Vardø – Partisanmuseet i Kiberg/ Partisans in Kiberg

  Bygda, som i alle år hadde hatt nær tilknytning til Russland, ble sommeren 1940 satt under tyske og norske nasjonalsosialisters øyne. Det ble derfor naturlig at folk reiste østover til andre siden av Varangerfjorden. det var kjent at i bygda Tsypnavolok på Fiskerhalvøya bodde det norske familier som snakket norsk og levde på gamlelandets minner, selv om de etter revolusjonen ikke hadde hVardø partisaner 3att kontakt vestover. Mange kiberginger reiste over til Vardø partisaner 2Fiskerhalvøya; høsten 1940 gikk den siste båten. Deretter gikk transportene videre til Murmansk. De som var villige til å kjempe for Sovjetunionen, ble sendt til Norge på spionasjearbeid, mens kvinnene og barna havnet i brakkeleirer og på gårdsbruk.
Da krigen i Finnmark gikk mot slutt fikk kibergværingene i mars 1945 reise tilbake. Mange ble høyt dekorerte for sin innsats under krigen, og soldatene ble godt ivaretatt av de sovjetiske myndighetene. Ved jubileene i 1965 og 1985 fikk flere krigsdeltakere nye påskjønnelser gjennom den sovjetiske ambassade i Oslo. Derimot følte mange seg stemoderlig behandlet av norske myndigheter. Flere som reiste over til Sovjetunionen opplevde å motta Deltagermedaljen i posten så sent som på 1970-tallet.
PartisanmuseVardø partisaner 6et er lokalisert i det gamle skoleinternatet i Kiberg og ble åpnet av i 2000. Det var et samarbeidsprosjekt mellom Vardøhus Museumsforening og befolkningen i Kiberg. På grunn av økonomiske forhold er ikke dette museet betjent, og turistene oppfordres til å legge billettpenger i en granathylse.Vardø partisaner 7
På partisanmuseet blir en nærmere kjent med Finnmarks motstandsmenn og -kvinner, som kjempet mot tyskerne under andre verdenskrig. Dette er en mindre kjent historie om motstandskampen i Norge, fordi partisanene blant annet fikk opplæring i Russland og rapporterte til russerne. Partisanene gjorde en formidabel innsats under krigsårene, men fikk ingen anerkjennelse for kampen de hadde ført før på 1990-tallet. I utstillingen får vi et glimt av motstandsbevegelsen i nord sitt arbeid og kamp mot tyskerne.

Adresse:

Vardøhus Museumsforening
Besøksadresse: Partisanveien 2 N- 9960 Kiberg.

Phone +47 93 027 054

Mail: vardomf@gmail.com

Åpningstider
15.06 – 15.08: Daglig kl. 1000 – 1800 (Ubetjent)Vardø partisaner 4
Vinterstengt

 

 

  The village, which over the years had close ties to Russia, was the summer of 1940 put under German and Norwegian nasjonalsosialisters eyes. It was therefore natural that people traveled east to the other side of the Varanger Fjord. it was known that in the village Tsypnavolok on Rybachy Peninsula lived Norwegian families who spoke Norwegian and survived on the country’s memories, although afteVardø partisaner 5r the revolution had not had contact westward. Many KIBERG projections traveled over to Rybachy Peninsula; autumn of 1940 went the last boat. Then went transports on to Murmansk. Those who were willing to fight for the Soviet Union, was sent to Norway on espionage work, while the women and children ended up in fallow camps and farms.
When the war in Finnmark went toward eventually got KIBERG Varings in March 1945 return. Many were highly decorated for his efforts during the war, and the soldiers were well looked after by the Soviet authorities. At the anniversaries in 1965 and 1985 received several war participants new rewards through the Soviet embassy in Oslo. However, many felt somewhat unfairly treated by the Norwegian authorities. Several who went over to the Soviet Union experienced receiving Participant medal in the mail as late as the 1970s.
Partisans are located in the old boarding school in Kiberg and was opened in 2000. It was a joint project between Vardøhus Museumsforening and population in Kiberg. Because of economic conditions is not this museum catering, and tourists are encouraged to add ticket money in a grenade sleeve.
On Partisan become better acquainted with Finnmark’s resistance and women who fought against the Germans during World War II. This is a lesser-known story about the resistance movement in Norway, because partisans among others were trained in Russia and reported to the Russians. Partisans made a remarkable effort during the war years, but received no recognition for the fight they had brought before the 1990s. In the exhibition we get a glimpse of the resistance movement in the north their work and struggle against the Germans.

Vardøhus Museumsforening operates Partisans in Kiberg
Office Address: Partisanveien 2, 9960 N Kiberg

Phone +47 93 027 054

Mail: vardomf@gmail.com
Hours
15.06 to 15.08: Daily at. 1000 – 1800 (Self)
Closed in winter.
Google trans.

 

Vardø partisaner 1

Vardø partisaner 8