. De består hovedsakelig av sandstein og skifer avsatt opprinnelig som sand og silt langs randen av en gammel kontinent, for mellom 600 og 850 millioner år siden. Bevegelser i jordskorpen førte deretter til at bergarter på den nordlige halvdelen av Varangerhalvøya ble skjøvet inn i området fra vest. Denne bevegelsen skjedde langs en forkastning. Vi ser den i terrenget som en forsenkning som løper fra Trollfjorden i vest, forbi Geatnjajávri på Kongsfjordfjellet, til Komagelv i øst.
Blant bergartene nBerlevåg0002-Img0050 fjell 1ord for Trollfjord- Komagelv- forkastingen finner vi steile lag av dyphavssandstein og siltstein (turbiditter) tilhørende Kongsfjord¬formasjonen. De er spesielt godt blottet i veiskjæringene langs kysten øst for Kongsfjorden.Berlevåg0002-Img0004 sandfjorden

  A little about the rocks at Kongsfjord:

The rocks on the Varanger peninsula’s Precambrian, layered sedimentary rocks. They consist mainly of sandstone and shale deposited originally as sand and silt along the rim of an ancient continent, between 600 and 850 million years ago. Tectonics led then to the rocks on the northern half of the Varanger peninsula was pushed into the area from the west. This movement occurrBerlevåg0002-Img0055ed along a fault. We see it in the terrain as a recess which runs from Trollfjorden west, past Geatnjajávri on Kongsfjord mountain, to Komag river east.

Among the rocks north of Trollfjord- Komag river- fault we find sheer layer of deep sea sandstones and siltstone (turbidiBerlevåg geologi 1te) caused Kongsfjord formation. They are particularly well exposed in roadcut along the coast east of Kongsfjorden.
Kilde: Lokal geologiskole.
Google trans.

/esh