Nordkapp – Opplevelser i Gjesvær/ Adventures in Gjesvær

  Gjesvær (nordsamisk: Geaissvearra) er et gammelt fiskevær i Nordkapp kommune i Finnmark. Gjesvær er det eneste sted i Finnmark som er kjent fra vikingtiden, og er omtalt i Heimskringla til Snorre Sturlason fra 1225 som Geirsver.
Som de fleste andre steder i Finnmark, ble all bebyggelse brent ned høsten 1944 av den tyske okkupasjonsmakten. Gjesvær har i dag ca. 130 innbyggere mens det på beSeafishinggynnelsen av 1970-tallet var om lag 350 innbyggere. Stedet har et fiskebruk, lokalbutikk og barne- og ungdomsskole. Gjesvær kapell fra 1960 ble på slutten av 1990-tallet totalrenovert, og har i dag privat eierskap. Hovednæringen er fiskeri, mDSCF4313en i de senere år er det satset en god del på turisme med blant annet fiske, og fuglesafari til naturreservatet Gjesværstappan, som i dag har en av Norges største sjøfuglkolonier.

  Gjesvær (Northern Sami: Geaissvearra) is an old fishing village in the municipality of Nordkapp in Finnmark. Gjesvær is the only place in Finnmark known from Viking times and is mentioned in Heimskringla of Snorri Sturluson from 1225 as Geirsver.
Like most other places in Finnmark, were all the buildings burned down in autumn 1944 by the German occupying forces. Gjesvær has approximately 130 inhabitants while in the early 1970s was about 350 inhabitants. The place has a fish, local shop and primary school. Gjesvær chapel from 1960 was in the late 1990s completely renovated, and today private ownership. The main industry is fishing, but in recent years it focused a great deal on tourism with its fishing and bird watching nature reserve Gjesværstappan, which currently has one of the largest seabird colonies.

Gjesvær (nordsamisk: Geaissvearra) er et gammelt fiskevær i Nordkapp kommune i Finnmark. Gjesvær er det eneste sted i Finnmark som er kjent fra vikingtiden, og er omtalt i Heimskringla til Snorre Sturlason fra 1225 som Geirsver.
Som de fleste andre steder i Finnmark, ble all bebyggelse brent ned høsten 1944 av den tyske okkupasjonsmakten. Gjesvær har i dag ca. 130 innbyggere mens det på begynnelsen av 1970-tallet var om lag 350 innbyggere. Stedet har et fiskebruk, lokalbutikk og barne- og ungdomsskole. Gjesvær kapell fra 1960 ble på slutten av 1990-tallet totalrenovert, og har i dag privat eierskap. Hovednæringen er fiskeri, men i de senere år er det satset en god del på turisme med blant annet fiske, og fuglesafari til naturreservatet Gjesværstappan, som i dag har en av Norges største sjøfuglkolonier.
Naturen her er egenartet med skjærgård og Gjesvær har Europas nordligste bjørkeskog som et utmerket utgangspunkt for friluftliv og fiske på fjellet. Fuglefjellet «Gjesværstappan» er et naturreservat med Norges største enkeltkoloni av lundefugler Ca. 360 000 hekkende par. I tillegg hekker også en rekke andre arter, bl.a. en stor koloni av havørn. Gjesvær ligger 40 km fra Nordkapp og 37 km fra Honningsvåg.
Her er flere opplevelsesbedrifter som kan ta deg med på eventyr som fugletitting, havfiske, krabbefiske, se NordSeafood dishkapp fra havet. Overnatting, spennende delikatesser med de ypperste råvarer du kan tenke deg.

Gjesvær (Northern Sami: Geaissvearra) is an old fishing village in the municipality of Nordkapp in Finnmark. Gjesvær is the only place in Finnmark known from Viking times and is mentioned in Heimskringla of Snorri Sturluson from 1225 as Geirsver.
Like most other places in Finnmark, were all the buildings burned down in autumn 1944 by the German occupying forces. Gjesvær has approximately 130 inhabitants while in the early 1970s was about 350 inhabitants. The place has a fish, local shop and primary school. Gjesvær chapel from 1960 was in the late 1990s completely renovated, and today private ownership. The main industry is fishing, but in recent years it focused a great deal on tourism with its fishing and bird watching nature reserve Gjesværstappan, which currently has one of the largest seabird colonies.

Stor-fiskNature here is distinctive with the archipelago and Gjesvær has Europe’s northernmost birch forest as an excellent starting point for Outdoor Life and fishing in the mountains. Fuglefjellet «Gjesværstappan» is a nature reserve with the largest single colony of puffins Ca. 360,000 breeding pairs. In addition hedges also a number of other species, including a large colony of sea eagles. Gjesvær is 40 km from the North Cape and 37 km from Honningsvag.
Here are several experience businesses that can take you on an adventure like bird watching, fishing, crab fishing, see North Cape from the sea. Accommodation, exciting delicacies using the finest ingredients you can imagine.