Vardø – Hornøya – Vardø fyr/lighthouse

  Øya består av sandstein og skifer og måler ca. 900 ganger 650 meter. Den har bratte stup på vestsiden, mens østsiden skråner ned mot havet. Avslutninga dannes på denne sida av ei halvøy, Store Avløysinga. Lille Avløysinga er en holme som ligger rett sør for Hornøya. På vestsiden, mellom Hornøya og naboøya Reinøya ligger Prestholmen.
Hornøya har en av Norges største sjøfuglkolonier. I de bratte fjellsidene hekker totalt mer enn 40 000 par av alke, lomvi, krykkje, lunde, polarlomvi, storskarv, teist og toppskarv. Ellers på øya (og Reinøya) hekker store mengder gråmåser samt svartbak. Andre fuglearter er brushane, linerle og et par ravner. Spesielt polarlomvien tiltrekker seg fugleentusiaster langveisfra. Øya har siden 1983 vært fredet som Hornøya og Reinøya naturreservat. På ulike steder på Hornøya finner man rester etter tyske bygningsanlegg fra andre verdenskrig. Kilde: Wikipedia.
Hornøya er et paradis for naturinteresserte. Sjøfugler dekker øya i svimlende antall, og de lever sitt daglige liv rett foran øynene dine. Det er en levende teaterforestilling om naturens rå skjønnhet. . Havert patruljerer farvannet, og en rekke hval- og delfinarter har vært observert fra øya, blant annet har spekkhogger vært å se hvert år. Øya er lett tilgjengelig med en praktisk båt som går i rutetrafikk til Vardø. Man kan overnatte inne i byen og reise dagsturer og få de helt store fugleopplevelsene. Siden fuglene er fredet og langt på vei føler seg trygge slipper du kloss innpå og kan få mange spennende bilder.

  The island is made of sandstone and slatestone and measures approximately 900 times 650 meters.
It has steep cliffs on the west side, while the eastern side slopes down to the sea. Gathers formed on this side of a half island, Large «Avløysinga». Little «Avløysinga» is an smal island located just south of Hornøya. On the west side, between Hornøya and the neighbor island Reinøya is Prestholmen. Hornøya has one of the largest seabird colonies. In the steep hillsides hedges totaling more than 40,000 pairs of razorbills, guillemots, kittiwakes, puffins, shags and guillemots and. Otherwise, on the island (and Reinøya) nest large amounts gråmåser and black-backed gulls. Other bird species are ruff, wagtails and a pair of ravens. Especially polar guillemot attracts bird enthusiasts from afar. The island has since 1983 been protected as Hornøya and Reinøya nature reserve. At various places on Hornøya finds remains of German building construction from World War II.
Source: Wikipedia. Hornøya is a paradise for nature lovers. Shorebirds cover the island in staggering numbers, and they live their daily life right before your eyes. There is a live theater production about nature’s raw beauty. . Gray seals are patrolling the waters, and a variety of whale and dolphin species have been observed from the island, among other orca been watching every year. The island is easily accessible with a convenient boat that goes on a regular service to Vardø. One can stay inside the city and travel trips and get the whole big bird experiences. Since the birds are protected and largely feel safe, you can get realy close and can get a lot of exciting pictures.
/kf

 

 

 

 

 

  Det er båttransport til øya. Du kan komme ut på formiddagen og reise tilbake på ettermiddagen. Båten lander like under fuglefjellet så det er bare å åpne fotobagen med en gang du ankommer. Transporten fra Vardø til Hornøya ta ca 10 minutter.

   There are boat transfers to the island. You can come out to the island in the morning and return in the afternoon. The boat lands just below the bird cliff so it’s just to open camera bag as soon as you arrive. The transport from Vardo to Hornøya take about 10 minutes.

 

Her er rutetidene (timetables): http://www.hornoya.no/besok-page
Weather to day: https://www.yr.no/place/Norway/Finnmark/Vard%C3%B8/Horn%C3%B8ya/

 

Back to start